FORVALTNINGSDATABASEN

MIDTRE GAULDAL, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MIDTRE GAULDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 111 29 140 108 19 127 3 10 13
1981 129 32 161 126 20 146 3 12 15
1982 116 28 144 113 15 128 3 13 16
1983 128 21 149 126 11 137 2 10 12
1984 124 25 149 121 12 133 3 13 16
1985 119 24 143 117 11 128 2 13 15
1986 123 25 148 120 12 132 3 13 16
1987 112 29 141 110 14 124 2 15 17
1988 103 29 132 103 12 115 17 17
1989 96 32 128 96 13 109 19 19
1990 88 36 124 87 17 104 1 19 20
1991 86 40 126 86 18 104 22 22
1992 78 41 119 75 18 93 3 23 26
1993 75 45 120 72 13 85 3 32 35
1994 75 47 122 72 17 89 3 30 33
1995 70 49 119 68 19 87 2 30 32
1996 78 55 133 76 18 94 2 37 39
1997 76 55 131 74 21 95 2 34 36
1998 70 50 120 70 16 86 34 34
1999 77 45 122 74 13 87 3 32 35
2000 70 19 89 68 9 77 2 10 12
2001 98 22 120 96 11 107 2 11 13
2002 54 12 66 53 8 61 1 4 5
2003 64 20 84 62 10 72 2 10 12
2004 70 26 96 62 13 75 8 13 21
2005 56 27 83 51 13 64 5 14 19
2006 50 24 74 45 13 58 5 11 16
2007 44 26 70 41 17 58 3 9 12
2008 43 25 68 39 14 53 4 11 15
2009 47 28 75 44 15 59 3 13 16
2010 46 28 74 43 15 58 3 13 16
2011 49 29 78 45 16 61 4 13 17
2012 51 27 78 48 16 64 3 11 14
2013 47 28 75 44 19 63 3 9 12
2014 49 31 80 42 20 62 7 11 18
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MIDTRE GAULDAL (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 110.2 24.3 134.5 108.0 19.0 127.0 2.2 5.3 7.5
1981 127.8 26.0 153.8 126.0 20.0 146.0 1.8 6.0 7.8
1982 114.9 21.7 136.6 113.0 15.0 128.0 1.9 6.7 8.6
1983 127.0 15.7 142.6 126.0 11.0 137.0 1.0 4.7 5.6
1984 122.8 17.4 140.2 121.0 12.0 133.0 1.8 5.4 7.2
1985 118.5 16.4 134.9 117.0 11.0 128.0 1.5 5.4 6.9
1986 122.1 17.1 139.2 120.0 12.0 132.0 2.1 5.1 7.2
1987 111.2 21.1 132.3 110.0 14.0 124.0 1.2 7.1 8.3
1988 103.0 19.8 122.8 103.0 12.0 115.0 7.8 7.8
1989 96.0 21.9 117.9 96.0 13.0 109.0 8.9 8.9
1990 87.9 26.2 114.0 87.0 17.0 104.0 0.9 9.2 10.0
1991 86.0 28.0 114.0 86.0 18.0 104.0 10.0 10.0
1992 77.1 27.5 104.6 75.0 18.0 93.0 2.1 9.6 11.6
1993 73.4 26.6 100.1 72.0 13.0 85.0 1.4 13.6 15.0
1994 73.4 31.7 105.1 72.0 17.0 89.0 1.4 14.7 16.1
1995 68.9 35.0 103.9 68.0 19.0 87.0 0.9 16.0 16.9
1996 76.7 38.8 115.4 76.0 18.0 94.0 0.6 20.8 21.4
1997 75.3 38.0 113.3 74.0 21.0 95.0 1.4 17.0 18.3
1998 70.0 35.2 105.2 70.0 16.0 86.0 19.2 19.2
1999 75.1 32.3 107.4 74.0 13.0 87.0 1.1 19.3 20.4
2000 69.1 15.0 84.1 68.0 9.0 77.0 1.1 6.0 7.1
2001 97.4 17.3 114.7 96.0 11.0 107.0 1.4 6.3 7.7
2002 53.6 10.8 64.4 53.0 8.0 61.0 0.6 2.8 3.4
2003 63.1 16.3 79.4 62.0 10.0 72.0 1.1 6.3 7.4
2004 66.2 20.9 87.1 62.0 13.0 75.0 4.2 7.9 12.1
2005 53.5 22.4 75.9 51.0 13.0 64.0 2.5 9.4 11.9
2006 47.6 20.1 67.7 45.0 13.0 58.0 2.6 7.1 9.7
2007 42.8 23.1 65.9 41.0 17.0 58.0 1.8 6.1 7.9
2008 40.9 21.9 62.8 39.0 14.0 53.0 1.9 7.9 9.8
2009 45.3 24.0 69.3 44.0 15.0 59.0 1.3 9.0 10.3
2010 44.6 23.4 68.0 43.0 15.0 58.0 1.6 8.4 10.0
2011 47.2 23.9 71.1 45.0 16.0 61.0 2.2 7.8 10.1
2012 49.3 23.3 72.6 48.0 16.0 64.0 1.3 7.3 8.6
2013 45.2 25.5 70.7 44.0 19.0 63.0 1.2 6.5 7.7
2014 45.6 27.9 73.5 42.0 20.0 62.0 3.6 7.9 11.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MIDTRE GAULDAL (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 140 0.1 134.5 0.1
1981 161 0.1 153.8 0.1
1982 144 0.1 136.6 0.1
1983 149 0.1 142.6 0.1
1984 149 0.1 140.2 0.1
1985 143 0.1 134.9 0.1
1986 148 0.1 139.2 0.1
1987 141 0.1 132.3 0.1
1988 132 0.1 122.8 0.1
1989 128 0.1 117.9 0.1
1990 124 0.1 114.0 0.1
1991 126 0.1 114.0 0.1
1992 119 0.1 104.6 0.1
1993 120 0.1 100.1 0.1
1994 122 0.1 105.1 0.1
1995 119 0.1 103.9 0.1
1996 133 0.1 115.4 0.1
1997 131 0.1 113.3 0.1
1998 120 0.1 105.2 0.1
1999 122 0.1 107.4 0.1
2000 89 0.1 3.4 84.1 0.1
2001 120 0.1 4.6 114.7 0.1
2002 66 0.1 2.5 64.4 0.1
2003 84 0.1 3.2 79.4 0.1
2004 96 0.1 3.5 87.1 0.1
2005 83 0.1 3.0 75.9 0.1
2006 74 0.1 2.7 67.7 0.1
2007 70 0.1 2.6 65.9 0.1
2008 68 0.1 2.5 62.8 0.1
2009 75 0.1 2.7 69.3 0.1
2010 74 0.1 2.7 68.0 0.1
2011 78 0.1 2.7 71.1 0.1
2012 78 0.1 2.6 72.6 0.1
2013 75 0.1 2.4 70.7 0.1
2014 80 0.1 2.6 73.5 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MIDTRE GAULDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 25.4
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 28 24.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.1
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
FINANSDEPARTEMENTET 9 8.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MIDTRE GAULDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 25.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 28 24.2
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.1
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 9 8.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MIDTRE GAULDAL (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:125 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET STØREN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.4
13:8:126 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET STØREN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
11:5:2:6:3 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GAULDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 28 24.2
90:2:2:16:20 NAV SØR-TRØNDELAG NAV MIDTRE GAULDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.1
89:51:9:50 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I STØREN, BUDAL, SOKNEDAL OG SINGSÅS KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:5:20 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD MIDTRE GAULDAL FINANSDEPARTEMENTET 9 8.8
4:7:15:20:10 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT MIDTRE GAULDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.0