FORVALTNINGSDATABASEN

ÅS, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅS (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 691 488 1179 679 264 943 12 224 236
1981 698 492 1190 685 248 933 13 244 257
1982 693 514 1207 675 251 926 18 263 281
1983 706 530 1236 683 270 953 23 260 283
1984 690 527 1217 667 265 932 23 262 285
1985 687 529 1216 667 245 912 20 284 304
1986 658 504 1162 636 239 875 22 265 287
1987 661 517 1178 640 257 897 21 260 281
1988 667 522 1189 634 275 909 33 247 280
1989 648 520 1168 625 306 931 23 214 237
1990 647 511 1158 629 314 943 18 197 215
1991 631 480 1111 609 295 904 22 185 207
1992 708 535 1243 676 344 1020 32 191 223
1993 791 593 1384 733 375 1108 58 218 276
1994 723 586 1309 674 374 1048 49 212 261
1995 709 555 1264 654 378 1032 55 177 232
1996 720 591 1311 665 386 1051 55 205 260
1997 721 594 1315 662 400 1062 59 194 253
1998 741 590 1331 659 397 1056 82 193 275
1999 727 613 1340 627 399 1026 100 214 314
2000 696 631 1327 588 406 994 108 225 333
2001 698 628 1326 585 404 989 113 224 337
2002 673 662 1335 575 435 1010 98 227 325
2003 640 585 1225 552 392 944 88 193 281
2004 681 632 1313 584 448 1032 97 184 281
2005 681 610 1291 573 440 1013 108 170 278
2006 733 656 1389 599 461 1060 134 195 329
2007 720 664 1384 598 484 1082 122 180 302
2008 818 725 1543 654 518 1172 164 207 371
2009 836 753 1589 664 565 1229 172 188 360
2010 851 808 1659 682 591 1273 169 217 386
2011 873 819 1692 702 598 1300 171 221 392
2012 860 806 1666 686 608 1294 174 198 372
2013 875 848 1723 707 648 1355 168 200 368
2014 870 857 1727 700 655 1355 170 202 372
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅS (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 685.7 390.4 1076.1 679.0 264.0 943.0 6.7 126.4 133.1
1981 692.2 387.8 1080.0 685.0 248.0 933.0 7.2 139.8 147.0
1982 684.9 400.2 1085.1 675.0 251.0 926.0 9.9 149.2 159.1
1983 695.3 417.7 1113.1 683.0 270.0 953.0 12.3 147.7 160.1
1984 678.5 415.0 1093.5 667.0 265.0 932.0 11.4 150.0 161.5
1985 677.5 410.7 1088.2 667.0 245.0 912.0 10.5 165.7 176.2
1986 648.9 394.9 1043.8 636.0 239.0 875.0 12.9 155.9 168.8
1987 650.4 407.9 1058.3 640.0 257.0 897.0 10.4 150.9 161.3
1988 651.1 421.9 1073.0 634.0 275.0 909.0 17.1 146.9 164.0
1989 636.0 437.2 1073.3 625.0 306.0 931.0 11.0 131.2 142.3
1990 637.2 435.9 1073.1 629.0 314.0 943.0 8.2 121.8 130.1
1991 619.2 409.2 1028.4 609.0 295.0 904.0 10.2 114.2 124.4
1992 692.1 462.0 1154.1 676.0 344.0 1020.0 16.1 118.0 134.1
1993 762.2 510.9 1273.1 733.0 375.0 1108.0 29.2 135.9 165.1
1994 696.2 505.6 1201.8 674.0 374.0 1048.0 22.2 131.6 153.9
1995 680.6 492.1 1172.7 654.0 378.0 1032.0 26.6 114.1 140.7
1996 689.8 519.7 1209.5 665.0 386.0 1051.0 24.8 133.7 158.5
1997 689.9 529.8 1219.7 662.0 400.0 1062.0 27.9 129.8 157.7
1998 698.3 525.2 1223.5 659.0 397.0 1056.0 39.3 128.2 167.5
1999 679.0 543.4 1222.3 627.0 399.0 1026.0 52.0 144.4 196.3
2000 646.2 560.7 1206.8 588.0 406.0 994.0 58.2 154.6 212.8
2001 648.4 556.7 1205.1 585.0 404.0 989.0 63.4 152.7 216.1
2002 624.3 586.1 1210.4 575.0 435.0 1010.0 49.3 151.1 200.4
2003 596.5 520.7 1117.3 552.0 392.0 944.0 44.5 128.7 173.3
2004 631.6 569.0 1200.7 584.0 448.0 1032.0 47.6 121.0 168.6
2005 629.0 551.1 1180.1 573.0 440.0 1013.0 56.0 111.1 167.1
2006 669.0 586.2 1255.2 599.0 461.0 1060.0 70.0 125.2 195.1
2007 654.3 600.0 1254.3 598.0 484.0 1082.0 56.3 116.0 172.3
2008 729.5 647.0 1376.6 654.0 518.0 1172.0 75.5 129.0 204.6
2009 744.1 681.0 1425.0 664.0 565.0 1229.0 80.1 115.9 196.0
2010 760.0 724.6 1484.7 682.0 591.0 1273.0 78.0 133.6 211.6
2011 780.8 736.6 1517.5 702.0 598.0 1300.0 78.8 138.6 217.5
2012 764.7 732.2 1496.9 686.0 608.0 1294.0 78.7 124.2 202.9
2013 780.7 765.3 1546.0 707.0 648.0 1355.0 73.7 117.3 191.0
2014 773.2 768.3 1541.5 700.0 655.0 1355.0 73.2 113.3 186.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅS (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1179 0.7 1076.1 0.6
1981 1190 0.6 1080.0 0.6
1982 1207 0.7 1085.1 0.6
1983 1236 0.7 1113.1 0.6
1984 1217 0.7 1093.5 0.6
1985 1216 0.7 1088.2 0.6
1986 1162 0.6 1043.8 0.6
1987 1178 0.6 1058.3 0.6
1988 1189 0.6 1073.0 0.6
1989 1168 0.6 1073.3 0.6
1990 1158 0.6 1073.1 0.6
1991 1111 0.6 1028.4 0.6
1992 1243 0.7 1154.1 0.7
1993 1384 0.7 1273.1 0.8
1994 1309 0.8 1201.8 0.8
1995 1264 0.7 1172.7 0.8
1996 1311 0.8 1209.5 0.8
1997 1315 0.8 1219.7 0.8
1998 1331 0.8 1223.5 0.8
1999 1340 0.8 1222.3 0.8
2000 1327 1.0 20.1 1206.8 1.0
2001 1326 1.0 19.9 1205.1 1.0
2002 1335 1.0 19.5 1210.4 1.0
2003 1225 1.0 17.4 1117.3 1.0
2004 1313 1.0 19.6 1200.7 1.0
2005 1291 1.0 18.2 1180.1 1.0
2006 1389 1.1 19.1 1255.2 1.1
2007 1384 1.1 17.7 1254.3 1.0
2008 1543 1.1 20.4 1376.6 1.1
2009 1589 1.1 20.5 1425.0 1.1
2010 1659 1.1 21.5 1484.7 1.1
2011 1692 1.2 21.3 1517.5 1.1
2012 1666 1.1 20.2 1496.9 1.1
2013 1723 1.2 19.7 1546.0 1.1
2014 1727 1.1 20.0 1541.5 1.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅS (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 453 424.5
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 36 31.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 14.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1220 1067.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅS (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 199 181.8
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 36 31.6
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 69 65.4
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 14.0
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1220 1067.4
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 185 177.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅS (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:4 BIOFORSK BIOFORSK JORD OG MILJØ ÅS LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 78 69.9
11:6:1 BIOFORSK BIOFORSK LEDELSE OG ADMINISTRASJON LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 31 29.5
11:6:2 BIOFORSK BIOFORSK PLANTEHELSE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 90 82.4
89:51:1:54 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅS KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
83:6:2:1:32 BUFETAT ØST BUFETAT ØST ÅS UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 36 31.6
11:5:2:1:13 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR OSLO AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 69 65.4
90:2:2:2:32 NAV AKERSHUS NAV ÅS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 14.0
42:8:2:5:1 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1220 1067.4
11:8:4 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP ÅS LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 185 177.2