FORVALTNINGSDATABASEN

Rikstrygdeverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

41 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1994 Langsomt ble landet et velferdssamfunn. Trygdens historie 1894-1994 Bjørnson, Øyvind og Inger Elisabeth Haavet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Historien om NAV-reformens unnfangelse : om idéleverandører bak reorganiseringen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Reegård, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Reformer i organiseringen av velferdstjenester. En komparativ analyse av Hartz-reformen i Tyskland og Nav-reformen i Norge Wie, Katherine Beate Middleton
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV-reformen : en organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørendeorganiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Nielsen, Ulla Finnerud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Identitet i NAV-reformen : en casestudie av identitetsendringer fra trygdeetaten til NAV Vaag, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Mål- og resultatstyring i trygdeetaten - en analyse av trygdesjefrollen Vassdokken, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Hvorfor sammenslå? En studie av bakgrunnen for forslag og erfaringer med endring i forholdet mellom sosialtjenesten, A-etat og trygdetjenesten, med spesielt fokus på VI-prosjektet i Saupstad bydel, Trondheim. Walnum, Hans Jakob Strand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Samordning av velferdsetatene : en kvalitativ studie av samordningen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Skien. Johannessen, Finn Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Offentlige servicekontor: hvordan reagerer statlige etater på et moderniseringsprosjekt initiert av sentrale myndigheter? Melhus, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Trygdekontorets brukerorientering: identifikasjon av faktorer som har betydning for brukertilfredshet og -lojalitet når exit ikke er mulig. Tronvoll, Bård
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Tidskontobrukere møter trygdeetaten - rutinemessig eller strategisk samhandling? En studie av samhandlingsprosessen mellom potensielle tidkontobrukere og trygdefunksjonærer. Winge, Asgeir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. Haugen, Nina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Egenkontroll og selvbestemmelse i hverdagen til familier med barn med psykisk utviklingshemning. - En intervju-undersøkelse av foreldre-erfaringer. Berg, Ragnhild Bruvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Kunnskap og erfaring - alltid en ressurs? En komparativ studie av Rikstrygdeverkets TRESS 90­ prosjekt og Skattedirektoratets FLID-prosjekt. Mathisen, Kim J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Når trygden blir utrygg: en normativ diskusjon av fordeling mellom generasjoner i folketrygdens alderspensjonsordning. Nagell, Hilde Wisløff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Visjon og virkelighet i sentraladministrasjonens nye rekrutteringspolitikk. Hansen, Bjørn Solend
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Trygdefunksjonærer som iverksettere av offentlig politikk. En undersøkelse av utfordringer og avveininger i trygdeetatens hverdag. Gohn, Anette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Mellom hierarki og lengsel. En studie av mannlige og kvinnelige ledere i Trygdeetaten. Vigran, Åsne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Innføring av EDB i trygdeetaten. En analyse av beslutningsprosessen. Tørstad, Kjellaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Innføring av EDB i Trygdeetaten: En evaluering. Storm-Paulsen, Odd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Ressurser og styring i trygdeadministrasjonen. Karlsen, Thore K.
Notat 2003 Pris- og avanseregulering i legemiddelmarkedet En prinsipiell diskusjon og vurdering av den norske modellen. Brekke, Kurt R. og Odd Rune Straume.
Notat 2001 From Idea to Concept and Administrative Reform. Stene, Ørjan
Notat 1999 Folketrygd og befolkningsutvikling. Eide, Sten Arve
Notat 1996 Folketrygden som institusjonell reform. Steigum, Erling jr.
Notat 1990 Helse, sosial- og trygdesektoren som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Haave, Per og Trond Nordby
Notat 1989 Insentiv- og kontrollproblemer i trygdesystemet. Colbjørnsen, Tom
Rapport 2008 "En felles etat" : en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse avny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Christensen, Tom
Rapport 2006 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Møller, Geir
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Rapport 2001 Fra ide til konsept og administrativ reform.En studie om hvordan serviceerklæringnsideen overføres og materialiseres i møte med den norske statsforvaltningen, og dens påvirkning på daglig praksis i trygdeetaten. Stene, Ørjan
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Hjelpemiddelsentralene - tekniske tjenester og effektivitet Ibenholt, Tone og Wærness, Marit
Rapport 1997 NOU 1997: 6 Rammevilkår for omsetning av legemidler «Lønnsomme legemidler» Steinar Strøm (leder), Vibeke Dalen, Grethe Eide, Anne Hensrud, Hans-Petter Heide Johannessen, Eigil Johnsen, Thor Krey-Jacobsen, Stein Nestvold, Petter Skarheim, Reidar Skilbrei, Gro R. Wesenberg, Kåre Øydvin, Hans Knut Hauge, Jan Berg, Erik A. Stene
Rapport 1988 Statens lønnspolitikk ved et vegskille? En studie av spesialistfullmakten. Nebben, Eivor Randi
Tidsskriftsartikkel 2013 Mapping accountability changes in labour market administrations: from concentrated to shared accountability? Jantz, Bastian ; Jann, Werner ; Lægreid, Per ; Mattei, Paola