FORVALTNINGSDATABASEN

Kåre Gjønnes (leder), Jorund Andersen, Per-Otto Gullaksen, Jens-Petter Johnsen, Per Oskar Kjølaas, Helge Kolstad, Hildur Larsen, Lena Larsen, Vibeke Limi, Inge Lønning, Tone Løwe, Kjell Nordstokke, Dag Nygård, Ingar Samset, Bente Sandvig, Hege Fjellheim Sarre, Fredrik Sejersted, Anfin Skaaheim, Hege Steinsland, Marit Tingelstad (2006):

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/62409504b06e47c68098feaadee668d1/no/pdfs/nou200620060002000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2006-2/id156177/

Kommentar:

Utredning fra Stat – kirke-utvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon
av 14. mars 2003.
Avgitt til Kultur- og kirkedepartementet 31. januar 2006.

Antall sider:

218

ISBN-nummer:

978-82-583-0864-2

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Finland, Island, Sverige

NSD-referanse:

4536

Disse opplysningene er sist endret:

11/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 14. mars 2003 et utvalg for å vurdere statskirkeordningen. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Formålet med utredningen er å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Utvalgets flertall på 18 medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning oppheves, og at det etableres en ny kirkeordning for Den norske kirke. Et flertall av disse, 14 medlemmer, anbefaler at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke. Et mindretall av disse, 4 medlemmer, anbefaler at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke. To medlemmer anbefaler at dagens statskirkeordning videreføres innenfor gjeldende grunnlovsbestemmelser.