FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Publikasjonens datagrunnlag": "Case studie"

Publikasjoner kategorisert på: "Publikasjonens datagrunnlag" og "Case studie".

46 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Public Management: The New Zealand Model Boston, Jonathan, John Martin, June Pallot & Pat Walsh
Bok 1997 Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber. Greve, Carsten
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 1999 Regulation Inside Government: Waste-Watchers, Quality Police, and Sleazebusters Hood, C., James, O., Jones, G., Scott, C. & Travers, T.
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra kornblanding til gryn: Statkorn fra forvaltningsbedrift til statseid aksjeselskap : en analyse av omleggingsprosessen og dens effekter. Assmann, Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Knudsen, Halvor Gillund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Posten: fra forvaltningsbedrift til særlovselskap: en studie av fristillingens effekt med henhold til hvordan sentrale hensyn på postområdet defineres og håndteres. Blindheim, Bjørn-Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Mellom fleksibiltet og forutsigbarhet: en komparativ effektstudie av teamorganisering i to norske departementsavdelinger. Børresen, Bjørn B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1993 Omstillinger og tilsettinger i statsforvaltningen Sørum, Thorbjørn, Bakli, Oddbjørg og Vindedal, Bente
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Dokument nr. 3:6 (1998-1999) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel. Dokument nr. 3:10 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3 Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2006 Performance-based Contracting in Social Welfare Programs. Heinrich, Carolyn J. & Choi, Youseok
Rapport 2007 Forest Fires to Hurricane Katrina: Case Studies of Incident Command Systems. Report to the IBM Center for the Business of Government. Moynihan, Donald P.
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Notat 1999 The New Zealand Model of Public Management: A Brief Assessment. Boston, Jonathan
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Tidsskriftsartikkel 1997 Understanding Public-sector Reform: Global Trends and Diverse Agendas Cheung, Anthony B.L.
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.
Tidsskriftsartikkel 2001 Administrative reform - Changing Leadership Roles? Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2005 Citizens and Consumers – A NPM Dilemma Aberbach, Joel D. & Tom Christensen
Tidsskriftsartikkel 2005 State Social Services Contracting: Exploring Determinants of Effective Contract Accountability. Romzek, B.S. & Johnston, J.M.
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Power to the Principals: Decentralization in Three Large School Districts. William G. Ouchi
Tidsskriftsartikkel 2006 Responsibility Budgeting at the Air Force Materiel Command. Barzelay, Michael & Fred Thompson.
Tidsskriftsartikkel 2006 Organizing for Policy Implementation: Comparisons, Lessons, Prospects for Cabinet Implementations Units. Lindquist, Evert
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2007 For-Profit Welfare: Contracts, Conflicts, and the Performance Paradox. Dias, J.J. & Maynard-Moody, S.
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew
Tidsskriftsartikkel 2008 New Labour`s Re-disorganization: Hyper-Modernism and the Costs of Reform - a Cautionary Tale. Pollitt, Christopher