FORVALTNINGSDATABASEN

MÅLSELV, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MÅLSELV (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 93 83 176 90 46 136 3 37 40
1981 106 92 198 102 50 152 4 42 46
1982 109 81 190 103 50 153 6 31 37
1983 113 92 205 105 52 157 8 40 48
1984 110 90 200 100 45 145 10 45 55
1985 99 91 190 91 42 133 8 49 57
1986 102 90 192 97 47 144 5 43 48
1987 102 104 206 94 48 142 8 56 64
1988 102 111 213 92 53 145 10 58 68
1989 96 108 204 87 47 134 9 61 70
1990 98 119 217 88 48 136 10 71 81
1991 93 115 208 84 46 130 9 69 78
1992 103 123 226 95 46 141 8 77 85
1993 89 111 200 79 41 120 10 70 80
1994 79 110 189 69 41 110 10 69 79
1995 82 108 190 71 35 106 11 73 84
1996 64 104 168 58 40 98 6 64 70
1997 58 69 127 54 33 87 4 36 40
1998 55 62 117 50 31 81 5 31 36
1999 51 55 106 46 25 71 5 30 35
2000 45 26 71 42 13 55 3 13 16
2001 34 23 57 31 12 43 3 11 14
2002 87 83 170 83 54 137 4 29 33
2003 24 24 48 22 17 39 2 7 9
2004 24 21 45 23 14 37 1 7 8
2005 22 19 41 20 13 33 2 6 8
2006 23 18 41 22 13 35 1 5 6
2007 16 21 37 15 16 31 1 5 6
2008 20 28 48 19 19 38 1 9 10
2009 24 24 48 22 21 43 2 3 5
2010 28 24 52 26 19 45 2 5 7
2011 27 26 53 26 19 45 1 7 8
2012 20 20 40 20 19 39 1 1
2013 179 173 352 170 142 312 9 31 40
2014 198 175 373 186 148 334 12 27 39
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MÅLSELV (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 91.5 65.7 157.2 90.0 46.0 136.0 1.5 19.7 21.2
1981 104.2 72.0 176.2 102.0 50.0 152.0 2.2 22.0 24.2
1982 106.6 66.8 173.3 103.0 50.0 153.0 3.6 16.8 20.3
1983 110.0 73.6 183.6 105.0 52.0 157.0 5.0 21.6 26.6
1984 104.9 67.3 172.2 100.0 45.0 145.0 4.9 22.3 27.2
1985 95.0 67.1 162.1 91.0 42.0 133.0 4.0 25.1 29.1
1986 99.4 69.5 168.9 97.0 47.0 144.0 2.4 22.5 24.8
1987 98.7 78.0 176.6 94.0 48.0 142.0 4.7 30.0 34.6
1988 96.7 81.4 178.0 92.0 53.0 145.0 4.7 28.4 33.0
1989 91.8 75.9 167.7 87.0 47.0 134.0 4.8 28.9 33.7
1990 92.9 82.8 175.7 88.0 48.0 136.0 4.9 34.8 39.7
1991 88.0 81.3 169.3 84.0 46.0 130.0 4.0 35.3 39.3
1992 98.4 85.6 184.0 95.2 46.0 141.2 3.2 39.5 42.7
1993 82.6 75.1 157.7 79.0 41.0 120.0 3.6 34.1 37.7
1994 72.9 78.8 151.8 69.0 41.0 110.0 3.9 37.8 41.8
1995 75.4 77.1 152.5 71.0 35.0 106.0 4.4 42.1 46.5
1996 60.9 75.8 136.7 58.0 40.0 98.0 2.9 35.8 38.7
1997 55.9 52.6 108.5 54.0 33.0 87.0 1.9 19.6 21.5
1998 51.9 47.0 98.9 50.0 31.0 81.0 1.9 16.0 17.9
1999 47.4 39.1 86.5 46.0 25.0 71.0 1.4 14.1 15.5
2000 43.3 20.5 63.8 42.0 13.0 55.0 1.3 7.5 8.9
2001 32.9 18.8 51.7 31.0 12.0 43.0 1.9 6.8 8.7
2002 85.8 72.5 158.4 83.0 54.0 137.0 2.8 18.5 21.4
2003 23.1 20.7 43.8 22.0 17.0 39.0 1.1 3.7 4.8
2004 23.6 18.7 42.3 23.0 14.0 37.0 0.6 4.7 5.3
2005 21.3 17.2 38.5 20.0 13.0 33.0 1.3 4.2 5.5
2006 22.5 16.2 38.7 22.0 13.0 35.0 0.5 3.2 3.7
2007 15.5 18.8 34.3 15.0 16.0 31.0 0.5 2.8 3.3
2008 19.5 24.3 43.8 19.0 19.0 38.0 0.5 5.3 5.8
2009 23.3 22.8 46.1 22.0 21.0 43.0 1.3 1.8 3.1
2010 27.3 22.4 49.7 26.0 19.0 45.0 1.3 3.4 4.7
2011 26.8 24.2 51.0 26.0 19.0 45.0 0.8 5.2 6.0
2012 20.0 19.8 39.8 20.0 19.0 39.0 0.8 0.8
2013 174.9 161.1 336.0 170.0 142.0 312.0 4.9 19.1 24.0
2014 192.3 164.2 356.5 186.0 148.0 334.0 6.3 16.2 22.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MÅLSELV (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 176 0.1 157.2 0.1
1981 198 0.1 176.2 0.1
1982 190 0.1 173.3 0.1
1983 205 0.1 183.6 0.1
1984 200 0.1 172.2 0.1
1985 190 0.1 162.1 0.1
1986 192 0.1 168.9 0.1
1987 206 0.1 176.6 0.1
1988 213 0.1 178.0 0.1
1989 204 0.1 167.7 0.1
1990 217 0.1 175.7 0.1
1991 208 0.1 169.3 0.1
1992 226 0.1 184.0 0.1
1993 200 0.1 157.7 0.1
1994 189 0.1 151.8 0.1
1995 190 0.1 152.5 0.1
1996 168 0.1 136.7 0.1
1997 127 0.1 108.5 0.1
1998 117 0.1 98.9 0.1
1999 106 0.1 86.5 0.1
2000 71 0.1 1.9 63.8 0.1
2001 57 0.0 1.6 51.7 0.0
2002 170 0.1 4.6 158.4 0.1
2003 48 0.0 1.3 43.8 0.0
2004 45 0.0 1.2 42.3 0.0
2005 41 0.0 1.2 38.5 0.0
2006 41 0.0 1.1 38.7 0.0
2007 37 0.0 1.0 34.3 0.0
2008 48 0.0 1.3 43.8 0.0
2009 48 0.0 1.3 46.1 0.0
2010 52 0.0 1.4 49.7 0.0
2011 53 0.0 1.4 51.0 0.0
2012 40 0.0 1.1 39.8 0.0
2013 352 0.2 9.4 336.0 0.2
2014 373 0.2 9.7 356.5 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MÅLSELV (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARSDEPARTEMENTET 307 293.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
FINANSDEPARTEMENTET 13 13.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29 26.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MÅLSELV (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 307 293.4
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 13 13.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.9
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29 26.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MÅLSELV (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
17:8:6 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE NORD FORSVARSDEPARTEMENTET 307 293.4
90:2:2:19:21 NAV TROMS NAV MÅLSELV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
89:51:11:30 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MÅLSELV PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:6:5 SKATT NORD SKATT NORD AVD BARDUFOSS FINANSDEPARTEMENTET 13 13.0
4:7:15:23:7 TROMS POLITIDISTRIKT MÅLSELV LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.9
42:8:2:8:5 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET LUFTFART UTSA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.1
42:8:2:8:6 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET REG SENTRAL FOR HISTORISKE DATA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.1