FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Publikasjonens datagrunnlag": "Dokumentstudie"

Publikasjoner kategorisert på: "Publikasjonens datagrunnlag" og "Dokumentstudie".

247 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Brukerorientert kvalitet Berg, Kirsti
Bok 1997 Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber. Greve, Carsten
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2001 Som man roper i skogen, får man svar Wærness, Marit Stadler, Moss, Helga, Rødsten, Tormod og Aasmundstad, Per Kristian
Bok 2001 Styring til besvær? Gulbrandsen, Bjørn, Antonsen, Asbjørg Harstad og Hansen, Tore Vegard
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2002 Erfaringer fra statlige fusjoner Bøgh, Peter, Aanæs, Ellen Hov og Spångberg, Kjerstin
Bok 2003 360° lederevaluering Hegeberg, Magne Skram, Solstad, Arne, Grøver, Tone, Petersen, Auden Bredrup og Moss, Helga
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bokkapittel The New Public Management in international perspective. An analysis of impacts and effects Pollitt, Christopher
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1993 Omstillinger og tilsettinger i statsforvaltningen Sørum, Thorbjørn, Bakli, Oddbjørg og Vindedal, Bente
Rapport 1996 Mål, midler og melk. Analyse av reguleringssystemer og konkurransevilkår i meierisektoren Lien, Øystein Solheim, Paulsrud, Astrid
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1996 Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari
Rapport 1996 Tobakkskaderådets organisering og funksjon. En gjennomgang av rådsforsamlingen m.m. i Statens tobakkskaderåd Bøgh, Peter Chr.
Rapport 1996 Vurdering av organiseringen av UNESCO-arbeidet i Norge Hernar, Olav
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1997 Direktoratsledere. Om lederskap i statlig forvaltning Kallerud, Bitten
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 Evalueringspraksis i departementa. Rapport frå Statskonsults sin konferanse og oppsummering av arbeidet i gruppene Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1997 Trosliv og statlig ansvar Paulsrud, Astrid, Bøgh, Peter og Grøver, Tone
Rapport 1997 Formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler Dugstad, Ragnhild, Botheim, Ingunn og Sollien, Tone
Rapport 1997 Produksjonstilleggene i jordbruket Fjeld, Nils-Henning, Klepsvik, Knut, Kvalvåg, Marianne og Johannessen, Marit
Rapport 1997 Evaluering av Bioteknologinemnda Amlie, Thor, Bøgh, Peter R. og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1997 Tilskott til fjernundervisning Barvik, Bjørn og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til krisetiltak Bakli, Oddbjørg og Botheim, Ingunn
Rapport 1997 Tilskudd til opptrening Lidahl, Nina K., Kvalvåg, Marianne I., Hansen, Freddy og Ingvaldsen, Jostein
Rapport 1998 EØS-forvaltning i Norge Laudal, Thomas og Carlsen, Tom-Espen
Rapport 1998 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Sundby, Inger Johanne, Lien, Øystein Solheim, Amlie, Thor og Fosseng, Arne
Rapport 1998 Om pressestøtten og statens annonseregelverk Grøver, Tone og Klepsvik, Knut
Rapport 1998 Tilskudd til barnehager. Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor
Rapport 1998 Statlig tilskudd til rock Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 1998 Evaluering av ordningen med fri rettshjelp Antonsen, Asbjørg H., Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne I.
Rapport 1998 Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik
Rapport 1998 Den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene Grøver, Tone og Johannessen, Marit
Rapport 1998 Interdepartementalt samarbeid - rådgivning eller konsensus Birkeli, Lars og Barvik, Bjørn
Rapport 1998 Kommunal- og regionaldepartementets virksomhet på det samepolitiske området. Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1998 Fakta, former og fristilling Sund, Haagen, Kjøllesdal, Janne K., Tvedt, Kari, Spångberg, Kjerstin og Fosseng, Arne
Rapport 1999 Benchmarking som begrep og metode i offentlig sektor Bakli, Oddbjørg, Hansen, Tore Vegard og Botheim, Ingunn
Rapport 1999 Norsk deltakelse i EU-komiteer Hagen, Anna
Rapport 1999 EUs strukturfond og forvaltningspolitikken Sogge, Sverre
Rapport 1999 En omstillingsprosess Floden, Arny, Dahl, Alf-Håvard, Kringen, Jacob og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 1999 På kryss og tvers Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 Statlig eierskap og sektorstyring Lidahl, Nina K., Ibenholt, Tone, Birkeli, Lars og Bøen, Godtfred
Rapport 1999 Staten sin bruk av stiftingar Lien, Øystein Solheim, Tellnes, Hogne og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 Erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen Birkeli, Lars, Oftedal, Erik og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 1999 Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle
Rapport 1999 Hjelpemiddelsentralene - tekniske tjenester og effektivitet Ibenholt, Tone og Wærness, Marit
Rapport 1999 Styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Bakli, Oddbjørg, Birkeli, Lars, Hjelle, Marta Færevaag og Solstad, Arne
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester. Dokument nr. 3:6 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Dokument nr. 3:6 (1998-1999) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Lov om medisinsk bruk av bioteknologi Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1999 Styrt selvstyre? Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula
Rapport 1999 Når pengene følger brukeren Næs, Ingebjørg og Oftedal, Erik
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Rapport 1999 Kvalitet i forvaltningen i et rettssikkerhetsperspektiv Kalleberg, Annemor og Thorsvik, Jan
Rapport 1999 Styring og organisering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet Lassen, Vivi og Hansen, Freddy
Rapport 1999 Pilotprosjekt FylkesKOSTRA Ibenholt, Tone og Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 1999 Helt stykkevis og delt? Lov- og forvaltningsstruktur på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet Strøm, Maria, Kringen, Jacob, Greni, Ragnhild Castberg og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 1999 Mengde og mangfold. En gjennomgang av fylkesmannens tilskuddsforvaltning Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari og Næs, Ingebjørg
Rapport 2000 Er det rom i staten? Kjøllesdal, Janne K., Haarstad, Mette og Ibenholt, Tone
Rapport 2000 Styringsdialogen mellom AAD og Statsbygg Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2000 Organisering av IT-funksjonen i Skattedirektoratet Berg, Kirsti, Vestre, Mari og Bollestad, Erik
Rapport 2000 Evaluering av Produktregisteret Bøgh, Peter, Dahl, Sjur, Tellnes, Hogne og Riiser, Vemund
Rapport 2000 IT-kontoret i Oslo politidistrikt Vestre, Mari
Rapport 2000 OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten Johannessen, Marit
Rapport 2000 Å styre det komplekse Klepsvik, Knut, Fosseng, Arne, Kvalvåg, Marianne og Wærness, Marit Stadler
Rapport 2000 Organisering av ytre fiskerietat Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2000 Evaluering av tilskudd til landsdekkende innvandrerorganisasjoner Næs, Ingebjørg og Aasmunstad, Per Kristian
Rapport 2000 Resultatrapportering fra kommunene Aasmundstad, Per Kristian og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 Folkerettens innflytelse på norsk lovgivning Laudal, Thomas, Hagevik, Margaret og Sogge, Sverre
Rapport 2000 Desentralisering og IKT Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline
Rapport 2001 Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer. Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2001 God kjemi? Bøen, Gotfred, Nebben, Eivor Bremer og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2001 Styringsdialogen mellom AAD og Konkurransetilsynet Oftedal, Erik og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2001 Kriminalitetsforebyggende arbeid Johannessen, Marit og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2001 Norsk deltakelse i og forvaltning av EU-programmer Carlsen, Tom-Espen
Rapport 2001 Organisering av Statens kartverk og samhandling med offentlige aktører Kjøllesdal, Janne K., Sund, Haagen, Spångberg, Kjerstin, Søvik, Sidsel og Vestre, Mari
Rapport 2001 Balansert målstyring i offentlig sektor Hansen, Tore Vegard og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2001 Regionalisering Sogge, Sverre og Hansen, Freddy
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans Nordvik, Jørn-Flemming, Kalleberg, Annemor og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2001 I god form. Tilknytningsformer i staten Kjøllesdal, Janne K., Rønning, Marit, Spångberg, Kjerstin og Søvik, Sidsel
Rapport 2001 Ny strategi for statens tverrsektorielle nett Grøtnes, Endre og Botheim, Ingunn
Rapport 2001 Statlige omorganiseringer og fornyelse av offentlig sektor Kalleberg, Annemor
Rapport 2001 Virkemiddelbruk og sektorstyring Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone
Rapport 2001 Utfordringer for Statens dyrehelsetilsyn Nordvik, Jørn-Flemming, Haarstad, Mette og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Patentstyret - Vurdering av tilknytningsform Kjøllesdal, Janne K., Kringen, Jacob og Spångberg, Kjerstin
Rapport 2001 EFQM-modellen - passer den for offentlig sektor? Næs, Ingebjørg, Botheim, Ingunn og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 2001 Språkprøven for voksne innvandrere Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg
Rapport 2001 Mer veg for pengene Ibenholt, Tone, Vik, Gudrun, Søvik, Sidsel og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2001 Etatsutvikling i kriminalomsorgen Nebben, Eivor Bremer og Bøgh, Peter
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Stat/kommunrelationer i Europa - En studie av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån i nio europeiska länder. Publikationsnr: 2002:22 Hedin, Carl-Peter, Lundberg, Leif og Møller, Jan
Rapport 2002 Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring. Kvalvåg, Marianne Iselin og Harsheim, Janike
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 Organisering av IT-funksjonen i skatteetaten Vestre, Mari og Strøm, Maria
Rapport 2002 Lokalisering av statlige arbeidsplasser Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne og Søvik, Sidsel
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus. Dokument nr. 3:6 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer Bakli, Oddbjørg, Kjøllesdal, Janne, Rønning, Marit og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2002 Evaluering av Grønn Stat Botheim, Ingunn og Vik, Gudrun
Rapport 2002 Offentlige registre - grunnlaget for den elektroniske forvaltning Dahl, Sjur Eigil, Berg, Hans Fredrik, Riiser, Vemund og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2002 Eksportutvalget for fisk - evaluering av tilknytningsform Søvik, Sidsel og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2002 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Vemundvik, Sissel og Gudmundsen, Jan Ole
Rapport 2002 Tilskudd til felleskirkelige tiltak Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg
Rapport 2002 Stor omstilling på kort tid Botheim, Ingunn og Solumsmoen, Dag
Rapport 2002 Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi Aanæs, Ellen Hov, Assum Ingri
Rapport 2002 Fra fjord til bord Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2002 Evaluering og formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA Torp, Hege, Edvardsen, Dag Fjeld, Kittelsen, Sverre A. C
Rapport 2003 Faglig frihet eller politisk frigang? Nebben, Eivor Bremer, Kalleberg, Annemor og Bøgh, Peter
Rapport 2003 Att styra med generella krav i staten. Publikationsnr: 2003:118. Eklund, Nils, Sparr og Elmgren, Cles
Rapport 2003 Evaluering av myndighetenes krisekommunikasjon i forbindelse med Åsta-ulykken Christoffersen, Carl-Erik
Rapport 2003 Justisdepartementet - fremtidens departement? Næs, Ingebjørg, Dag Solumsmoen og Botheim, Ingunn.
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern – opptrappingsplanen 1999–2006. Dokument nr. 3:5 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Flere veier til målet Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2003 EØS og tilsyn Vemundvik, Sissel og Kringen, Jacob
Rapport 2003 Spredt, men samlet? Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne
Rapport 2003 Sektorvise miljøhandlingsplaner - et egnet virkemiddel? Bakli, Oddbjørg, Hagevik, Margaret og Harsheim, Janike
Rapport 2003 Evaluering av omorganiseringen av Slottsforvaltningen Rødsten, Tormod og Johannessen, Marit
Rapport 2003 Servicekontorene 2003 Vinje, Torbjørn
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Organiseringen av Meteorologisk institutt Søvik, Sidsel, Sund, Haagen og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2003 Klager over alt Greni, Ragnhild Castberg, Peter, Bøgh og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 2003 Felles tilsynsdatabase - veien videre Strøm, Maria, Berg, Hans Fredrik, Kringen, Olav Jacob og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet. Dokument nr. 3:10 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Kartlegging og utredning av former for offentlig privat samarbeid (OPS) KPMG
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2004 Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2004 Toppledere i staten - rekruttering Jacobsen, Gunnar og Ødelien, Sverre
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene. Dokument nr. 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2004 Tydeliggjøring av et direktorat Wærness, Marit Stadler og Hansen, Freddy
Rapport 2004 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Vik, Gudrun
Rapport 2004 Gjennomgang av organisering og drift ved Oslo statsadvokatembeter Harsheim, Janike og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2004 Evaluering av Norsk pasientskadeerstatning : (fase 2) Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne, Greni, Ragnhild Castberg, Motzfeldt, Sidsel, Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2005 Ny organisering av transportpolitikken i hovedstadsområdet ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2005 Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri
Rapport 2005 Mot en modern og sammanhållen förvaltning - Dilemman och strategiska vëgval i förvaltningspolitiken. Publikationsnr: 2005:124. Statskontoret
Rapport 2005 Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge. Publikationsnr: 2005:20 Broddvall, Rickard, Lundberg, Leif og Rønn, Agneta
Rapport 2005 Efficiency and Productivity of Norwegian tax Offices Førsund, Finn R., Kittelsen, Sverre A.C., Lindseth, Frode
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp. Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel. Dokument nr. 3:10 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Påvirkning uten politikk? Vemundvik, Sissel og Solumsmoen, Dag
Rapport 2005 Service, öppenhet och effektivitet. En modell för att leda, utveckla och följa upp den moderna förvaltningen. Publikationsnr: 2005:12. Statskontoret
Rapport 2005 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Larsen, Knut Arild, Engh, Øyvind
Rapport 2006 Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer Førsund, Finn F.
Rapport 2006 Performance-based Contracting in Social Welfare Programs. Heinrich, Carolyn J. & Choi, Youseok
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990 Sundby, Inger Johanne, Bøgh, Peter Chr., Lassen, Vivi og Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Evaluering av Høykom III Ibenholt, Tone, Sørgård, Jan og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Arbeidsliv og psykisk helse Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit
Rapport 2006 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2006 Omstillingen av Forsvaret 2002-2005 Brachel, Thomas, Botheim, Ingunn, Bakkeland, Gunnar
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne, Verne, Guri, Storrøsten, Marianne
Rapport 2006 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2006 Vitenskapskomiteen for mattrygghet - en organisasjonsgjennomgang Nebben, Eivor Bremer, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2006 Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne
Rapport 2006 Utdanningsdirektoratets prøve- og kartleggingsmateriell. Beskrivelse og analyse Vik, Gudrun, Hagevik, Margaret
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av tjenester. Dokument nr. 3:3 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS. Dokument nr. 3.2 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Dokument nr. 3:10 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3 Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta
Rapport 2007 Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU) ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 Forest Fires to Hurricane Katrina: Case Studies of Incident Command Systems. Report to the IBM Center for the Business of Government. Moynihan, Donald P.
Notat 1997 Statlige tilknytningsformer - endringer og egnethet Solheim, Øystein
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn
Notat 1998 Flytting av statlige institusjoner; en vurdering av foreliggende kostnadsberegning ECON Senter for økonomisk analyse
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2000 Statlig tilsyn Strøm, Maria og Kringen, Jacob
Notat 2000 Framtidens departement Oftedal, Erik, Grøholdt, Mette, Sørgaard, Pål og Sundby, Inger Johanne
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2001 Effektivitet i statlig ressursbruk Rødsten, Tormod, Kalleberg, Annemor og Bakli, Oddbjørg
Notat 2001 Statlig tilskudd til frivillige organisasjoner Øvrelid, Ragnhild og Aasmundstad, Per Kristian
Notat 2001 Årsrapporter til departementene Wærness, Marit Stadler, Vik, Gudrun, Thoresen, Kari og Hansen, Freddy
Notat 2002 Moderninsering av den norske departementsdirektoratsmodellen Sundby, Inger Johanne
Notat 2002 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn
Notat 2002 IKT i det offentlige Nesheim, Olaug Hana og Berg, Hans Fredrik
Notat 2002 Den norske departementsstrukturen Rønning, Marit, Antonsen, Asbjørg Harstad og Nebben, Eivor Bremer
Notat 2002 Brukerretting og mekanismer for brukermedvirkning Vik, Gudrun, Aanæs, Ellen Hov og Vestre, Mari
Notat 2003 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn
Notat 2003 Effekter av elektronisk saksbehandling i NHD Storrøsten, Marianne N. og Berg, Hans Fredrik
Notat 2003 Datautveksling i offentlig sektor Hana, Olaug Nesheim og Berg, Hans Fredrik
Notat 2003 Praktisering av offentlighetsloven i sentralforvaltningen Nonseid, John og Dalen, Liv
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Notat 2006 Kritisk analyse - forprosjekt ECON Senter for økonomisk analyse
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.
Tidsskriftsartikkel 2002 Plans, performance information and accountability: The case of best value. Boyne, George & Julian Gould-Williams, Jennifer Law , Richard Walker
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2002 Outcomes-Based Performance Management in Public Sector: Implications for Government Accountability and Effectiveness. Heinrich, Carolyn J.
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2004 Executive Agencies: Have They Improved Management in Government.” Public Money and Management 24, no.2 (2004): 104-112. Talbot, Colin
Tidsskriftsartikkel 2004 Explaining Public Service Performance: Does Management Matter? Boyne, George
Tidsskriftsartikkel 2005 How and Why State Governments Adopt and Implement Managing for Results Reforms. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Evaluation in and of Public-sector Reform: the Case of Denmark in a Nordic perspective. Foss Hansen, Hanne
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Goal-based Learning and the Future of Performance Management. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services. Hood, Cristopher
Tidsskriftsartikkel 2006 Responsibility Budgeting at the Air Force Materiel Command. Barzelay, Michael & Fred Thompson.
Tidsskriftsartikkel 2006 Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement? Johnsen, Åge & Jarmo Vakkuri
Tidsskriftsartikkel 2006 The Federal Civil Service: The Demise of an Institution. Thompson, James
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Does Performance Budgeting Work? An Examination of OMB’s PART Scores. Gilmour, John B., and David E. Lewis.
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing Performance Budgeting at the OMB: The Influence of Politics, Performance, and Program Size. Gilmour, John B., and David E. Lewis
Tidsskriftsartikkel 2006 Power to the Principals: Decentralization in Three Large School Districts. William G. Ouchi
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly
Tidsskriftsartikkel 2007 For-Profit Welfare: Contracts, Conflicts, and the Performance Paradox. Dias, J.J. & Maynard-Moody, S.