FORVALTNINGSDATABASEN

VARDØ, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VARDØ (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70 56 126 70 41 111 15 15
1981 70 60 130 70 42 112 18 18
1982 73 59 132 72 44 116 1 15 16
1983 73 63 136 72 48 120 1 15 16
1984 84 67 151 82 50 132 2 17 19
1985 87 63 150 82 46 128 5 17 22
1986 79 66 145 77 47 124 2 19 21
1987 79 77 156 77 58 135 2 19 21
1988 85 74 159 82 56 138 3 18 21
1989 75 73 148 69 53 122 6 20 26
1990 83 77 160 78 52 130 5 25 30
1991 84 79 163 77 51 128 7 28 35
1992 78 78 156 69 53 122 9 25 34
1993 76 75 151 72 47 119 4 28 32
1994 41 55 96 39 29 68 2 26 28
1995 37 51 88 36 29 65 1 22 23
1996 40 53 93 38 31 69 2 22 24
1997 39 43 82 36 26 62 3 17 20
1998 41 35 76 37 21 58 4 14 18
1999 47 33 80 45 21 66 2 12 14
2000 32 25 57 32 17 49 8 8
2001 34 22 56 34 14 48 8 8
2002 33 21 54 33 14 47 7 7
2003 19 20 39 19 13 32 7 7
2004 29 21 50 28 16 44 1 5 6
2005 31 34 65 29 25 54 2 9 11
2006 31 28 59 29 22 51 2 6 8
2007 39 35 74 36 27 63 3 8 11
2008 39 38 77 36 28 64 3 10 13
2009 44 38 82 42 28 70 2 10 12
2010 47 43 90 45 33 78 2 10 12
2011 44 41 85 42 30 72 2 11 13
2012 49 48 97 46 38 84 3 10 13
2013 53 71 124 49 55 104 4 16 20
2014 57 68 125 53 54 107 4 14 18
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VARDØ (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70.0 48.5 118.5 70.0 41.0 111.0 7.5 7.5
1981 70.0 50.5 120.5 70.0 42.0 112.0 8.5 8.5
1982 72.5 51.1 123.6 72.0 44.0 116.0 0.5 7.1 7.6
1983 72.5 54.8 127.3 72.0 48.0 120.0 0.5 6.8 7.3
1984 83.2 57.3 140.5 82.0 50.0 132.0 1.2 7.3 8.5
1985 84.4 53.2 137.6 82.0 46.0 128.0 2.4 7.2 9.6
1986 78.3 54.9 133.1 77.0 47.0 124.0 1.2 7.9 9.1
1987 78.9 67.8 146.6 77.1 58.0 135.1 1.7 9.8 11.5
1988 84.3 64.6 149.0 82.0 56.0 138.0 2.3 8.6 11.0
1989 72.6 63.2 135.7 69.0 53.0 122.0 3.6 10.2 13.7
1990 81.7 64.3 146.1 78.2 52.0 130.2 3.6 12.4 15.9
1991 81.4 64.9 146.3 77.2 51.0 128.2 4.2 13.9 18.1
1992 75.0 65.5 140.5 69.1 53.0 122.1 5.8 12.5 18.4
1993 74.8 59.6 134.5 72.0 47.0 119.0 2.8 12.6 15.5
1994 40.9 39.7 80.6 39.0 29.0 68.0 1.9 10.7 12.6
1995 36.9 37.5 74.4 36.0 29.0 65.0 0.9 8.5 9.4
1996 39.9 38.9 78.8 38.0 31.0 69.0 1.9 7.9 9.8
1997 38.0 31.9 69.9 36.0 26.0 62.0 2.0 5.9 7.9
1998 39.9 26.4 66.2 37.0 21.0 58.0 2.9 5.4 8.2
1999 46.1 24.3 70.4 45.0 21.0 66.0 1.1 3.3 4.4
2000 32.0 19.9 51.9 32.0 17.0 49.0 2.9 2.9
2001 34.0 16.9 50.9 34.0 14.0 48.0 2.9 2.9
2002 33.0 16.2 49.2 33.0 14.0 47.0 2.2 2.2
2003 19.0 15.3 34.3 19.0 13.0 32.0 2.3 2.3
2004 28.5 18.0 46.5 28.0 16.0 44.0 0.5 2.0 2.5
2005 30.3 29.9 60.1 29.0 25.0 54.0 1.3 4.8 6.1
2006 29.9 24.9 54.8 29.0 22.0 51.0 0.9 2.8 3.8
2007 37.8 31.0 68.8 36.0 27.0 63.0 1.8 4.0 5.8
2008 37.8 33.4 71.2 36.0 28.0 64.0 1.8 5.4 7.2
2009 43.3 33.2 76.5 42.0 28.0 70.0 1.3 5.2 6.5
2010 46.3 38.6 84.9 45.0 33.0 78.0 1.3 5.6 6.9
2011 43.3 35.6 78.9 42.0 30.0 72.0 1.3 5.6 6.9
2012 47.5 43.4 90.9 46.0 38.0 84.0 1.5 5.4 6.9
2013 50.9 64.6 115.5 49.0 55.0 104.0 1.9 9.6 11.5
2014 54.9 62.3 117.2 53.0 54.0 107.0 1.9 8.3 10.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VARDØ (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 126 0.1 118.5 0.1
1981 130 0.1 120.5 0.1
1982 132 0.1 123.6 0.1
1983 136 0.1 127.3 0.1
1984 151 0.1 140.5 0.1
1985 150 0.1 137.6 0.1
1986 145 0.1 133.1 0.1
1987 156 0.1 146.6 0.1
1988 159 0.1 149.0 0.1
1989 148 0.1 135.7 0.1
1990 160 0.1 146.1 0.1
1991 163 0.1 146.3 0.1
1992 156 0.1 140.5 0.1
1993 151 0.1 134.5 0.1
1994 96 0.1 80.6 0.1
1995 88 0.1 74.4 0.0
1996 93 0.1 78.8 0.1
1997 82 0.0 69.9 0.0
1998 76 0.0 66.2 0.0
1999 80 0.0 70.4 0.0
2000 57 0.0 4.6 51.9 0.0
2001 56 0.0 4.8 50.9 0.0
2002 54 0.0 5.5 49.2 0.0
2003 39 0.0 4.2 34.3 0.0
2004 50 0.0 5.6 46.5 0.0
2005 65 0.1 7.0 60.1 0.1
2006 59 0.0 6.3 54.8 0.0
2007 74 0.1 8.0 68.8 0.1
2008 77 0.1 8.3 71.2 0.1
2009 82 0.1 9.0 76.5 0.1
2010 90 0.1 10.1 84.9 0.1
2011 85 0.1 9.5 78.9 0.1
2012 97 0.1 10.5 90.9 0.1
2013 124 0.1 13.4 115.5 0.1
2014 125 0.1 13.5 117.2 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VARDØ (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 71.3
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 22.9
FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VARDØ (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 66 60.5
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.9
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VARDØ (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:11:2:27 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT AVDELING VARDØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
35:14:8:6 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK FISKERIKONTORET VARDØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1 1.0
4:3:3:1 KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 66 60.5
13:14:6:7 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK VARDØ TRAFIKKSENTRAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.0
90:2:2:20:26 NAV FINNMARK NAV VARDØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:13:35 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING VADSØ AVD VARDØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:10:9 NAV KONTROLL NAV LØNNSGARANTI VARDØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.9
16:3:6:32 SKATT NORD SKATT NORD AVD VARDØ FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:27:9 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VARDØ POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.8