FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Publikasjonens datagrunnlag"

Publikasjoner som omhandler kategori: Publikasjonens datagrunnlag.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 Primærdata 93 Data som ein sjølv har innhenta og analysert spesifikt for denne studien.
2 Sekundærdata 75 Data som byggjer på andre studier, registerdata eller data innehenta primært for andre formål.
3 Kvantitativ 79
4 Kvalitativ 132
5 Spørreskjema 84
6 Intervju 188
7 Dokumentstudie 247
8 Case studie 46
9 Komparativ over tid 13
10 Komparativ mellom land 47
11 Komparativ mellom sektorar 20
12 Komparativ mellom forvaltningsnivå 14