FORVALTNINGSDATABASEN

Arild Hervik (leder), Hans Henrik Scheel, Inger-Johanne Sletner, Karine Nyborg, Kåre P. Hagen, Helga Festøy, Solveig Lie, Håkon Mundal, Hege Nilssen, Geir Åvitsland (1998):

NOU 1998: 6 Økonomien i den statlige høgskolesektoren. Kostnadsberegningsutvalget

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f9c658b606b04334a9b753d75660e944/no/pdfa/nou199819980006000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-6/id116397/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mai 1994, med tilleggsmandat gitt 12. mai 1997
Avgitt til Finans- og tolldepartementet og Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet 12. mars 1998

Antall sider:

144

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4682

Disse opplysningene er sist endret:

27/8 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved Finansdepartementets brev av 12. mai 1997 ble Kostnadsberegningsutvalget gitt i tilleggsmandat å gjennomgå økonomien i den statlige høskolesektoren. Utvalget legger med dette fram sin innstilling om dette temaet.