FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Publikasjonens datagrunnlag": "Intervju"

Publikasjoner kategorisert på: "Publikasjonens datagrunnlag" og "Intervju".

188 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1997 Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber. Greve, Carsten
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 2000 In the Web of Politics. Three Decades of the U.S. Federal Executive. Aberbach, J. D. & B. A. Rockman
Bok 2002 Erfaringer fra statlige fusjoner Bøgh, Peter, Aanæs, Ellen Hov og Spångberg, Kjerstin
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Mellom fleksibiltet og forutsigbarhet: en komparativ effektstudie av teamorganisering i to norske departementsavdelinger. Børresen, Bjørn B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1992 Utnytter statlige virksomheter sine frihetsgrenser? Vindedal, Bente og Lassen, Vivi
Rapport 1993 Omstillinger og tilsettinger i statsforvaltningen Sørum, Thorbjørn, Bakli, Oddbjørg og Vindedal, Bente
Rapport 1996 Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari
Rapport 1996 Vurdering av organiseringen av UNESCO-arbeidet i Norge Hernar, Olav
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1996 Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1996 Tobakkskaderådets organisering og funksjon. En gjennomgang av rådsforsamlingen m.m. i Statens tobakkskaderåd Bøgh, Peter Chr.
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 1997 Direktoratsledere. Om lederskap i statlig forvaltning Kallerud, Bitten
Rapport 1997 Tilskudd til opptrening Lidahl, Nina K., Kvalvåg, Marianne I., Hansen, Freddy og Ingvaldsen, Jostein
Rapport 1997 Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til krisetiltak Bakli, Oddbjørg og Botheim, Ingunn
Rapport 1997 Tilskott til fjernundervisning Barvik, Bjørn og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 Evaluering av Bioteknologinemnda Amlie, Thor, Bøgh, Peter R. og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1997 Produksjonstilleggene i jordbruket Fjeld, Nils-Henning, Klepsvik, Knut, Kvalvåg, Marianne og Johannessen, Marit
Rapport 1997 Formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler Dugstad, Ragnhild, Botheim, Ingunn og Sollien, Tone
Rapport 1997 Trosliv og statlig ansvar Paulsrud, Astrid, Bøgh, Peter og Grøver, Tone
Rapport 1998 Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik
Rapport 1998 EØS-forvaltning i Norge Laudal, Thomas og Carlsen, Tom-Espen
Rapport 1998 Evaluering av ordningen med fri rettshjelp Antonsen, Asbjørg H., Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne I.
Rapport 1998 Statlig tilskudd til rock Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 1998 Tilskudd til barnehager. Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor
Rapport 1998 Om pressestøtten og statens annonseregelverk Grøver, Tone og Klepsvik, Knut
Rapport 1998 Kommunal- og regionaldepartementets virksomhet på det samepolitiske området. Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 Pilotprosjekt FylkesKOSTRA Ibenholt, Tone og Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 1999 Hjelpemiddelsentralene - tekniske tjenester og effektivitet Ibenholt, Tone og Wærness, Marit
Rapport 1999 Benchmarking som begrep og metode i offentlig sektor Bakli, Oddbjørg, Hansen, Tore Vegard og Botheim, Ingunn
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Dokument nr. 3:6 (1998-1999) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Statlig eierskap og sektorstyring Lidahl, Nina K., Ibenholt, Tone, Birkeli, Lars og Bøen, Godtfred
Rapport 1999 På kryss og tvers Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 Styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Bakli, Oddbjørg, Birkeli, Lars, Hjelle, Marta Færevaag og Solstad, Arne
Rapport 1999 Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle
Rapport 1999 En omstillingsprosess Floden, Arny, Dahl, Alf-Håvard, Kringen, Jacob og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 1999 Helt stykkevis og delt? Lov- og forvaltningsstruktur på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet Strøm, Maria, Kringen, Jacob, Greni, Ragnhild Castberg og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 1999 Mengde og mangfold. En gjennomgang av fylkesmannens tilskuddsforvaltning Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen Birkeli, Lars, Oftedal, Erik og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Lov om medisinsk bruk av bioteknologi Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1999 Styrt selvstyre? Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Rapport 1999 Kvalitet i forvaltningen i et rettssikkerhetsperspektiv Kalleberg, Annemor og Thorsvik, Jan
Rapport 1999 Styring og organisering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet Lassen, Vivi og Hansen, Freddy
Rapport 2000 Resultatrapportering fra kommunene Aasmundstad, Per Kristian og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Styringsdialogen mellom AAD og Statsbygg Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2000 Organisering av IT-funksjonen i Skattedirektoratet Berg, Kirsti, Vestre, Mari og Bollestad, Erik
Rapport 2000 Evaluering av Produktregisteret Bøgh, Peter, Dahl, Sjur, Tellnes, Hogne og Riiser, Vemund
Rapport 2000 IT-kontoret i Oslo politidistrikt Vestre, Mari
Rapport 2000 Er det rom i staten? Kjøllesdal, Janne K., Haarstad, Mette og Ibenholt, Tone
Rapport 2000 Organisering av ytre fiskerietat Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2000 Evaluering av tilskudd til landsdekkende innvandrerorganisasjoner Næs, Ingebjørg og Aasmunstad, Per Kristian
Rapport 2000 Folkerettens innflytelse på norsk lovgivning Laudal, Thomas, Hagevik, Margaret og Sogge, Sverre
Rapport 2001 Patentstyret - Vurdering av tilknytningsform Kjøllesdal, Janne K., Kringen, Jacob og Spångberg, Kjerstin
Rapport 2001 EFQM-modellen - passer den for offentlig sektor? Næs, Ingebjørg, Botheim, Ingunn og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 2001 Balansert målstyring i offentlig sektor Hansen, Tore Vegard og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2001 Ny strategi for statens tverrsektorielle nett Grøtnes, Endre og Botheim, Ingunn
Rapport 2001 Kommunenes bruk av KOSTRA Johannessen, Marit, Winje, Ursula og Hansen, Freddy
Rapport 2001 Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer. Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2001 Organisering av Statens kartverk og samhandling med offentlige aktører Kjøllesdal, Janne K., Sund, Haagen, Spångberg, Kjerstin, Søvik, Sidsel og Vestre, Mari
Rapport 2001 Virkemiddelbruk og sektorstyring Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone
Rapport 2001 Utfordringer for Statens dyrehelsetilsyn Nordvik, Jørn-Flemming, Haarstad, Mette og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Kriminalitetsforebyggende arbeid Johannessen, Marit og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2001 Etatsutvikling i kriminalomsorgen Nebben, Eivor Bremer og Bøgh, Peter
Rapport 2001 Mer veg for pengene Ibenholt, Tone, Vik, Gudrun, Søvik, Sidsel og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2001 Språkprøven for voksne innvandrere Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg
Rapport 2001 Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans Nordvik, Jørn-Flemming, Kalleberg, Annemor og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2001 Styringsdialogen mellom AAD og Konkurransetilsynet Oftedal, Erik og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2001 God kjemi? Bøen, Gotfred, Nebben, Eivor Bremer og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2001 Norsk deltakelse i og forvaltning av EU-programmer Carlsen, Tom-Espen
Rapport 2002 Eksportutvalget for fisk - evaluering av tilknytningsform Søvik, Sidsel og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2002 Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring. Kvalvåg, Marianne Iselin og Harsheim, Janike
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2002 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer Bakli, Oddbjørg, Kjøllesdal, Janne, Rønning, Marit og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2002 Organisering av IT-funksjonen i skatteetaten Vestre, Mari og Strøm, Maria
Rapport 2002 Fra fjord til bord Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2002 Stor omstilling på kort tid Botheim, Ingunn og Solumsmoen, Dag
Rapport 2002 Tilskudd til felleskirkelige tiltak Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg
Rapport 2002 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Vemundvik, Sissel og Gudmundsen, Jan Ole
Rapport 2002 Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi Aanæs, Ellen Hov, Assum Ingri
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet. Dokument nr. 3:10 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Flere veier til målet Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 EØS og tilsyn Vemundvik, Sissel og Kringen, Jacob
Rapport 2003 Spredt, men samlet? Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne
Rapport 2003 Att styra med generella krav i staten. Publikationsnr: 2003:118. Eklund, Nils, Sparr og Elmgren, Cles
Rapport 2003 Felles tilsynsdatabase - veien videre Strøm, Maria, Berg, Hans Fredrik, Kringen, Olav Jacob og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2003 Klager over alt Greni, Ragnhild Castberg, Peter, Bøgh og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 2003 Organiseringen av Meteorologisk institutt Søvik, Sidsel, Sund, Haagen og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2003 Justisdepartementet - fremtidens departement? Næs, Ingebjørg, Dag Solumsmoen og Botheim, Ingunn.
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern – opptrappingsplanen 1999–2006. Dokument nr. 3:5 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Evaluering av omorganiseringen av Slottsforvaltningen Rødsten, Tormod og Johannessen, Marit
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2003 Faglig frihet eller politisk frigang? Nebben, Eivor Bremer, Kalleberg, Annemor og Bøgh, Peter
Rapport 2003 Sektorvise miljøhandlingsplaner - et egnet virkemiddel? Bakli, Oddbjørg, Hagevik, Margaret og Harsheim, Janike
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene. Dokument nr. 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2004 Kommunikasjon med det regionale ledd Aanæs, Ellen Hov, Viggen, Marit
Rapport 2004 Evaluering av Norsk pasientskadeerstatning : (fase 2) Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne, Greni, Ragnhild Castberg, Motzfeldt, Sidsel, Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2004 Tydeliggjøring av et direktorat Wærness, Marit Stadler og Hansen, Freddy
Rapport 2004 Gjennomgang av organisering og drift ved Oslo statsadvokatembeter Harsheim, Janike og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2004 Toppledere i staten - rekruttering Jacobsen, Gunnar og Ødelien, Sverre
Rapport 2004 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Vik, Gudrun
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Larsen, Knut Arild, Engh, Øyvind
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2005 Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge. Publikationsnr: 2005:20 Broddvall, Rickard, Lundberg, Leif og Rønn, Agneta
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2005 Informasjonsberedskapen i departementene - statuskartlegging Nonseid, John
Rapport 2005 Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp. Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Evaluering av Høykom III Ibenholt, Tone, Sørgård, Jan og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS. Dokument nr. 3.2 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3 Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Dokument nr. 3:10 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Arbeidsliv og psykisk helse Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit
Rapport 2006 Omstillingen av Forsvaret 2002-2005 Brachel, Thomas, Botheim, Ingunn, Bakkeland, Gunnar
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne, Verne, Guri, Storrøsten, Marianne
Rapport 2006 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2006 Vitenskapskomiteen for mattrygghet - en organisasjonsgjennomgang Nebben, Eivor Bremer, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av tjenester. Dokument nr. 3:3 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter
Rapport 2006 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Vik, Gudrun, Motzfeldt, Sissel C.
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Informasjonsberedskap i 18 direktorat og tilsyn - Statuskartlegging 2005 Hansen, Lisbeth Udland, Nonseid, John
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2006 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2007 Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU) ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2001 Effektivitet i statlig ressursbruk Rødsten, Tormod, Kalleberg, Annemor og Bakli, Oddbjørg
Notat 2002 IKT i det offentlige Nesheim, Olaug Hana og Berg, Hans Fredrik
Notat 2002 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn
Notat 2003 Effekter av elektronisk saksbehandling i NHD Storrøsten, Marianne N. og Berg, Hans Fredrik
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1999 New Public Management - Design, Resistance, or Transformation? A study of How Modern Reforms Are Received in a Civil Service System. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2000 An Examination of Bureaucratic Reactions to Institutional Controls. Franklin, Aimee L.
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.
Tidsskriftsartikkel 2002 Managing trough measurement or meaning? Lessons from experience with New Zealands public sector performance management systems. Normann, Richard
Tidsskriftsartikkel 2002 Plans, performance information and accountability: The case of best value. Boyne, George & Julian Gould-Williams, Jennifer Law , Richard Walker
Tidsskriftsartikkel 2003 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Integrative Leadership in the Public Sector: A Model of Performance Information Use. Moynihan, Donald P. and Patricia W. Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2005 State Social Services Contracting: Exploring Determinants of Effective Contract Accountability. Romzek, B.S. & Johnston, J.M.
Tidsskriftsartikkel 2005 How and Why State Governments Adopt and Implement Managing for Results Reforms. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Goal-based Learning and the Future of Performance Management. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2006 Responsibility Budgeting at the Air Force Materiel Command. Barzelay, Michael & Fred Thompson.
Tidsskriftsartikkel 2006 Power to the Principals: Decentralization in Three Large School Districts. William G. Ouchi
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services. Hood, Cristopher
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia
Tidsskriftsartikkel 2007 For-Profit Welfare: Contracts, Conflicts, and the Performance Paradox. Dias, J.J. & Maynard-Moody, S.