FORVALTNINGSDATABASEN

VESTVÅGØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTVÅGØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 151 111 262 141 78 219 10 33 43
1981 128 122 250 119 74 193 9 48 57
1982 130 142 272 117 84 201 13 58 71
1983 134 142 276 122 81 203 12 61 73
1984 128 136 264 115 75 190 13 61 74
1985 130 140 270 116 83 199 14 57 71
1986 132 136 268 117 80 197 15 56 71
1987 133 149 282 119 80 199 14 69 83
1988 125 145 270 115 81 196 10 64 74
1989 130 142 272 118 79 197 12 63 75
1990 127 139 266 115 74 189 12 65 77
1991 126 152 278 113 73 186 13 79 92
1992 123 147 270 114 70 184 9 77 86
1993 114 135 249 104 60 164 10 75 85
1994 61 85 146 52 35 87 9 50 59
1995 62 84 146 52 37 89 10 47 57
1996 63 82 145 54 36 90 9 46 55
1997 64 80 144 57 36 93 7 44 51
1998 67 74 141 56 34 90 11 40 51
1999 65 65 130 54 32 86 11 33 44
2000 42 37 79 38 23 61 4 14 18
2001 51 35 86 48 26 74 3 9 12
2002 60 33 93 58 25 83 2 8 10
2003 37 35 72 35 25 60 2 10 12
2004 43 39 82 41 26 67 2 13 15
2005 41 46 87 37 28 65 4 18 22
2006 40 44 84 39 30 69 1 14 15
2007 35 44 79 33 32 65 2 12 14
2008 33 44 77 32 31 63 1 13 14
2009 33 40 73 32 29 61 1 11 12
2010 33 40 73 31 32 63 2 8 10
2011 34 44 78 31 37 68 3 7 10
2012 34 43 77 30 33 63 4 10 14
2013 33 43 76 29 36 65 4 7 11
2014 31 45 76 28 40 68 3 5 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VESTVÅGØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 147.9 94.0 242.0 141.0 78.0 219.0 6.9 16.0 23.0
1981 125.5 98.1 223.6 119.0 74.0 193.0 6.5 24.1 30.6
1982 126.0 113.8 239.8 117.0 84.0 201.0 9.0 29.8 38.8
1983 130.8 112.6 243.4 122.0 81.0 203.0 8.8 31.6 40.4
1984 124.1 106.1 230.2 115.0 75.0 190.0 9.1 31.1 40.2
1985 125.4 112.1 237.5 116.0 83.0 199.0 9.4 29.1 38.5
1986 126.4 108.0 234.5 117.0 80.0 197.0 9.4 28.0 37.5
1987 128.7 116.9 245.6 119.0 80.0 199.0 9.7 36.9 46.6
1988 122.2 115.2 237.3 115.0 81.0 196.0 7.2 34.2 41.3
1989 126.0 111.2 237.2 118.0 79.0 197.0 8.0 32.2 40.1
1990 122.6 106.5 229.1 115.0 74.0 189.0 7.6 32.5 40.1
1991 119.6 108.9 228.5 113.0 73.0 186.0 6.6 35.9 42.5
1992 118.5 105.5 224.1 114.0 70.0 184.0 4.5 35.5 40.1
1993 108.9 94.5 203.4 104.0 60.0 164.0 4.9 34.5 39.4
1994 58.1 59.5 117.7 52.0 35.0 87.0 6.1 24.5 30.6
1995 55.3 64.9 120.1 52.0 37.0 89.0 3.3 27.9 31.1
1996 58.1 64.4 122.5 54.0 36.0 90.0 4.1 28.4 32.5
1997 60.4 62.2 122.6 57.0 36.0 93.0 3.4 26.2 29.6
1998 61.5 58.1 119.6 56.0 34.0 90.0 5.5 24.1 29.6
1999 59.9 53.2 113.2 54.0 32.0 86.0 5.9 21.2 27.1
2000 40.1 31.4 71.5 38.0 23.0 61.0 2.1 8.4 10.5
2001 49.4 31.6 81.0 48.0 26.0 74.0 1.4 5.6 7.0
2002 59.0 29.2 88.2 58.0 25.0 83.0 1.0 4.2 5.2
2003 36.0 29.5 65.6 35.0 25.0 60.0 1.0 4.6 5.6
2004 41.9 34.5 76.5 41.0 26.0 67.0 0.9 8.6 9.4
2005 39.2 39.7 78.9 37.0 28.0 65.0 2.2 11.7 13.9
2006 39.5 39.6 79.1 39.0 30.0 69.0 0.5 9.6 10.1
2007 34.2 39.8 74.0 33.0 32.0 65.0 1.2 7.8 9.0
2008 32.5 39.5 71.9 32.0 31.0 63.0 0.5 8.4 8.9
2009 32.5 36.0 68.5 32.0 29.0 61.0 0.5 7.0 7.5
2010 32.1 37.6 69.7 31.0 32.0 63.0 1.1 5.6 6.7
2011 32.7 41.0 73.7 31.0 37.0 68.0 1.7 4.0 5.7
2012 32.4 38.8 71.2 30.0 33.0 63.0 2.4 5.8 8.1
2013 31.3 39.8 71.2 29.0 36.0 65.0 2.3 3.8 6.1
2014 29.7 42.8 72.5 28.0 40.0 68.0 1.7 2.8 4.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VESTVÅGØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 262 0.1 242.0 0.1
1981 250 0.1 223.6 0.1
1982 272 0.1 239.8 0.1
1983 276 0.1 243.4 0.1
1984 264 0.1 230.2 0.1
1985 270 0.1 237.5 0.1
1986 268 0.1 234.5 0.1
1987 282 0.2 245.6 0.1
1988 270 0.1 237.3 0.1
1989 272 0.1 237.2 0.1
1990 266 0.1 229.1 0.1
1991 278 0.2 228.5 0.1
1992 270 0.1 224.1 0.1
1993 249 0.1 203.4 0.1
1994 146 0.1 117.7 0.1
1995 146 0.1 120.1 0.1
1996 145 0.1 122.5 0.1
1997 144 0.1 122.6 0.1
1998 141 0.1 119.6 0.1
1999 130 0.1 113.2 0.1
2000 79 0.1 1.7 71.5 0.1
2001 86 0.1 1.9 81.0 0.1
2002 93 0.1 2.2 88.2 0.1
2003 72 0.1 1.7 65.6 0.1
2004 82 0.1 1.8 76.5 0.1
2005 87 0.1 1.9 78.9 0.1
2006 84 0.1 1.8 79.1 0.1
2007 79 0.1 1.6 74.0 0.1
2008 77 0.1 1.5 71.9 0.1
2009 73 0.1 1.4 68.5 0.1
2010 73 0.1 1.4 69.7 0.1
2011 78 0.1 1.5 73.7 0.1
2012 77 0.1 1.5 71.2 0.1
2013 76 0.1 1.4 71.2 0.1
2014 76 0.0 1.4 72.5 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VESTVÅGØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 12.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 20.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 16.9
FINANSDEPARTEMENTET 15 14.5
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VESTVÅGØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.6
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 12.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 20.5
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 16.9
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 15 14.5
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VESTVÅGØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:6:1 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND FISKEKONTORET LEKNES NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.6
11:5:2:7:2 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR LOFOTEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 10.0
11:5:2:7:3 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR LOFOTEN FILIAL KJØTTKONTROLLEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:25:16 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT VEST-LOFOTEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 20.5
90:2:2:18:48 NAV NORDLAND NAV VESTVÅGØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 16.9
16:3:6:34 SKATT NORD SKATT NORD AVD VESTVÅGØY FINANSDEPARTEMENTET 15 14.5
89:51:10:8 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BORGE PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:10 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BUKSNES PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0