Forvaltningsdatabasen

Klima- og miljødepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

08.05.1972 Nyopprettelse

Navn: Miljøverndepartementet
Kort navn: MVD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Miljøverndepartementet ble opprettet 8.5 1972. Det var ikke mulig å få med oversikt over organisasjonsstrukturen i 1972-utgaven av Statskalenderen. Det vises til St.prp.nr.85 (1971-72):

"Hovedledelsen i det nye departementet eksisterer i dag i tilknytning til forskjellige departementer. Gjennom en samling og styrking av disse organisasjonsledd vil miljøhensynene kunne behandles mer systematisk. Enkeltsakene vil da kunne undergis et helhetssyn og vurderes på lengre sikt. Departementet er forutsatt organisert med
- en planavdeling,
- en avdeling for forurensningssaker,
- en avdeling for natur- og friluftssaker og
- en administrativ avdeling.

Organisasjonsledd som forutsettes knyttet til MVD er
- Distriktsplanavdelingen i KAD,
- Røykskaderådet under Industridepartementet,
- Vann- og avløpskontoret i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen,
- Direktoratet for jakt, viltstell og ferksvannsfiske under Landbruksdepartementet og
- Norges geografiske oppmåling og Sjøkartverket under Samferdselsdepartementet.

Eventuell overføring av visse andre etater vil bli utredet nærmere".

01.01.2014 Består via omorganisering

Fra 1.1.2014 skjer følgende endringer under ansvarsområdet til Klima- og Miljødepartementet:
- Planavdelingen overføres fra Klima- og Miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
- Ansvaret for klima og skogsatsingen overføres fra Utenriksdepartementet til Klima- og Miljødepartementet.
- Ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til Klima- og Miljødepartementet.

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

01.01.2014 Navneendring

Navn: Klima- og miljødepartementet
Kort navn: KLD

For å tydeliggjøre departementets ansvarsområder, skifter Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 navn til Klima- og miljødepartementet.

01.05.2018 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Endringer i ansvarsfordelingen mellom departementene - Kap. 1140 Høstbare viltressurser under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet overtar ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser.

4,4 mill. kroner er rammeoverført til Landbruks- og matdepartementets budsjett i samband med at ansvaret for forvaltinga av haustbare viltressursar er overført til dette departementet, jf. Prop. 48 S og Innst. 230 S (2017–2018).

Kapittelet under Landbruks- og matdepartementet er nytt, jf. endringar i ansvarsdelinga mellom departementa per 1.5.2018. Kap. 1140 Haustbare viltressursar omfattar utgifter til tiltak innanfor viltforvaltninga. Midlane under kap. 1140 er primært retta mot målet om auka verdiskaping under Landbruks- og matdepartementet, og resultatområda Naturmangfald og friluftsliv under Klima- og miljødepartementet.
Midlane er rammeoverførte frå Klima- og miljødepartementet i samband med endringar i ansvarsdelinga mellom departementa per 1.5.2018.

Kilder:
- Prop. 1 S 2018–2019 Landbruks- og matdepartementet, Kap. 1140 Haustbare viltressursar, s 84
- Prop. 1 S 2018–2019 Klima- og miljødepartementet, s 121

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.