FORVALTNINGSDATABASEN

Folkehelseinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 184 371 555 166 274 440 18 97 115
2003 189 370 559 168 275 443 21 95 116
2004 199 393 592 164 298 462 35 95 130
2005 198 395 593 160 295 455 38 100 138
2006 199 409 608 158 300 458 41 109 150
2007 189 392 581 153 295 448 36 97 133
2008 201 420 621 155 313 468 46 107 153
2009 208 440 648 162 341 503 46 99 145
2010 223 454 677 174 344 518 49 110 159
2011 217 455 672 171 354 525 46 101 147
2012 244 529 773 196 425 621 48 104 152
2013 245 536 781 209 440 649 36 96 132
2014 275 575 850 236 489 725 39 86 125
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 45 44 44 45 44 44 47 43 44
2003 47 45 46 47 46 46 47 44 45
2004 46 45 45 46 45 45 45 45 45
2005 46 45 45 46 45 45 43 45 45
2006 47 45 46 48 46 46 47 45 46
2007 48 46 46 48 46 46 48 46 46
2008 48 45 46 48 46 46 48 45 46
2009 47 46 46 48 45 46 46 46 46
2010 47 46 46 48 46 47 46 45 45
2011 48 46 47 48 46 47 47 46 46
2012 48 46 46 48 46 46 47 46 46
2013 47 46 46 47 46 46 46 46 46
2014 47 46 46 46 46 46 48 47 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2003 Består via innlemming

Fra 01.01.2003 er tidligere Statens rettstoksikologiske institutt (SRI) blitt den nye Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Divisjonen beholdt alle oppgavene som tidligere lå hos Statens rettstoksikologiske institutt. Forskningsaktiviteten ble utvidet til å omfatte biologiske helseeffekter av rusmiddelbruk og forebyggende tiltak for å redusere trafikkulykker.

Fusjonen var en oppfølging av den store omorganiseringen i den sentrale helseadministrasjonen i 2001 og 2002.

01.06.2011 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Rettsmedisinsk institutt

Rettsmedisinsk institutt (RMI) var et institutt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble overført til Nasjonalt folkehelseinstitutt den 1. juni 2011 og innlemmet i Divisjon for rettsmedisinske fag.

01.01.2014* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Folkehelseinstituttet (FHI) overtar i 2014 driften av Dødsårsakregisteret fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

01.01.2015* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Giftinformasjonen overføres fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet.

Samtidig blir instituttet omorganisert. De fem tidligere fagdivisjonene samles i fire områder.
- Divisjon for epidemiologi og Divisjon for psykins helse samles i området Psykisk og fysisk helse.
- Divisjon for smittevern og Divisjon for miljømedisin samles i området Smittervern, miljø og helse.
- It og e-helse, helseregistre, befolkningsundersøkelser og biobank er samlet i området Helsedata og digitalisering.
- Divisjon for rettsmedisinske fag fortsetter som eget fagområde.
Divisjonsendringen ble besluttet høsten 2015.

Kilde: Folkehelseinstituttets historie, www.fhi.no

01.01.2016* Navneendring

Navn: Folkehelseinstituttet
Kort navn: FHI

Helse og omsorgsdepartementet, Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen:
Nasjonalt folkehelseinstitutt ble etablert i 2002 som følge av en sammenslåing av flere mindre etater og enkeltavdelinger. Både instituttets ansatte, samarbeidspartnere og media tok med seg gamle navnevaner og forkortelser. I tillegg til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Folkehelseinstituttet og FHI, brukes også noen andre varianter av navnet: Norsk folkehelseinstitutt, Folkehelsa, Folkehelsen og nfi. Forenkling og rydding i navnebruken aktualiseres i forbindelse med omorganisering av den sentrale helseforvaltningen.

Departementet foreslo i høringsnotatet å endre navnet til Folkehelseinstituttet, med FHI som forkortelse. Den engelske varianten blir som før; Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Navnebyttet krever endringer i flere lover.

Ingen høringsinstanser har uttalt seg imot forslaget til endring av navn. Departementet foreslår derfor å endre instituttets navn i tråd med forslaget i høringsnotatet.

Kilde:
Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-9-l-20152016/id2459435/?ch=1&q=)

01.01.2016 Består via innlemming

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Folkehelseinstituttet:
- Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet
- Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet innlemmes i Folkehelesinstituttet
- Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) deles i to; forvaltningsoppgaver overføres fra til Helsedirektoratet, resterende oppgaver overføres til Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets mandat utvides til kunnskapsproduksjon for folkehelse og helsetjeneste og blir dermed en tydeligere kunnskapsstøtteorganisasjon for Helsedirektoratet. De delene av Kunnskapssenteret som ikke skal til Helsedirektoratet, flyttes til Folkehelseinstituttet sammen med Sirus og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Kilder: Pressemelding HOD "Færre etater i helseforvaltningen" 12.5.2015, pressemelding fra Herlsedirektoratet "Sterkere fagmyndighet og nytt direktorat for e-helse" 12.5.2015

01.06.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Folkehelseinstituttet overførte om lag 236 ansatte til Oslo universitetssykehys HF og 35 ansatte til det statlige foretaket Norsk helsenett SF.
____________________________

I juni 2016 fikk Norsk Helsenett i oppdrag av helseministeren å etablere et sentralt tjenestesenter for alle underliggende etater under Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av 2017 får Norsk Helsenett ansvaret for å levere tjenester innen anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Helseøkonomiforvaltningen og Pasient og brukerombudene. De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene, og overføres til Norsk Helsenett.
Kilde: Norsk helsenett SF hjemmeside; https://www.nhn.no/om-oss/vaar-historie/

01.01.2017 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Rettsmedisinsk institutt
  • Oslo universitetssykehus
  • Senter for fruktbarhet og helse

Rettsmedisinske fag (tidligere Rettsmedisinsk institutt) er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. Instituttet ble i 2011 overført til FHI fra UiO.

Samtidig blir FHI vertsinstitusjon for Senter for fruktbarhet og helse, et senter for fremragende forskning (SFF).

01.01.2018* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

I 2018 ble Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) en del av Folkehelseinstituttet. Senteret ble opprinnelig etablert etter initiativ fra Helse- og sosialdepartementet i 2003 og var administrativt underlagt Oslo universitetssykehus.

Senteret endrer senere navn til Enhet for migrasjonshelse og driver forskning og utviklingsarbeid på feltet innvandreres helse, også kalt "migrasjonshelse". NAKMI har et tverrfaglig mandat som skal sikre samarbeid med aktuelle aktører nasjonalt og internasjonalt for å ivareta kompetanse på feltet.

Kilder: wikipedia.

01.01.2024* Består via omorganisering

I forbindelse med at Direktoratet for e-helse slås sammen med Helsedirektoratet, flyttes oppgavene innen helseregisterområdet, inklusiv Helsedataservice, til Folkehelseinstituttet sammen med helseregistrene i Helsedirektoratet og Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF.

Endringen inngår som en del av en større omorganisering og endring av den sentrale helseforvaltningen fra 1.1.2024.

Folkehelseinstituttet rendyrkes som en mer spisset kunnskapsetat med ansvar for kunnskapsoppsummeringer og forskning. Innenfor smittevern og miljømedisin vil imidlertid Folkehelseinstituttet som i dag ha operativt fagansvar, herunder overvåknings-, gjennomførings- og rådgivningsfunksjoner. Regelverksfortolkning og formelle myndighetsoppgaver vil samles i Helsedirektoratet. Helseregistrene i Helsedirektoratet, Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF og helseregisterområdet inklusiv Helsedataservice i Direktoratet for e-helse, flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets registre. Referanselaboratoriene og øvrige laboratorier videreføres i Folkehelseinstituttet inntil videre. Plassering av laboratoriedrift og laboratoriefunksjoner innen mikrobiologi/smittevern i den sentrale helseforvaltningen skal imidlertid utredes med mål om en mer hensiktsmessig, kostnadseffektiv og tverrsektoriell organisering på sikt.

En viktig forutsetning for endringer i den sentrale helseforvaltningen som er omtalt i RNB er å rendyrke tredelingen mellom myndighet/forvaltning, tilsyn og kunnskap ytterligere. Dette for å
bidra til en effektiv ressursutnyttelse og god rolledeling. Tiltaket innebærer en samling av myndighetsfunksjoner, gjennomføringsfunksjoner og registeranalyser/statistikk innen helseog omsorgstjenestene og folkehelseområdet i Helsedirektoratet. For fagområdene smittevern og miljømedisin skal det beholdes kapasitet i Folkehelseinstituttet, slik at instituttet fortsatt har ansvar for mer enn kunnskapsoppgaver. Dette innebærer at Folkehelseinstituttet fortsatt vil ha ansvar for gjennomførings-, og overvåknings- og rådgivningsfunksjoner, inkludert registeranalyser/statistikk innen smittevern og miljømedisin. Regelverksfortolkning og formelle myndighetsfunksjoner skal være i Helsedirektoratet, inkludert myndighetsutøvelse ved krisehåndtering. For alle områdene vil Helsedirektoratet ha ansvar for å vurdere konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten. Samtidig vil Folkehelseinstituttet ha operative funksjoner innen smittevern og miljømedisin. Modellen krever et godt og tett samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
_______________________________________

Bakgrunn:

Det tidligere Statens legemiddelverk styrkes og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene (forsyningssikkerhet) og en forsterket rolle for nasjonale innkjøp. Etaten får et helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten får et større ansvar for beredskap og forsyningssikkerhet for legemidler og medisinsk utstyr, herunder vaksiner der oppgavene i dag ligger til Folkehelseinstituttet. Ansvaret for området «blod, celler og vev» flyttes fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter, mens øvrige oppgaver innen bioteknologifeltet blir værende i Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 118 S (2022-2023) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023, der regjeringen har presentert ny virksomhetsstruktur for departementets underliggende etater. Det tas sikte på at endringene i virksomhetsstruktur skal være gjennomført innen 1. januar 2024. Den nye virksomhetsstrukturen innebærer at Direktoratet for e-helse slås sammen med Helsedirektoratet og at oppgavene innen helseregisterområdet, inklusiv Helsedataservice, flyttes til Folkehelseinstituttet sammen med helseregistrene i Helsedirektoratet og Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF. Med utgangspunkt i regjeringens forslag, får direktoratet i oppdrag å legge til rette for gjennomføring av organisasjonsendringen i tråd med oppgaver og frister som er beskrevet i dette brevet. Budsjettmessige implikasjoner vil bli lagt fram for Stortinget i sammenheng med budsjettet for 2024.

Ny virksomhetsstruktur
Som varslet i Prop. 1 S (2022–2023) har Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og vurdert behovet for justeringer i dagens organisering med sikte på effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene, samt effektiv og samordnet etatsstyring fra departementets side. Det har også vært ønskelig med justeringer som bedre henger sammen med regjeringens målsettinger i helsepolitikken. På denne bakgrunn vil departementet gjennomføre organisatoriske endringer i forvaltningen med sikte på virkning fra 1. januar 2024. Endringene samler fagmiljøer for bedre utnyttelse av ressurser og fagkompetanse og gir et skarpere organisatorisk skille mellom helseforvaltningens kjerneoppgaver – myndighetsutøvelse, tilsyn og kunnskapsproduksjon. Samlet skal endringene resultere i en mer kostnadseffektiv og hensiktsmessig organisering med mulighet for bedre støtte til kommunal sektor, tilrettelegging for videre digitalisering og styrket helseberedskap. Formålet med omorganiseringen er ikke å redusere den samlede ressursbruken, men å oppnå gevinster i form av blant annet:

- Bedre støtte til kommunene
- Bedre utnyttelse av helsedata
- Tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og tjenesteutviklingen
- Styrket forsyningssikkerhet for legemidler og medisinsk utstyr
- Bedre beslutningsgrunnlag for innføring av legemidler og medisinsk utstyr
- Større synergier mellom det brede folkehelsearbeidet og arbeidet i helse- og omsorgstjenestene.
________

Se også: Prop. 11 L (2023–2024) Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning) der Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringar i lov som er nødvendige for å gjennomføre avgjerder om organisatoriske endringar i den sentrale helseforvaltninga. Departementet foreslår vidare å overføre kompetanse frå Klagenemnda for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage).

Kilde: Prop. 1 S (2023–2024), Helse- og omsorgsdepartementet, programkategori 10.40 sentral helseforvaltning, "Endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen".

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.