FORVALTNINGSDATABASEN

HOLMESTRAND, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HOLMESTRAND (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94 76 170 94 52 146 24 24
1981 92 72 164 92 49 141 23 23
1982 100 70 170 100 47 147 23 23
1983 105 75 180 104 53 157 1 22 23
1984 85 75 160 83 46 129 2 29 31
1985 85 87 172 82 51 133 3 36 39
1986 83 94 177 79 51 130 4 43 47
1987 83 97 180 80 53 133 3 44 47
1988 75 102 177 73 53 126 2 49 51
1989 81 105 186 76 58 134 5 47 52
1990 73 99 172 69 59 128 4 40 44
1991 75 101 176 71 60 131 4 41 45
1992 73 109 182 68 66 134 5 43 48
1993 57 109 166 51 65 116 6 44 50
1994 64 102 166 57 58 115 7 44 51
1995 63 108 171 57 62 119 6 46 52
1996 70 111 181 64 66 130 6 45 51
1997 71 112 183 64 66 130 7 46 53
1998 72 106 178 68 57 125 4 49 53
1999 75 123 198 71 66 137 4 57 61
2000 76 104 180 72 58 130 4 46 50
2001 42 91 133 38 53 91 4 38 42
2002 34 91 125 28 50 78 6 41 47
2003 40 99 139 38 60 98 2 39 41
2004 37 99 136 36 55 91 1 44 45
2005 34 90 124 32 49 81 2 41 43
2006 46 103 149 43 52 95 3 51 54
2007 41 107 148 37 62 99 4 45 49
2008 35 115 150 30 65 95 5 50 55
2009 35 103 138 30 53 83 5 50 55
2010 34 109 143 30 54 84 4 55 59
2011 34 107 141 30 57 87 4 50 54
2012 33 94 127 27 51 78 6 43 49
2013 29 85 114 26 50 76 3 35 38
2014 27 72 99 25 43 68 2 29 31
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HOLMESTRAND (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94.1 63.4 157.5 94.1 52.1 146.1 11.3 11.3
1981 92.0 60.4 152.4 92.0 49.0 141.0 11.4 11.4
1982 100.2 59.0 159.2 100.2 47.1 147.3 11.9 11.9
1983 104.9 64.0 168.9 104.1 53.1 157.2 0.8 10.9 11.7
1984 84.8 58.1 142.9 83.2 46.2 129.4 1.6 11.9 13.5
1985 83.7 68.3 152.1 82.0 51.1 133.1 1.7 17.3 19.0
1986 81.0 70.5 151.5 79.0 51.0 130.0 2.0 19.5 21.5
1987 80.6 71.6 152.1 80.0 53.0 133.0 0.6 18.6 19.1
1988 73.3 74.8 148.0 73.0 53.0 126.0 0.3 21.8 22.0
1989 77.3 78.4 155.7 76.0 58.0 134.0 1.3 20.4 21.7
1990 70.2 76.6 146.8 69.0 59.0 128.0 1.2 17.6 18.7
1991 72.2 78.7 150.8 71.0 60.0 131.1 1.1 18.6 19.8
1992 69.8 84.8 154.6 68.0 66.1 134.1 1.8 18.7 20.5
1993 53.3 83.5 136.8 51.0 65.0 116.0 2.3 18.5 20.8
1994 60.3 79.0 139.3 57.0 58.0 115.0 3.3 21.0 24.3
1995 60.0 84.3 144.3 57.0 62.0 119.0 3.0 22.3 25.3
1996 66.8 89.8 156.5 64.0 66.0 130.0 2.8 23.8 26.5
1997 66.5 93.1 159.6 64.0 66.0 130.0 2.5 27.1 29.6
1998 69.1 83.8 152.9 68.0 57.0 125.0 1.0 26.8 27.9
1999 72.7 99.2 171.8 71.0 66.0 137.0 1.7 33.2 34.9
2000 74.2 84.8 159.0 72.0 58.0 130.0 2.2 26.8 29.0
2001 40.1 75.2 115.3 38.0 53.0 91.0 2.1 22.2 24.3
2002 32.1 74.7 106.8 28.0 50.0 78.0 4.1 24.7 28.8
2003 39.1 84.0 123.2 38.0 60.0 98.0 1.1 24.0 25.2
2004 36.6 83.3 119.9 36.0 55.0 91.0 0.6 28.3 28.9
2005 33.0 74.8 107.8 32.0 49.0 81.0 1.0 25.8 26.8
2006 44.9 85.0 129.9 43.0 52.0 95.0 1.9 33.0 34.9
2007 38.9 90.1 129.0 37.0 62.0 99.0 1.9 28.1 30.0
2008 32.4 96.9 129.3 30.0 65.0 95.0 2.4 31.9 34.3
2009 32.4 85.0 117.4 30.0 53.0 83.0 2.4 32.0 34.4
2010 32.2 89.7 122.0 30.0 54.0 84.0 2.2 35.7 38.0
2011 32.0 90.0 122.0 30.0 57.0 87.0 2.0 33.0 35.0
2012 30.0 78.1 108.1 27.0 51.0 78.0 3.0 27.1 30.1
2013 27.3 72.4 99.7 26.0 50.0 76.0 1.3 22.4 23.7
2014 26.1 62.1 88.2 25.0 43.0 68.0 1.1 19.1 20.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HOLMESTRAND (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 170 0.1 157.5 0.1
1981 164 0.1 152.4 0.1
1982 170 0.1 159.2 0.1
1983 180 0.1 168.9 0.1
1984 160 0.1 142.9 0.1
1985 172 0.1 152.1 0.1
1986 177 0.1 151.5 0.1
1987 180 0.1 152.1 0.1
1988 177 0.1 148.0 0.1
1989 186 0.1 155.7 0.1
1990 172 0.1 146.8 0.1
1991 176 0.1 150.8 0.1
1992 182 0.1 154.6 0.1
1993 166 0.1 136.8 0.1
1994 166 0.1 139.3 0.1
1995 171 0.1 144.3 0.1
1996 181 0.1 156.5 0.1
1997 183 0.1 159.6 0.1
1998 178 0.1 152.9 0.1
1999 198 0.1 171.8 0.1
2000 180 0.1 4.5 159.0 0.1
2001 133 0.1 3.4 115.3 0.1
2002 125 0.1 3.2 106.8 0.1
2003 139 0.1 3.6 123.2 0.1
2004 136 0.1 3.5 119.9 0.1
2005 124 0.1 3.3 107.8 0.1
2006 149 0.1 3.8 129.9 0.1
2007 148 0.1 3.6 129.0 0.1
2008 150 0.1 3.6 129.3 0.1
2009 138 0.1 3.5 117.4 0.1
2010 143 0.1 3.7 122.0 0.1
2011 141 0.1 3.7 122.0 0.1
2012 127 0.1 3.4 108.1 0.1
2013 114 0.1 3.1 99.7 0.1
2014 99 0.1 2.6 88.2 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HOLMESTRAND (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.2
FINANSDEPARTEMENTET 27 24.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 11.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HOLMESTRAND (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.6
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 26 23.7
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 11.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HOLMESTRAND (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:7:6 NAV VESTFOLD NAV HOLMESTRAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.2
16:3:8:52 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HOLMESTRAND FINANSDEPARTEMENTET 1 0.6
16:3:3:12 SKATT SØR SKATT SØR AVD HOLMESTRAND FINANSDEPARTEMENTET 26 23.7
42:2:12:14 STATPED STATPED HOLMESTRAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.6
59:22:43 STATSBYGG STATSBYGG SØR HOLMESTRAND DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:4:3 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOLMESTRAND KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
4:7:15:11:5 VESTFOLD POLITIDISTRIKT POLITIET I HOLMESTRAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 11.3