FORVALTNINGSDATABASEN

SEL, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SEL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 136 60 196 131 39 170 5 21 26
1981 144 83 227 137 48 185 7 35 42
1982 128 83 211 119 49 168 9 34 43
1983 141 93 234 132 47 179 9 46 55
1984 127 95 222 121 52 173 6 43 49
1985 130 96 226 124 51 175 6 45 51
1986 118 104 222 112 58 170 6 46 52
1987 111 111 222 107 62 169 4 49 53
1988 113 130 243 109 70 179 4 60 64
1989 113 130 243 108 66 174 5 64 69
1990 107 127 234 101 63 164 6 64 70
1991 104 126 230 97 62 159 7 64 71
1992 99 112 211 91 61 152 8 51 59
1993 98 117 215 88 53 141 10 64 74
1994 73 64 137 65 26 91 8 38 46
1995 72 59 131 65 27 92 7 32 39
1996 77 60 137 71 24 95 6 36 42
1997 79 54 133 75 25 100 4 29 33
1998 80 54 134 76 24 100 4 30 34
1999 73 52 125 68 24 92 5 28 33
2000 69 32 101 65 23 88 4 9 13
2001 99 32 131 94 21 115 5 11 16
2002 73 51 124 70 33 103 3 18 21
2003 73 42 115 69 27 96 4 15 19
2004 80 41 121 76 27 103 4 14 18
2005 73 46 119 69 29 98 4 17 21
2006 66 46 112 62 29 91 4 17 21
2007 68 42 110 61 32 93 7 10 17
2008 59 42 101 53 35 88 6 7 13
2009 57 32 89 50 27 77 7 5 12
2010 62 36 98 55 30 85 7 6 13
2011 72 30 102 60 23 83 12 7 19
2012 71 29 100 64 22 86 7 7 14
2013 69 26 95 58 17 75 11 9 20
2014 65 31 96 58 22 80 7 9 16
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SEL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 134.4 49.2 183.6 131.0 39.0 170.0 3.4 10.2 13.6
1981 141.9 65.2 207.1 137.0 48.0 185.0 4.9 17.2 22.2
1982 125.0 66.4 191.4 119.0 49.0 168.0 6.0 17.4 23.4
1983 137.9 70.0 207.9 132.0 47.0 179.0 5.9 23.0 28.9
1984 124.7 73.8 198.5 121.0 52.0 173.0 3.7 21.8 25.5
1985 127.3 73.7 200.9 124.0 51.0 175.0 3.3 22.6 25.9
1986 115.6 82.5 198.1 112.0 58.0 170.0 3.6 24.5 28.2
1987 110.0 87.9 197.9 107.0 62.0 169.0 3.0 25.9 28.9
1988 110.8 102.7 213.5 109.0 70.0 179.0 1.8 32.7 34.5
1989 110.9 101.7 212.5 108.0 66.0 174.0 2.9 35.7 38.5
1990 105.4 98.3 203.7 101.0 63.0 164.0 4.4 35.3 39.7
1991 102.2 98.6 200.9 97.0 62.0 159.0 5.2 36.6 41.8
1992 96.2 86.5 182.7 91.0 61.0 152.0 5.2 25.5 30.7
1993 94.7 87.2 181.9 88.0 53.0 141.0 6.7 34.2 40.9
1994 71.4 45.6 117.0 65.0 26.0 91.0 6.4 19.6 26.0
1995 70.3 44.0 114.3 65.0 27.0 92.0 5.3 17.0 22.3
1996 76.1 43.8 120.0 71.0 24.0 95.0 5.1 19.8 25.0
1997 77.8 40.0 117.8 75.0 25.0 100.0 2.8 15.0 17.8
1998 78.6 38.7 117.3 76.0 24.0 100.0 2.6 14.7 17.3
1999 70.8 39.6 110.5 68.0 24.0 92.0 2.8 15.6 18.5
2000 67.3 28.0 95.3 65.0 23.0 88.0 2.3 5.0 7.3
2001 96.4 27.3 123.7 94.0 21.0 115.0 2.4 6.3 8.7
2002 71.9 42.8 114.7 70.0 33.0 103.0 1.9 9.8 11.7
2003 71.7 36.8 108.5 69.0 27.0 96.0 2.7 9.8 12.5
2004 78.8 35.6 114.4 76.0 27.0 103.0 2.8 8.6 11.4
2005 72.0 38.7 110.7 69.0 29.0 98.0 3.0 9.7 12.7
2006 64.8 39.7 104.5 62.0 29.0 91.0 2.8 10.7 13.5
2007 65.6 37.1 102.7 61.0 32.0 93.0 4.6 5.1 9.7
2008 56.3 37.6 93.9 53.0 35.0 88.0 3.3 2.6 5.9
2009 54.2 29.4 83.6 50.0 27.0 77.0 4.2 2.4 6.6
2010 59.4 32.3 91.8 55.0 30.0 85.0 4.4 2.3 6.8
2011 67.8 26.3 94.2 60.0 23.0 83.0 7.8 3.3 11.1
2012 68.3 25.3 93.6 64.0 22.0 86.0 4.3 3.3 7.6
2013 64.9 22.0 86.8 58.0 17.0 75.0 6.9 5.0 11.9
2014 62.8 27.0 89.8 58.0 22.0 80.0 4.8 5.0 9.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SEL (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 196 0.1 183.6 0.1
1981 227 0.1 207.1 0.1
1982 211 0.1 191.4 0.1
1983 234 0.1 207.9 0.1
1984 222 0.1 198.5 0.1
1985 226 0.1 200.9 0.1
1986 222 0.1 198.1 0.1
1987 222 0.1 197.9 0.1
1988 243 0.1 213.5 0.1
1989 243 0.1 212.5 0.1
1990 234 0.1 203.7 0.1
1991 230 0.1 200.9 0.1
1992 211 0.1 182.7 0.1
1993 215 0.1 181.9 0.1
1994 137 0.1 117.0 0.1
1995 131 0.1 114.3 0.1
1996 137 0.1 120.0 0.1
1997 133 0.1 117.8 0.1
1998 134 0.1 117.3 0.1
1999 125 0.1 110.5 0.1
2000 101 0.1 3.3 95.3 0.1
2001 131 0.1 4.3 123.7 0.1
2002 124 0.1 4.2 114.7 0.1
2003 115 0.1 4.0 108.5 0.1
2004 121 0.1 4.1 114.4 0.1
2005 119 0.1 4.0 110.7 0.1
2006 112 0.1 3.7 104.5 0.1
2007 110 0.1 3.6 102.7 0.1
2008 101 0.1 3.3 93.9 0.1
2009 89 0.1 3.0 83.6 0.1
2010 98 0.1 3.3 91.8 0.1
2011 102 0.1 3.4 94.2 0.1
2012 100 0.1 3.3 93.6 0.1
2013 95 0.1 3.1 86.8 0.1
2014 96 0.1 3.2 89.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SEL (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.4
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 45 42.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.6
FINANSDEPARTEMENTET 16 14.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SEL (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.4
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 25 23.2
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.8
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.6
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 2 1.4
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 14 13.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SEL (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:8:6 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT SEL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.4
89:51:3:27 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I SEL KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
13:8:105 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET OTTA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 25 23.2
11:5:2:2:2 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR GUDBRANDSDAL, DYR OG PLANTER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 8 6.8
11:5:2:2:10 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTOR FOR GUDBRANDSDAL FILIAL KJØTTKONTROLLEN OTTA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:5:21 NAV OPPLAND NAV SEL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.6
13:9:2:1:21 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST OTTA TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.4
16:3:1:7 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET AVD OTTA FINANSDEPARTEMENTET 2 1.4
16:3:2:22 SKATT ØST SKATT ØST AVD OTTA FINANSDEPARTEMENTET 14 13.0