Forvaltningsdatabasen

KAUTOKEINO, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KAUTOKEINO (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 49 92 35 23 58 8 26 34
1981 46 65 111 38 36 74 8 29 37
1982 48 68 116 40 36 76 8 32 40
1983 53 57 110 44 27 71 9 30 39
1984 57 64 121 43 30 73 14 34 48
1985 51 69 120 38 31 69 13 38 51
1986 42 60 102 32 31 63 10 29 39
1987 46 75 121 34 36 70 12 39 51
1988 47 66 113 37 36 73 10 30 40
1989 29 56 85 26 36 62 3 20 23
1990 36 76 112 30 43 73 6 33 39
1991 61 105 166 47 61 108 14 44 58
1992 66 99 165 52 54 106 14 45 59
1993 71 99 170 59 57 116 12 42 54
1994 71 103 174 57 66 123 14 37 51
1995 69 109 178 52 65 117 17 44 61
1996 74 120 194 53 77 130 21 43 64
1997 73 117 190 58 82 140 15 35 50
1998 73 114 187 56 73 129 17 41 58
1999 74 111 185 62 71 133 12 40 52
2000 66 94 160 55 60 115 11 34 45
2001 67 100 167 52 68 120 15 32 47
2002 67 112 179 53 76 129 14 36 50
2003 59 109 168 45 78 123 14 31 45
2004 71 107 178 55 80 135 16 27 43
2005 96 141 237 77 88 165 19 53 72
2006 96 143 239 77 97 174 19 46 65
2007 92 140 232 72 103 175 20 37 57
2008 95 143 238 69 104 173 26 39 65
2009 104 160 264 83 120 203 21 40 61
2010 103 157 260 81 117 198 22 40 62
2011 105 175 280 75 125 200 30 50 80
2012 99 168 267 70 121 191 29 47 76
2013 93 137 230 66 90 156 27 47 74
2014 87 136 223 63 87 150 24 49 73
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KAUTOKEINO (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39.6 36.2 75.9 35.4 23.0 58.4 4.3 13.2 17.5
1981 43.0 52.2 95.2 38.7 36.2 74.9 4.3 16.0 20.3
1982 44.3 52.8 97.1 40.5 36.0 76.5 3.7 16.8 20.5
1983 48.3 42.7 91.0 44.5 27.1 71.6 3.7 15.6 19.4
1984 47.3 48.2 95.5 43.4 30.0 73.4 3.9 18.2 22.2
1985 42.6 50.6 93.1 38.1 31.0 69.1 4.5 19.6 24.0
1986 36.2 46.7 83.0 32.1 31.0 63.1 4.2 15.7 19.9
1987 38.6 55.3 93.9 34.1 36.0 70.1 4.5 19.4 23.9
1988 41.0 52.2 93.2 37.0 36.0 73.0 4.0 16.2 20.2
1989 27.5 47.5 74.9 26.0 36.0 62.0 1.5 11.4 12.9
1990 32.8 63.1 95.9 30.0 43.0 73.0 2.8 20.1 22.9
1991 52.3 85.1 137.4 47.2 61.0 108.2 5.1 24.1 29.2
1992 57.4 79.2 136.6 52.0 54.0 106.0 5.4 25.2 30.6
1993 64.3 78.1 142.4 59.3 57.1 116.4 5.0 21.0 26.0
1994 62.8 87.7 150.5 57.0 66.1 123.1 5.8 21.6 27.5
1995 59.6 91.7 151.3 52.0 65.0 117.0 7.6 26.7 34.3
1996 63.2 100.4 163.6 53.0 77.0 130.0 10.2 23.5 33.6
1997 66.2 101.7 167.8 58.0 82.0 140.0 8.2 19.6 27.8
1998 64.5 97.0 161.5 56.0 73.0 129.0 8.5 24.0 32.5
1999 67.0 94.7 161.6 62.0 71.0 133.0 5.0 23.7 28.6
2000 60.2 81.5 141.7 55.0 60.0 115.0 5.2 21.5 26.7
2001 60.2 87.7 147.9 52.0 68.0 120.0 8.2 19.7 27.9
2002 59.7 97.5 157.1 53.0 76.0 129.0 6.7 21.5 28.1
2003 51.7 96.5 148.2 45.0 78.0 123.0 6.7 18.5 25.2
2004 62.5 96.3 158.8 55.0 80.0 135.0 7.6 16.3 23.8
2005 86.8 118.6 205.4 77.0 88.0 165.0 9.8 30.6 40.4
2006 85.1 121.6 206.7 77.0 97.0 174.0 8.1 24.6 32.7
2007 81.6 123.3 204.9 72.0 103.0 175.0 9.6 20.3 30.0
2008 82.1 125.0 207.0 69.0 104.0 173.0 13.1 21.0 34.0
2009 92.4 144.7 237.1 83.0 120.0 203.0 9.4 24.7 34.1
2010 89.6 139.1 228.6 81.0 117.0 198.0 8.6 22.1 30.6
2011 87.6 152.9 240.5 75.0 125.0 200.0 12.6 27.9 40.5
2012 84.0 147.3 231.3 70.0 121.0 191.0 14.0 26.3 40.3
2013 79.0 116.2 195.2 66.0 90.0 156.0 13.0 26.2 39.2
2014 73.6 112.4 186.0 63.0 87.0 150.0 10.6 25.4 36.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KAUTOKEINO (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 92 0.1 75.9 0.0
1981 111 0.1 95.2 0.1
1982 116 0.1 97.1 0.1
1983 110 0.1 91.0 0.1
1984 121 0.1 95.5 0.1
1985 120 0.1 93.1 0.1
1986 102 0.1 83.0 0.0
1987 121 0.1 93.9 0.1
1988 113 0.1 93.2 0.1
1989 85 0.0 74.9 0.0
1990 112 0.1 95.9 0.1
1991 166 0.1 137.4 0.1
1992 165 0.1 136.6 0.1
1993 170 0.1 142.4 0.1
1994 174 0.1 150.5 0.1
1995 178 0.1 151.3 0.1
1996 194 0.1 163.6 0.1
1997 190 0.1 167.8 0.1
1998 187 0.1 161.5 0.1
1999 185 0.1 161.6 0.1
2000 160 0.1 14.3 141.7 0.1
2001 167 0.1 14.4 147.9 0.1
2002 179 0.1 15.0 157.1 0.1
2003 168 0.1 13.3 148.2 0.1
2004 178 0.1 13.7 158.8 0.1
2005 237 0.2 17.6 205.4 0.2
2006 239 0.2 17.6 206.7 0.2
2007 232 0.2 17.0 204.9 0.2
2008 238 0.2 17.5 207.0 0.2
2009 264 0.2 19.1 237.1 0.2
2010 260 0.2 18.7 228.6 0.2
2011 280 0.2 20.4 240.5 0.2
2012 267 0.2 19.7 231.3 0.2
2013 230 0.2 17.7 195.2 0.1
2014 223 0.1 16.9 186.0 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KAUTOKEINO (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 176 146.1
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 18 12.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 13.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KAUTOKEINO (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58 50.4
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 4.2
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 13.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.4
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 116 93.7
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 2.5
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KAUTOKEINO (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:11:2 ARKIVVERKET SAMI ARKIIVA/SAMISK ARKIV KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
42:2:2:2 DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58 50.4
59:19:1 GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
59:20:1 INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 4.2
11:5:2:8:11 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 13.0
90:2:2:20:15 NAV FINNMARK NAV KAUTOKEINO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.4
89:51:11:19 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KAUTOKEINO PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
42:8:22:24:2 SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE SAMISK HØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 116 93.7
42:2:12:15 STATPED STATPED KAUTOKEINO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
59:22:25 STATSBYGG STATSBYGG NORD KAUTOKEINO DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 2.5
4:7:15:26:2 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT KAUTOKEINO LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 4.7