FORVALTNINGSDATABASEN

FAUSKE, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FAUSKE (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 148 69 217 147 48 195 1 21 22
1981 166 78 244 165 52 217 1 26 27
1982 161 89 250 157 58 215 4 31 35
1983 160 99 259 157 66 223 3 33 36
1984 166 92 258 154 59 213 12 33 45
1985 162 99 261 147 62 209 15 37 52
1986 170 111 281 156 71 227 14 40 54
1987 172 103 275 155 72 227 17 31 48
1988 165 113 278 148 83 231 17 30 47
1989 162 117 279 148 84 232 14 33 47
1990 156 114 270 141 72 213 15 42 57
1991 160 120 280 151 77 228 9 43 52
1992 143 93 236 129 58 187 14 35 49
1993 136 86 222 117 51 168 19 35 54
1994 105 90 195 92 59 151 13 31 44
1995 117 98 215 98 56 154 19 42 61
1996 76 85 161 68 45 113 8 40 48
1997 84 83 167 75 46 121 9 37 46
1998 123 100 223 113 65 178 10 35 45
1999 134 139 273 115 83 198 19 56 75
2000 51 40 91 49 31 80 2 9 11
2001 145 55 200 143 35 178 2 20 22
2002 160 78 238 157 40 197 3 38 41
2003 53 38 91 52 24 76 1 14 15
2004 80 75 155 72 58 130 8 17 25
2005 84 83 167 77 58 135 7 25 32
2006 84 82 166 76 63 139 8 19 27
2007 85 81 166 75 64 139 10 17 27
2008 83 108 191 69 79 148 14 29 43
2009 93 139 232 81 110 191 12 29 41
2010 104 132 236 89 103 192 15 29 44
2011 94 125 219 79 98 177 15 27 42
2012 99 125 224 85 98 183 14 27 41
2013 98 116 214 85 87 172 13 29 42
2014 95 117 212 82 95 177 13 22 35
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FAUSKE (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 147.4 59.0 206.5 147.0 48.0 195.0 0.4 11.1 11.5
1981 165.6 65.2 230.8 165.0 52.0 217.0 0.6 13.2 13.8
1982 159.4 73.7 233.1 157.0 58.0 215.0 2.4 15.7 18.1
1983 158.4 81.7 240.1 157.0 66.0 223.0 1.4 15.7 17.1
1984 157.0 74.8 231.8 154.0 59.0 213.0 3.0 15.8 18.8
1985 151.6 80.1 231.7 147.0 62.0 209.0 4.6 18.1 22.7
1986 159.6 89.6 249.2 156.0 71.0 227.0 3.6 18.6 22.2
1987 160.1 87.6 247.7 155.0 72.0 227.0 5.1 15.6 20.7
1988 152.8 98.8 251.6 148.0 83.0 231.0 4.8 15.8 20.6
1989 152.6 102.3 254.9 148.0 84.0 232.0 4.6 18.3 22.9
1990 145.6 93.7 239.4 141.0 72.0 213.0 4.7 21.7 26.4
1991 153.9 98.4 252.4 151.0 77.0 228.0 3.0 21.4 24.4
1992 132.1 75.2 207.3 129.0 58.0 187.0 3.1 17.2 20.3
1993 120.6 68.9 189.6 117.0 51.0 168.0 3.6 18.0 21.6
1994 96.5 77.2 173.7 92.0 59.0 151.0 4.5 18.2 22.8
1995 105.9 80.1 185.9 98.0 56.0 154.0 7.9 24.1 31.9
1996 71.6 69.6 141.2 68.0 45.0 113.0 3.6 24.6 28.2
1997 79.0 69.2 148.2 75.0 46.0 121.0 4.0 23.1 27.2
1998 117.7 85.2 202.9 113.0 65.0 178.0 4.7 20.2 24.9
1999 126.0 124.0 250.0 115.0 83.0 198.0 11.0 41.0 52.0
2000 50.0 35.7 85.7 49.0 31.0 80.0 1.0 4.7 5.7
2001 143.7 44.1 187.8 143.0 35.0 178.0 0.7 9.1 9.8
2002 158.2 57.2 215.5 157.0 40.0 197.0 1.2 17.2 18.5
2003 52.5 31.0 83.5 52.0 24.0 76.0 0.5 7.0 7.5
2004 75.9 67.7 143.6 72.0 58.0 130.0 4.0 9.6 13.6
2005 80.6 72.1 152.7 77.0 58.0 135.0 3.6 14.1 17.7
2006 78.8 73.5 152.3 76.0 63.0 139.0 2.8 10.5 13.3
2007 79.2 72.8 152.0 75.0 64.0 139.0 4.2 8.8 13.0
2008 76.2 96.3 172.4 69.0 79.0 148.0 7.2 17.3 24.4
2009 87.2 128.9 216.1 81.0 110.0 191.0 6.2 18.9 25.0
2010 97.3 121.4 218.7 89.0 103.0 192.0 8.3 18.4 26.7
2011 86.9 115.4 202.3 79.0 98.0 177.0 7.9 17.4 25.3
2012 92.6 115.1 207.7 85.0 98.0 183.0 7.6 17.1 24.7
2013 92.1 106.6 198.6 85.0 87.0 172.0 7.1 19.6 26.6
2014 88.9 109.3 198.2 82.0 95.0 177.0 6.9 14.3 21.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FAUSKE (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 217 0.1 206.5 0.1
1981 244 0.1 230.8 0.1
1982 250 0.1 233.1 0.1
1983 259 0.1 240.1 0.1
1984 258 0.1 231.8 0.1
1985 261 0.1 231.7 0.1
1986 281 0.2 249.2 0.1
1987 275 0.1 247.7 0.1
1988 278 0.2 251.6 0.1
1989 279 0.2 254.9 0.1
1990 270 0.1 239.4 0.1
1991 280 0.2 252.4 0.2
1992 236 0.1 207.3 0.1
1993 222 0.1 189.6 0.1
1994 195 0.1 173.7 0.1
1995 215 0.1 185.9 0.1
1996 161 0.1 141.2 0.1
1997 167 0.1 148.2 0.1
1998 223 0.1 202.9 0.1
1999 273 0.2 250.0 0.2
2000 91 0.1 2.5 85.7 0.1
2001 200 0.1 5.4 187.8 0.1
2002 238 0.2 6.4 215.5 0.2
2003 91 0.1 2.7 83.5 0.1
2004 155 0.1 4.4 143.6 0.1
2005 167 0.1 4.8 152.7 0.1
2006 166 0.1 4.7 152.3 0.1
2007 166 0.1 4.3 152.0 0.1
2008 191 0.1 4.9 172.4 0.1
2009 232 0.2 6.1 216.1 0.2
2010 236 0.2 6.0 218.7 0.2
2011 219 0.2 5.6 202.3 0.2
2012 224 0.2 5.7 207.7 0.2
2013 214 0.1 5.6 198.6 0.1
2014 212 0.1 5.3 198.2 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FAUSKE (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 45 38.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 41 39.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 36 34.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 75 71.1
FINANSDEPARTEMENTET 9 8.6
KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FAUSKE (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 45 38.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.9
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 59.3
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 11.8
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 21 20.5
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 21.3
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 9 8.6
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FAUSKE (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:19 BUFETAT NORD BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 45 38.4
13:8:43 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET FAUSKE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
4:5:8:5:2 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BODØ FENGSEL AVD FAUSKE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.9
90:2:13:14 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 59.3
90:2:2:18:13 NAV NORDLAND NAV FAUSKE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 11.8
13:9:2:5:6 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD FAUSKE TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 21 20.5
4:7:15:24:2 SALTEN POLITIDISTRIKT FAUSKE OG SØRFOLD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 21.3
16:3:6:9 SKATT NORD SKATT NORD AVD FAUSKE FINANSDEPARTEMENTET 9 8.6
89:51:10:15 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME FAUSKE PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0