Forvaltningsdatabasen

Klima- og miljødepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

85 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 2001 Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Bortne, Øystein og G. Grendstad, P. Selle, K. Strømsnes
Bok 1999 Miljøvernforvaltningen i tidsperspektiv. Nøttestad, Øyvind
Bok 1997 Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Klausen, Jan Erling og Hilmar Rommetvedt (red.)
Bok 1996 Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Strømsnes, Kristin og Per Selle (red.)
Bok 1989 Makt og miljø. Om utformingen av natur- og miljøvernpolitikken i Norge. Jansen, Alf-Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Tilpasning til klimaendringer - Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret Severinsen, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 To stater, ett økosystem. Norske utfordringer mot en økosystembasert forvaltning av hele Barentshavet. Moldestad, Mari Ytrehus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Statlig styring og det lokale selvstyret i arealplanlegging. : En studie av innsigelsesinstituttet. Aabøe, Anne Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Skjær i sjøen : utvikling av marin verneplan : om hvordan Norge definerer og følger opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur : en studie av en beslutningsprosess Ese, Ann-Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Energi og miljø - fra separasjon til sektorintegrasjon? en studie av energipolitisk styring og miljøansvar på departementsnivå i Danmark og Norge. Knudsen, Jørgen Kjetil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 IT og forvaltning. En administrativ revolusjon? - en case-studie av betydningen av informasjonsteknologi for institusjonell utvikling i fire norske departementer. Sørensen, Hans Erik Gravdahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Forskning, forurensning og forvaltning. Bakgrunnen for dannelsen av Statens Forurensningstilsyn i 1974. Overvik, Finn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Diskurs og politikk. Sosialøkonomene og miljøpolitikken 1969-1995. Nyhagen, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 En grønn stat? En empirisk studie av synet på staten i norsk miljøbevegelse. Solheim, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Miljø: høyrd eller overkøyrd? 2 case studiar i Hordaland: Rv1, Moberg-Svegatjørn og Trekantsambandet. Grenasberg, Mona
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Jordbruk og miljøvern. Statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler overfor jordbruket og bøndene. Sogn, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket. En undersøkelse av utforminga av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i perioden 1989-1995. Berg, Bjørn Trygve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Bedre føre var enn etter snar? En sosiologisk studie av risikooppfatninger i miljøvernforvaltningen. Kvalvaag, Tale
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Økonomiske virkemidler - en løsning på miljøkrisen, eller et blindspor? En komparativ undersøkelse av valg av virkemidler i miljøpolitikken. Tilfellene Danmark, Norge og Sverige. Kråkenes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Knappe ressurser? : Finansdepartementets og økonomenes rolle i 1970 og de tidlige 1980-årenes miljøpolitikk. Asdal, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Utredningsarbeider og statlige virkemiddler. En studie av vedtak om statlige reguleringer i forurensingspolitikken. Høllesli, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Effekter av organisasjonsendring. En case-studie av organisasjonsendringer i Miljøverndepartementet 1989. Mathisen, Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Miljø- og forskningssamarbeid i praksis. En studie av norsk utenrikspolitikk. Aandahl, Marianne Haavardsholm
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Fremveksten av den sentrale natur- og miljøforvaltningen og det frivillege natur og miljøvernet i Norge og Sverige. Skarbøvik, Helga
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Utviklingen av organisasjonskultur - illustrert ved Miljøverndepartementet. Løver, Gerd Tora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Norsk museumspolitikk - Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988. Frydenlund, Stein Wolff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Organisering av en formell statlig bypolitikk under skiftende betingelser. Hernar, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Opprettelsen av miljøvernavdelinger under fylkesmannen. En case-studie vedrørende funksjonsfordelingen og administrasjonsordningen innen Miljøverndepartementets myndighetsområde på fylkesnivå. Steihaug, Dag Sverre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Handlingsmiljø og miljøvern. Ein studie av Miljøverndepartementets forhold til det internasjonale og til det lokale elementet av sitt handlingsmiljø. Kvamme, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Om oppretting av Miljøverndepartementet. Ei studie av vedtaksprosessen ved ei offentleg institusjonsetablering. Havdal, Karen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Etablering av politisk-administrative nettverk. En studie av Miljøverndepartementets bruk av remiss 1972-74. Svendal, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Lovgivning som resultat av prosessuelle trekk og institusjonelle faktorer. En undersøkelse av lov om produktkontroll. Grotle, Anders P.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Overføringen av Distriktsplanavdelingen. Hoel, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2014 Opprettelsen av Miljødirektoratet - erfaringer fra en fusjon Botheim, Ingunn, Peter Bøgh, Lisbeth Udland Hansen
Notat 2001 Governing Assisted Reproductive Technology. The Case of Norway. Bleiklie, Ivar
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1995 Plansaksbehandlingen : tidsbruk for behandling av plansaker i Miljøverndepartementet. Saglie, Inger-Lise
Notat 1995 Plansaksbehandlingen II: oppfølgingsundersøkelse av tidsbruk for behandling av plansaker i Miljøverndepartementet. Falleth, Eva Irene
Notat 1995 Miljøverndepartementets etatstyring : felles plattform for departementets styring overfor Direktoratet for naturforvaltning, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk. Miljøverndepartementet.
Notat 1982 Miljøverndepartementet 10 år. Miljøverndepartementet.
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2010 Statlig styring av kommunene. Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Ellen Rønning Arnesen, Annemor Kalleberg, Eivor Bremer Nebben, Ingunn Botheim
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 NOU 2010: 9 Et Norge uten miljøgifter - Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2005 Miljøverndepartementets kunnskapsbehov.
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 NOU 2002: 1 Fortid former framtid — Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk Tora Aasland (leder), Thore Desserud, (nestleder), Knut Andresen, Tore Berntsen, Kristen Grieg Bjerke, Ove Magnus Bore, Anne Sigrid Hamran, Espen Hernes, Tor Kubberud, Sissel Rønbeck, Frode Sannum, Audhild Schanche, Elin Schanche, Elisabeth Seip, Kristian Skjølaas, Christian Sulheim, Janne Wilberg
Rapport 2001 Forvaltning og offentlighet I. Om offentlig journal og innsynskrav. Myklebust, Rannveig Nina og Marit Sissel Irene Skivenes.
Rapport 2001 Forvaltning og offentlighet II. Begrunnelser for hemmelighold. Myklebust, Rannveig Nina og Skivenes, Marit Sissel.
Rapport 2001 Forvaltning og Offentlighet III. Hva styrer forvaltningsaktørenes praktisering av offentlighetsloven? Myklebust, Rannveig Nina og Skivenes, Marit Sissel.
Rapport 2001 God kjemi? Bøen, Gotfred, Nebben, Eivor Bremer og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Rapport 1999 NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet Evaluering av planlegging og gjennomføring Per Kristen Mydske (leder), Svein L. Alfheim, Steinar Strøm, Bjørg Ven, Erik Whist (sekretariatsleder)
Rapport 1998 Interdepartementalt samarbeid - rådgivning eller konsensus Birkeli, Lars og Barvik, Bjørn
Rapport 1997 Kartlegging og analyse av ressursbruken i Miljøverndepartementet. Antonsen, Asbjørg Harstad
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1995 CO2-saka: økonomisk interessepolitikk og miljøpolitiske målsetjingar. Tenfjord, Alf-Petter
Rapport 1994 Til forsvar for miljøet? En analyse av "miljøstyrkesaken" i Forsvaret. Mevold, Nina
Rapport 1992 Materiellforvaltningen i Miljøverndepartementets underliggende institusjoner. Riksrevisjonen.
Rapport 1984 Omorganisering av kulturminnevernet i Norge : oppbygging av et sentralt statlig fagorgan.
Rapport 1980 Strukturelle og organisasjonsmessige følger av overgang til digitale geodata i Norge i 1980-årene : forprosjekt for Miljøverndepartementet. Bie, Stein W., Truls Kjølberg og Arne Pape.
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 1983 Miljøverndepartementet - ny organisasjon i etablert miljø. Lægreid, Per