FORVALTNINGSDATABASEN

Den militære påtalemyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.07.1945* Nyinnskrevet

Navn: Den militære påtalemyndighet
Kort navn: Den militære påtalemyndighet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Historisk oversikt
Grunnlaget for en egen militær rettergangsordning ble etablert i 1646. En fullstendig revisjon av den militære rettspleie ble gjennomført ved lov av 29. mars 1900 nr. 2 om rettergangsmåten i militære straffesaker. Ordningen med særlige militære domstoler ble opprettholdt, og den militære påtalemyndighet forble knyttet til militær kommandomyndighet. I 1921 kom en ny lov om rettergangsmåten i militære straffesaker i fredstid. I denne loven ble den militære rettergangsordning satt ut av kraft for fredstid. Dette medførte at det militære juridiske apparat ble nedlagt, og påtalefunksjonene overført til den borgerlige påtalemyndighet. Siden 1956 har den militære rettergangsloven ikke vært brukt. Den er imidlertid fortsatt anvendelig i krigstid. Spørsmålet om samordning mellom den militære og den borgerlige rettergangslovgivningen har vært oppe til debatt flere ganger.
Kilde: Innst. O. nr. 60 (1993-1994) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven m.v. (rettergangsmåten i militære straffesaker), jf. Ot.prp. nr. 43 (1993-94)

01.01.1979* Navneendring

Navn: Den militære disiplinærmyndighet
Kort navn: Den militære disiplinærmyndighet

01.01.1998* Navneendring

Navn: Den militære påtalemyndighet
Kort navn: Den militære påtalemyndighet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.