Forvaltningsdatabasen

Justis- og beredskapsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 134 114 248 134 88 222 26 26
1981 133 131 264 130 108 238 3 23 26
1982 127 136 263 125 113 238 2 23 25
1983 130 148 278 128 117 245 2 31 33
1984 119 145 264 116 118 234 3 27 30
1985 119 153 272 116 118 234 3 35 38
1986 132 170 302 130 134 264 2 36 38
1987 123 169 292 122 139 261 1 30 31
1988 137 202 339 134 169 303 3 33 36
1989 140 212 352 137 175 312 3 37 40
1990 137 200 337 134 159 293 3 41 44
1991 139 218 357 138 169 307 1 49 50
1992 137 222 359 135 175 310 2 47 49
1993 143 226 369 139 176 315 4 50 54
1994 140 230 370 136 185 321 4 45 49
1995 138 229 367 132 188 320 6 41 47
1996 146 243 389 141 198 339 5 45 50
1997 148 239 387 146 192 338 2 47 49
1998 148 258 406 146 209 355 2 49 51
1999 156 264 420 150 212 362 6 52 58
2000 176 289 465 173 258 431 3 31 34
2001 124 174 298 116 137 253 8 37 45
2002 117 178 295 109 138 247 8 40 48
2003 112 171 283 103 125 228 9 46 55
2004 107 160 267 102 120 222 5 40 45
2005 111 168 279 106 131 237 5 37 42
2006 134 175 309 128 137 265 6 38 44
2007 130 186 316 125 147 272 5 39 44
2008 148 192 340 142 158 300 6 34 40
2009 118 195 313 115 159 274 3 36 39
2010 130 227 357 127 190 317 3 37 40
2011 131 237 368 126 197 323 5 40 45
2012 137 253 390 131 214 345 6 39 45
2013 143 256 399 139 222 361 4 34 38
2014 143 247 390 137 219 356 6 28 34
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 39 37 36 38 36 44 44
1981 36 38 37 36 37 36 43 42
1982 37 39 38 37 38 38 43 43
1983 37 39 38 37 38 38 41 41
1984 38 39 38 38 38 38 42 42
1985 38 39 39 38 39 38 41 41
1986 37 38 38 37 37 37 41 41
1987 38 38 38 38 36 37 44 44
1988 39 37 38 39 36 37 44 43
1989 39 38 38 39 37 37 42 43
1990 39 39 39 39 38 39 40 40
1991 38 38 38 38 37 38 40 40
1992 39 38 38 39 37 38 39 40
1993 39 38 38 39 38 38 40 40
1994 38 38 38 38 37 37 41 41
1995 38 38 38 38 37 38 41 39 40
1996 39 38 39 39 38 38 49 39 40
1997 39 38 39 39 38 39 40 40
1998 40 38 39 40 38 39 39 39
1999 40 38 39 40 38 39 39 39 39
2000 39 39 39 39 39 39 40 39
2001 40 40 40 39 40 40 44 42 42
2002 39 40 40 39 40 40 39 40 40
2003 40 42 41 40 42 41 43 41 42
2004 41 42 42 41 43 42 42 41 41
2005 42 43 42 42 43 42 41 41 41
2006 42 43 42 41 43 42 46 42 42
2007 43 42 43 43 43 43 48 42 43
2008 43 43 43 43 43 43 46 43 44
2009 43 42 43 43 42 43 43 44
2010 43 42 43 43 42 43 43 43
2011 45 42 43 45 42 43 46 42 43
2012 45 42 43 45 42 43 37 43 42
2013 45 42 43 45 42 44 42 43
2014 45 43 44 45 43 44 44 41 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

08.05.1945 Består via omorganisering

Ved kgl. res av 8 mai 1945 ble Justisdepartementet omorganisert. Departementet ble delt inn i seks avdelinger. I stedet for det nedlagte nazistyrte Politidepartementet, skilte man nå ut alle politisakene i en egen politiavdeling. Avdelingen fikk opprinnelig 3 kontorer - 1. 2. og 3. politikontor.

20.12.1948* Består via omorganisering

Kommunal- og arbeidsdepartementet er opprettet ved kgl. res. 29. okt. 1948, og trådte i kraft 20. desember s.å. Ved etableringen ble det overført oppgaver i fra Forsynings- og gjenreisnings-, Justis-, og Sosialdepartementet. Ved nedleggelsen av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i 1950 ble også bustadssakene overført hit, jf Statskalenderen 1949.

01.01.2001 Består via omorganisering

Politiavdelingen ble fra 1.1.2001 omorganisert og nedbemannet fra ca 100 til 30-35 personer i forbindelse med etableringen av Politidirektoratet. Direktoratet ble opprettet gjennom delegasjon av oppgaver og funksjoner fra Justisdepartementets Politiavdeling.

01.11.2002 Består via omorganisering

Arbeidet i Domstolsavdelingen legges ned. Avdelingen har hatt det administrative ansvaret for alle landets domstoler, fra Høyesterett til tingrettene. Domstoladministrasjonen i Trondheim overtar i hovedsak alt dette arbeidet.

01.01.2010 Består via omorganisering

Justis- og politidepartementet får overført innvandringssakene (Innvandringsavdelingen), med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.01.2012 Navneendring

Navn: Justis- og beredskapsdepartementet
Kort navn: JD

Om endringen:
For å sikre at Norge kan møte de risiko- og sårbarhetsutfordringer samfunnet står overfor, skal Justis- og politidepartementets ansvar for samfunnets sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i fredstid styrkes og tydeliggjøres. Departementets rolle som pådriver for at andre departementer og offentlige virksomheter er bevisste på og følger opp sitt beredskapsansvar, vil også bli styrket. Videre skal den interne organiseringen gjennomgås for å bedre departementets evne til krisehåndtering. Departementet vil i denne forbindelse bli tilført økte ressurser. For å synliggjøre disse endringene er det i dag besluttet at Justis- og politidepartementet fra 1. januar 2012 endrer navn til Justis- og beredskapsdepartementet.

Kilde: Pressemelding nr. 167-11 11.11.2011; regjeringen.no

Se også res. 11 nov 2011 nr. 1090 - Endring av navn fra Justis- og politidepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet (http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20111111-1090.html): Justis- og politidepartementets navn endres fra 1. januar 2012 til Justis- og beredskapsdepartementet, forkortet som før til JD. Departementet delegeres myndighet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige som følge av navneendringen.

01.07.2013* Består via omorganisering

Regjeringen meldte gjennom St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn at en utflytting av direktoratsfunksjonen fra departementet skulle vurderes. Spørsmålet ble ytterligere aktualisert da 22. juli-kommisjonen pekte på behovet for å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etater. Beslutningen om å flytte ut kriminalomsorgens sentrale forvaltning ble tatt høsten 2012.

Endringen innebærer at Kriminalomsorgsavdelingen - Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) endrer navn til Kriminalomsorgsavdelingen og at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) flyttes ut av departementet og etableres som et ordinært direktorat på Lillestrøm under navnet Kriminalomsorgsdirektoratet (KRID).

Sentrale dokument:
- Prop. 183 L (2012–2013) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.) PDF: http://www.regjeringen.no/pages/38370349/PDFS/PRP201220130183000DDDPDFS.pdf
- St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. PDF: http://www.regjeringen.no/pages/2109450/PDFS/STM200720080037000DDDPDFS.pdf

Det skal overføres 20 årsverk fra Justis- og beredskapsdepartementet til det nye direktoratet fra 1. juli 2013.
Jf.
- Meld. St. 2 (2012–2013) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 2013,
- Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Kilder: www.regjeringen.no, www.kriminalomsorgen.no

01.01.2014* Består via omorganisering

Ansvaret for selskapslovgivningen overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til enheten Selskapsrett og næringsregistre i Næringspolitisk avdeling i det nye Nærings- og fiskeridepartementet.

01.04.2016* Består via omorganisering

I statsrådet 16. desember 2015 ble det varslet at Integreringsavdelingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i løpet av første kvartal 2016 overføres til Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble også varslet at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra samme tidspunkt vil skifte navn til Barne- og likestillingsdepartementet. De budsjettmessige konsekvensene av ny budsjettstruktur for statsbudsjettet for 2016 er innarbeidet i Prop. 59 S (2015-2016) som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2016, jf. Innst. 194 S (2015-2016) fra finanskomiteen.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

03.05.2019 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Ansvaret for forvaltningen av sikkerhetsloven overføres til Justis- og beredskapsdepartementet fra Forsvarsdepartementet. NSM blir administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. NSM skal ivareta utøvende funksjoner for det forebyggende sikkerhetsarbeidet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

01.03.2020 Består via omorganisering

Fra 1. mars 2020 er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker. Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet i en periode på to år. Etter endt toårsperiode overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.
Kilde: Nyhet | Dato: 28.02.2020 | Bufdir er ny sentralmyndighet for internasjonal barnebortføring
(https://www.regjeringen.no/no/sub/barnebortforing/aktuelt/bufdir-blir-ny-sentralmyndighet-for-internasjonal-barnebortforing/id2691919/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.