FORVALTNINGSDATABASEN

EIDSVOLL, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EIDSVOLL (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 154 74 228 152 39 191 2 35 37
1981 154 74 228 152 44 196 2 30 32
1982 154 74 228 150 44 194 4 30 34
1983 157 75 232 155 42 197 2 33 35
1984 145 92 237 142 46 188 3 46 49
1985 146 99 245 144 44 188 2 55 57
1986 153 103 256 151 43 194 2 60 62
1987 154 106 260 151 49 200 3 57 60
1988 153 103 256 149 50 199 4 53 57
1989 148 115 263 142 57 199 6 58 64
1990 147 117 264 140 52 192 7 65 72
1991 142 126 268 135 58 193 7 68 75
1992 160 128 288 152 64 216 8 64 72
1993 142 132 274 132 59 191 10 73 83
1994 136 119 255 124 44 168 12 75 87
1995 138 129 267 129 62 191 9 67 76
1996 142 130 272 131 56 187 11 74 85
1997 79 86 165 77 48 125 2 38 40
1998 103 116 219 93 54 147 10 62 72
1999 93 109 202 83 64 147 10 45 55
2000 45 59 104 44 48 92 1 11 12
2001 36 54 90 36 43 79 11 11
2002 48 70 118 48 59 107 11 11
2003 40 55 95 39 45 84 1 10 11
2004 65 84 149 63 67 130 2 17 19
2005 50 75 125 50 59 109 16 16
2006 34 57 91 34 43 77 14 14
2007 38 53 91 36 39 75 2 14 16
2008 56 94 150 53 76 129 3 18 21
2009 62 99 161 60 66 126 2 33 35
2010 70 116 186 59 87 146 11 29 40
2011 64 111 175 57 82 139 7 29 36
2012 61 111 172 47 76 123 14 35 49
2013 38 62 100 38 41 79 21 21
2014 40 48 88 39 33 72 1 15 16
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EIDSVOLL (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 153.3 56.9 210.2 152.0 39.0 191.0 1.3 17.9 19.2
1981 153.2 59.8 213.0 152.0 44.0 196.0 1.2 15.8 17.0
1982 152.5 60.0 212.5 150.0 44.0 194.0 2.5 15.9 18.5
1983 156.3 60.6 216.9 155.0 42.0 197.0 1.3 18.6 19.9
1984 143.7 69.2 212.9 142.0 46.0 188.0 1.7 23.2 24.9
1985 145.2 72.6 217.9 144.0 44.0 188.0 1.2 28.6 29.9
1986 152.1 74.2 226.3 151.0 43.0 194.0 1.1 31.2 32.3
1987 152.3 76.8 229.1 151.0 49.0 200.0 1.3 27.8 29.1
1988 151.2 77.7 228.9 149.0 50.0 199.0 2.2 27.7 29.9
1989 145.3 88.0 233.4 142.0 57.0 199.0 3.3 31.0 34.4
1990 143.9 87.3 231.2 140.0 52.0 192.0 3.9 35.3 39.2
1991 138.5 92.0 230.5 135.0 58.0 193.0 3.5 34.0 37.5
1992 155.7 96.7 252.4 152.0 64.0 216.0 3.7 32.7 36.4
1993 135.2 95.8 231.0 132.0 59.0 191.0 3.2 36.8 40.0
1994 129.2 86.5 215.8 124.0 44.0 168.0 5.2 42.5 47.8
1995 134.1 95.8 229.9 129.0 62.0 191.0 5.1 33.8 38.9
1996 135.9 99.3 235.2 131.0 56.0 187.0 4.9 43.3 48.2
1997 77.9 72.8 150.7 77.0 48.0 125.0 0.9 24.8 25.7
1998 98.6 89.2 187.8 93.0 54.0 147.0 5.6 35.2 40.8
1999 86.9 89.5 176.5 83.0 64.0 147.0 4.0 25.5 29.5
2000 44.5 55.1 99.6 44.0 48.0 92.0 0.5 7.1 7.6
2001 36.0 50.1 86.1 36.0 43.0 79.0 7.1 7.1
2002 48.0 65.8 113.8 48.0 59.0 107.0 6.8 6.8
2003 39.8 51.8 91.6 39.0 45.0 84.0 0.8 6.8 7.6
2004 64.0 78.3 142.3 63.0 67.0 130.0 1.0 11.3 12.3
2005 50.0 69.6 119.6 50.0 59.0 109.0 10.6 10.6
2006 34.0 52.3 86.3 34.0 43.0 77.0 9.3 9.3
2007 37.0 46.8 83.8 36.0 39.0 75.0 1.0 7.8 8.8
2008 54.6 87.3 141.9 53.0 76.0 129.0 1.6 11.3 12.9
2009 61.0 85.6 146.6 60.0 66.0 126.0 1.0 19.6 20.6
2010 66.3 103.7 170.0 59.0 87.0 146.0 7.3 16.7 24.1
2011 61.4 101.2 162.6 57.0 82.0 139.0 4.4 19.2 23.6
2012 53.0 94.9 147.9 47.0 76.0 123.0 6.0 18.9 24.9
2013 38.0 55.7 93.7 38.0 41.0 79.0 14.7 14.7
2014 39.8 43.4 83.2 39.0 33.0 72.0 0.8 10.4 11.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIDSVOLL (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 228 0.1 210.2 0.1
1981 228 0.1 213.0 0.1
1982 228 0.1 212.5 0.1
1983 232 0.1 216.9 0.1
1984 237 0.1 212.9 0.1
1985 245 0.1 217.9 0.1
1986 256 0.1 226.3 0.1
1987 260 0.1 229.1 0.1
1988 256 0.1 228.9 0.1
1989 263 0.1 233.4 0.1
1990 264 0.1 231.2 0.1
1991 268 0.1 230.5 0.1
1992 288 0.2 252.4 0.2
1993 274 0.1 231.0 0.1
1994 255 0.2 215.8 0.1
1995 267 0.2 229.9 0.1
1996 272 0.2 235.2 0.2
1997 165 0.1 150.7 0.1
1998 219 0.1 187.8 0.1
1999 202 0.1 176.5 0.1
2000 104 0.1 1.7 99.6 0.1
2001 90 0.1 1.4 86.1 0.1
2002 118 0.1 2.0 113.8 0.1
2003 95 0.1 1.5 91.6 0.1
2004 149 0.1 2.4 142.3 0.1
2005 125 0.1 2.1 119.6 0.1
2006 91 0.1 1.4 86.3 0.1
2007 91 0.1 1.4 83.8 0.1
2008 150 0.1 2.3 141.9 0.1
2009 161 0.1 2.4 146.6 0.1
2010 186 0.1 2.9 170.0 0.1
2011 175 0.1 2.6 162.6 0.1
2012 172 0.1 2.6 147.9 0.1
2013 100 0.1 1.5 93.7 0.1
2014 88 0.1 1.3 83.2 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIDSVOLL (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 17.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 17.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 29.5
DOMSTOLENE I NORGE 12 11.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EIDSVOLL (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 17.0
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.6
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 17.7
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 29.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 12 11.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EIDSVOLL (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:7 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I EIDSVOLL KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
13:8:38 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET EIDSVOLL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 17.0
11:5:2:1:9 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMERIKE FILIAL KJØTTKONTROLLEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.6
90:2:2:2:7 NAV AKERSHUS NAV EIDSVOLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 17.7
4:7:15:9:2 ROMERIKE POLITIDISTRIKT EIDSVOLL OG HURDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 29.5
50:8:69 TINGRETTENE ØVRE ROMERIKE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 12 11.4