Forvaltningsdatabasen

Klima- og miljødepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

91 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
Utredninger, lovforberedelser m.v. Planlovutvalget
Rådgivende organ Det sentrale rovviltutvalg
Rådgivende organ Det sentrale barskogutvalget
Rådgivende organ Rådgivende utvalg for marin verneplan
Utredninger, lovforberedelser m.v. Biomangfoldlovutvalget
2020 2022 Utredning / ekspertutvalg NOU-utvalg genteknologi
2019 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalget for farlig avfall
2019 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for nasjonalt villaksenter
2018 2023 Utredning / ekspertutvalg Teknisk berekningsutval for klima
2016 2017 Råd til forvaltningen Ekspertrådet for økologisk tilstand
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser (Overvannsutvalget)
2014 Råd til forvaltningen Klimarådet
2011 2013 Utredning / ekspertutvalg Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester
2011 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Markarådet
2009 2010 Utredning / ekspertutvalg Miljøgiftsutvalget
2008 2010 Utredning / ekspertutvalg Klimatilpassingsutvalget
2008 2015 Råd til forvaltningen Fagråd for Produktregisteret
2007 Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt
2006 Granskning / undersøkelse Kontaktutvalg for rovviltforvaltning
2005 2006 Utredning / ekspertutvalg Lavutslippsutvalget
2005 Rovviltnemnd Region 7
2005 Tilsyn Rovviltnemnd Region 3
2005 Rovviltnemnd Region 2
2005 Rovviltnemnd Region 6
2005 Rovviltnemnd Region 8
2005 Rovviltnemnd Region 4
2005 Rovviltnemnd Region 5
2005 Rovviltnemnd Region 1
2004 Klage Klagenemnda for miljøinformasjon
2003 2006 Råd til forvaltningen Nasjonalt råd for forurensede sedimenter
2001 2004 Utredning / ekspertutvalg Biomangfoldlovutvalget
2001 2004 Rådgivende utvalg for marin verneplan
2001 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Enova SF
1997 2004 Det sentrale rovviltutvalg
1996 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere
1990 Rådgivende organ Statens naturforvaltningsråd
1989 1990 Andre oppgaver Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA)
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bioteknologiutvalget
1986 1993 Rådgivende organ Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning
1986 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Meteorologisk institutt
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter
1985 Kontakt-/samarbeidsorgan Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør
1984 1988 Rådgivende organ Utvalg for kart i store målestokker
1984 1991 Rådgivende organ Forurensningsrådet
1984 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere
1983 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord
1983 1991 Rådgivende organ Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utredningsutvalg for satelittfjernmåling
1982 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Planlovutvalget
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Mineralressursutvalget
1981 1984 Rådgivende organ Underutvalget for tekniske kart
1981 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse
1981 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Statens nærmiljøutvalg
1981 2004 Styret for Produktregisteret
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Produktregisteret
1980 Rådgivende organ Rådet for Hardangervidda
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Hytteutvalget
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet
1979 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer
1979 Rådgivende organ Statens kulturminneråd
1979 Rådgivende organ Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal fremme forslag om retningslinjer for forvaltning av sand- og grusressursene
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utredning om naturvern
1978 1982 Andre oppgaver Styret for program for oljevernberedskap
1978 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag
1978 1987 Kontakt-/samarbeidsorgan Utvalg for samordning av vannressursforvaltning
1977 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken
1977 1982 Rådgivende organ Kartrådet
1977 1983 Rådgivende organ Rådet for typevurdering av prefabrikerte avløpsanlegg
1977 1983 Andre oppgaver Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken
1977 1984 Rådgivende organ Underutvalget for økonomisk kartverk
1977 1985 Andre oppgaver Utvalg for Norsk kartplan
1977 1991 Kontroll, tilsyn, beredskap Produktkontrollrådet
1977 Utredninger, lovforberedelser m.v. Myrutvalget
1977 Kontroll, tilsyn, beredskap Aksjonsutvalget for staten
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styringsgruppe for det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års-vernede vassdrag
1976 1984 Andre oppgaver Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger
1976 1990 Rådgivende organ Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer
1972 Kontakt-/samarbeidsorgan Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging
1971 1983 Rådgivende organ Oljevernrådet
1971 1983 Rådgivende organ Rådgivende utvalg regulering av laksefisket
1964 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
1964 1992 Rådgivende organ Flystøykommisjonen
1963 1981 Rådgivende organ Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu
1961 1983 Andre oppgaver Røykskaderådet
1958 1990 Rådgivende organ Statens friluftsråd
1957 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens eiendom Njardarheim veidemark
1955 1990 Rådgivende organ Statens naturvernråd