FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Spesialisert medisinsk behandling I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Spesialisert medisinsk behandling I".

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus. Dokument nr. 3:6 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern – opptrappingsplanen 1999–2006. Dokument nr. 3:5 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus; en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner. Dokument nr. 3:3 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2003 NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik