FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den konstituerande styringa"

Publikasjoner som omhandler kategori: Verkemiddel i den konstituerande styringa.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 1.1 Organisering generelt 142 Omfattar blant anna omorganiseringar som følge av endring i oppgåvetype, utflytting, opprettelse av nye einingar innad i ein etat osv. Omfatter ikkje endring i tilknytningsform.
2 1.2 Endring i tilknytningsform 96 Endringar i den strukturelle tilknytninga til staten, i første omgang retta mot fristilling. T.d. at ei verksemd går frå å vere eit forvaltningsorgan til å bli eit statsforetak.
3 1.3 Privatisering/markedsretting 63 Verkemidler som blant anna konkurranseutsetting, outsourcing, konsesjonar, "contracting-out", eller verkemidler kor private aktører er medvirkande (gjeld ein del utenlandske studier).
4 1.4 Finansiering 89 Statleg styring gjennom blant anna budsjett, bevilgningar, resultatbasert finansiering, fritt brukarval.
5 1.5 Lov- og regelverk 63 Verkemidler knytta til regulering, til dømes rammesettande lover og regelverk, juridiske forbod og påbod som set rammer for statleg forvaltning.
6 1.6 Pedagogiske verkemiddel 29 Verkemidler knytta til opplysningsarbeid og holdningsskapande arbeid og informasjon.
7 1.7 Personaladministrative/demografiske verkemiddel 40 Verkemidler av større personaladministrativ karakter, gjennom t.d. Inkluderande Arbeidsliv (sykefravær; integrering av personer med innvandrerbakgrunn eller yrkeshemming; seniorpolitikk), kompetanseutvikling, løn, likestilling, demografisk bakgrunn eller personalsaker generelt.