FORVALTNINGSDATABASEN

Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset (2018):

Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1

Oslo, Direktoratet for forvaltning og ikt

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/samhandling_mellom_regional_stat_og_fylkeskommunen_difi-notat_2018_1.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2018/03/samhandling-mellom-regional-stat-og-fylkeskommunen-0

Antall sider:

25

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3404

Disse opplysningene er sist endret:

6/9 2018

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal foreta en gjennomgang av regional stats inndeling på bakgrunn av Stortingets vedtak om ny inndeling av fylkesmannsembetene og ny fylkeskommuneinndeling. Gjennomgangen skal rettes mot de etatene som har mest samhandling med fylkeskommunen og Fylkesmannen. Videre skal gjennomgangen rettes mot fagområder hvor regionale avklaringer og dialog er nødvendig for samhandling med kommunene. Arbeidet er organisert som et prosjekt i KMD og departementet har avtalt faglig bistand fra Difi til dette oppdraget.

Rapporten skal gi KMD et faglig beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke statsetater som skal inngå i gjennomgangen av regional stats inndeling.

Prosjektet skal gi et godt dokumentert faglig grunnlag for utvelgelse av statlige etater med et regionalt apparat som skal inngå i KMDs nærmere vurdering og gjennomgang. Prosjektet er også et forprosjekt til et prosjekt Difi er gitt i tildelingsbrevet for 2018. Difi er gitt i oppdrag å gjennomføre en dybdeanalyse med påfølgende anbefalinger av organisasjonsmessige og/eller strukturelle tiltak for å sikre best mulig samhandling mellom fylkeskommunene, fylkesmennene og statlige etater på regionalt nivå.

Oppdraget fra KMD bestod i denne fasen i å rette oppmerksomheten mot regionale statsetater som har samfunnsoppdrag på områder hvor også fylkeskommunen og fylkesmannen har viktige samfunnsoppdrag, eller som er relevante for fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og fylkesmannens rolle som samordner i regional statsforvaltning. Analysen skulle ta utgangspunkt i dokumentasjon av etatenes overordnete samfunnsoppdrag, roller, tildelte oppgaver og myndighet. På denne bakgrunn ble vi bedt om å beskrive samhandlingsmønstre, det vil si hva slags samhandling som skjer mellom aktørene (mellom stat-stat og mellom stat- fylkeskommune) og omfanget av denne. Når det gjelder samhandling «stat-stat», omfatter denne undersøkelsen samhandling mellom de statlige etatene og fylkesmannen, men ikke samhandling mellom de statlige etatene.

KMD ba videre om dokumentasjon av fylkeskommunenes og fylkesmannsembetenes vurdering av samhandlingsbehovet og kvaliteten i samhandlingen med nevnte regionale statsetater. Analysen skulle slik også ta utgangspunkt i utfordringer ved dagens samhandlingsmønstre og praksis, og vurdere om det er områder der fylkeskommuner eller fylkesmenn ser behov for bedre samhandling og eventuelt samordning av innsats. Oppdraget skulle ende i en tilråding om hvilke konkrete regionale statsetater som bør inngå i en videre vurdering. Oppdraget ble gjennomført i perioden desember 2017 og ut januar 2018.