FORVALTNINGSDATABASEN

PORSANGER, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i PORSANGER (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72 67 139 69 32 101 3 35 38
1981 73 67 140 70 37 107 3 30 33
1982 72 80 152 70 35 105 2 45 47
1983 75 66 141 73 29 102 2 37 39
1984 63 60 123 61 28 89 2 32 34
1985 60 61 121 59 33 92 1 28 29
1986 63 61 124 60 33 93 3 28 31
1987 59 63 122 56 31 87 3 32 35
1988 63 63 126 60 34 94 3 29 32
1989 58 59 117 56 32 88 2 27 29
1990 60 69 129 59 39 98 1 30 31
1991 57 80 137 55 41 96 2 39 41
1992 62 79 141 53 36 89 9 43 52
1993 56 80 136 50 38 88 6 42 48
1994 43 75 118 40 42 82 3 33 36
1995 53 79 132 45 38 83 8 41 49
1996 60 81 141 51 38 89 9 43 52
1997 55 73 128 48 36 84 7 37 44
1998 53 68 121 49 38 87 4 30 34
1999 54 69 123 48 40 88 6 29 35
2000 48 45 93 45 30 75 3 15 18
2001 96 62 158 95 38 133 1 24 25
2002 91 64 155 90 45 135 1 19 20
2003 24 39 63 23 28 51 1 11 12
2004 25 33 58 25 25 50 8 8
2005 30 32 62 29 24 53 1 8 9
2006 24 30 54 23 23 46 1 7 8
2007 26 36 62 25 28 53 1 8 9
2008 31 30 61 31 26 57 4 4
2009 29 32 61 29 29 58 3 3
2010 25 32 57 24 29 53 1 3 4
2011 31 29 60 29 24 53 2 5 7
2012 31 24 55 31 21 52 3 3
2013 35 26 61 33 23 56 2 3 5
2014 36 26 62 34 22 56 2 4 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i PORSANGER (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70.8 50.3 121.1 69.0 32.0 101.0 1.8 18.3 20.1
1981 71.8 52.5 124.3 70.0 37.0 107.0 1.8 15.5 17.3
1982 71.4 59.2 130.6 70.0 35.0 105.0 1.4 24.2 25.6
1983 74.4 48.6 123.0 73.0 29.0 102.0 1.4 19.6 21.0
1984 62.4 44.0 106.4 61.0 28.0 89.0 1.4 16.0 17.4
1985 59.5 44.9 104.4 59.0 33.0 92.0 0.5 11.9 12.4
1986 61.3 47.6 108.9 60.0 33.0 93.0 1.3 14.6 15.9
1987 56.8 46.2 103.0 56.0 31.0 87.0 0.8 15.2 16.0
1988 60.8 47.5 108.3 60.0 34.0 94.0 0.8 13.5 14.3
1989 56.3 44.4 100.7 56.0 32.0 88.0 0.3 12.4 12.7
1990 59.2 54.0 113.2 59.0 39.0 98.0 0.2 15.1 15.2
1991 55.7 60.7 116.4 55.0 41.0 96.0 0.7 19.7 20.4
1992 55.7 55.4 111.0 53.4 36.0 89.4 2.3 19.4 21.7
1993 52.5 56.4 108.8 50.0 38.0 88.0 2.5 18.4 20.8
1994 40.8 60.1 101.0 40.0 42.0 82.0 0.8 18.1 19.0
1995 48.8 61.1 109.9 45.0 38.0 83.0 3.8 23.1 26.9
1996 55.1 60.1 115.3 51.0 38.0 89.0 4.1 22.1 26.3
1997 52.4 55.9 108.3 48.0 36.0 84.0 4.4 19.9 24.3
1998 51.1 54.2 105.3 49.0 38.0 87.0 2.1 16.2 18.3
1999 49.4 55.1 104.5 48.0 40.0 88.0 1.4 15.1 16.5
2000 46.6 38.2 84.8 45.0 30.0 75.0 1.6 8.2 9.8
2001 95.2 50.3 145.5 95.0 38.0 133.0 0.2 12.3 12.5
2002 90.5 55.5 146.0 90.0 45.0 135.0 0.5 10.5 11.0
2003 23.8 33.5 57.3 23.0 28.0 51.0 0.8 5.5 6.3
2004 25.0 29.0 54.0 25.0 25.0 50.0 4.0 4.0
2005 29.5 27.7 57.2 29.0 24.0 53.0 0.5 3.7 4.2
2006 23.5 26.5 50.0 23.0 23.0 46.0 0.5 3.5 4.0
2007 25.5 31.2 56.7 25.0 28.0 53.0 0.5 3.2 3.7
2008 31.0 28.6 59.6 31.0 26.0 57.0 2.6 2.6
2009 29.0 30.8 59.8 29.0 29.0 58.0 1.8 1.8
2010 24.8 30.8 55.5 24.0 29.0 53.0 0.8 1.8 2.5
2011 30.0 26.7 56.7 29.0 24.0 53.0 1.0 2.7 3.7
2012 31.0 22.8 53.8 31.0 21.0 52.0 1.8 1.8
2013 34.3 25.0 59.3 33.0 23.0 56.0 1.3 2.0 3.3
2014 35.3 24.3 59.6 34.0 22.0 56.0 1.3 2.3 3.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i PORSANGER (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 139 0.1 121.1 0.1
1981 140 0.1 124.3 0.1
1982 152 0.1 130.6 0.1
1983 141 0.1 123.0 0.1
1984 123 0.1 106.4 0.1
1985 121 0.1 104.4 0.1
1986 124 0.1 108.9 0.1
1987 122 0.1 103.0 0.1
1988 126 0.1 108.3 0.1
1989 117 0.1 100.7 0.1
1990 129 0.1 113.2 0.1
1991 137 0.1 116.4 0.1
1992 141 0.1 111.0 0.1
1993 136 0.1 108.8 0.1
1994 118 0.1 101.0 0.1
1995 132 0.1 109.9 0.1
1996 141 0.1 115.3 0.1
1997 128 0.1 108.3 0.1
1998 121 0.1 105.3 0.1
1999 123 0.1 104.5 0.1
2000 93 0.1 4.8 84.8 0.1
2001 158 0.1 8.2 145.5 0.1
2002 155 0.1 8.4 146.0 0.1
2003 63 0.1 3.2 57.3 0.0
2004 58 0.0 2.9 54.0 0.0
2005 62 0.0 3.3 57.2 0.0
2006 54 0.0 2.8 50.0 0.0
2007 62 0.0 3.1 56.7 0.0
2008 61 0.0 3.1 59.6 0.0
2009 61 0.0 3.2 59.8 0.0
2010 57 0.0 2.9 55.5 0.0
2011 60 0.0 3.1 56.7 0.0
2012 55 0.0 2.9 53.8 0.0
2013 61 0.0 3.2 59.3 0.0
2014 62 0.0 3.3 59.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i PORSANGER (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 35.5
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
FINANSDEPARTEMENTET 3 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i PORSANGER (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.5
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i PORSANGER (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:20:22 NAV FINNMARK NAV PORSANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.5
90:2:6:3 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.0
89:51:11:35 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME PORSANGER PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
13:9:2:5:12 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD LAKSELV TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
16:3:8:58 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD PORSANGER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
16:3:6:38 SKATT NORD SKATT NORD AVD PORSANGER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
42:2:12:17 STATPED STATPED LAKSELV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:26:8 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT PORSANGER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0