FORVALTNINGSDATABASEN

Rikstrygdeverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1895* Nyopprettelse

Navn: Riksforsikringsanstalten
Kort navn: Riksforsikringsanstalten
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet: Staten
Tilhører etat: Trygdeverket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Riksforsikringsanstalten ble opprettet i 1895 og fikk ansvaret for gjennomføring av trygdeordningene som ble vedtatt
fra 1890-årene av. I 1930 ble navnet endret til Rikstrygdeverket. Den eldste trygden var en ulykkesforsikring for arbeidere
i fabrikker m.v. Senere kom ulykkesforsikring for fiskere og sjømenn og syketrygden. Etter den annen verdenskrig fikk
Rikstrygdeverket ansvaret forkrigspensjonssaker. I 1955 fant det sted en omorganisering som førte til at arbeidet ble
fordelt på tre avdelinger: Syketrygdavdelingen, Ulykkestrygdavdelingen og Administrasjonsavdelingen.

I spissen for Rikstrygdeverket sto et styre. Et av styremedlemmene var institusjonens direktør. Styret avgjorde bedriftenes
fareklasser og kontrollerte de lokale tilsynsmennene (trygdekassene) for de forskjellige forsikringsordninger. Styret innhentet
de nødvendige opplysninger etter bedriftsulykker og fastsatte erstatningssummen. Ved innføring av syketrygd ble
Riksforsikringsanstaltens styre også sentralstyre for kretssykekassene/trygdekassene.

Kilde: Håndbok for Riksarkivet, 1992, s. 356.

01.01.1930* Navneendring

Navn: Rikstrygdeverket
Kort navn: RTV

01.01.2001 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1. januar ble legemiddelforvaltningen i Norge samlet i Statens legemiddelverk. Tidligere Statens legemiddelkontroll (opprettet 1974), hoveddelen av Avdelingen for apotek og legemidler i Statens helsetilsyn og deler av Rikstrygdeverket utgjør det nye legemiddelverket. Formålet med etaten er en mer hensiktsmessig organisering av ressursene på legemiddelområdet.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.2006 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.