FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den konstituerande styringa": "1.5 Lov- og regelverk"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den konstituerande styringa" og "1.5 Lov- og regelverk".

63 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2002 Public Sector Transparency and Accountability: Making It Happen OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2002 Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bokkapittel Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bokkapittel Types of State Organizations: Arguments, Doctrines and Changes Beyond New Public Management Roness, Paul G.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forretning, forvaltning og politikk: en effektstudie av et fristilt monopol, tilfellet Statnett. Seip, Nicolai Kaurin
Rapport 1993 Omstillinger og tilsettinger i statsforvaltningen Sørum, Thorbjørn, Bakli, Oddbjørg og Vindedal, Bente
Rapport 1996 Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1996 Mål, midler og melk. Analyse av reguleringssystemer og konkurransevilkår i meierisektoren Lien, Øystein Solheim, Paulsrud, Astrid
Rapport 1997 NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 1997 NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemementet
Rapport 1998 NOU 1998: 7 Om stiftelser Justis- og politidepartementet
Rapport 1999 Styrt selvstyre? Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Virkemiddelbruk og sektorstyring Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone
Rapport 2001 Organisering av Statens kartverk og samhandling med offentlige aktører Kjøllesdal, Janne K., Sund, Haagen, Spångberg, Kjerstin, Søvik, Sidsel og Vestre, Mari
Rapport 2003 Att styra med generella krav i staten. Publikationsnr: 2003:118. Eklund, Nils, Sparr og Elmgren, Cles
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2004 Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2005 NOU 2005: 6 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet. Dokument nr. 3: (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 Forest Fires to Hurricane Katrina: Case Studies of Incident Command Systems. Report to the IBM Center for the Business of Government. Moynihan, Donald P.
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2003 Datautveksling i offentlig sektor Hana, Olaug Nesheim og Berg, Hans Fredrik
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Politics and the regulatory state: The difficult case of Britain´s railways. Paper for the panel “European Regulatory Agencies: A new model of governance?” Bartle, Ian
Tidsskriftsartikkel 1998 The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster or Flexible Management Tool? Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2000 The Government Performance and Results Act and the Tradition of Federal Management Reform: Square Pegs in Round Holes. Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2004 Privatisering som konsekvens av og middel i organiseringen av forvaltningen Erfaringer med private barneverninstitusjoner. Nylehn, Børre
Tidsskriftsartikkel 2004 Distributed Public Governance in Britain Flinders, Matthew
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2006 Do Legislatures Matter in Budgetary Reform? Bourdeaux, Carolyn
Tidsskriftsartikkel 2006 Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U.K. Labour Government's Public Service Improvement Strategy. Walker, Richard og George Boyne
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing Reforms of Government Accounting and Budgeting. Cheng, Rita & Kenneth A Smith
Tidsskriftsartikkel 2006 Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Reform, Reorganization, and the Renaissance of the Managerial Presidency: The Impact of 9/11 on the Executive Establishment. Conley, Richard S.
Tidsskriftsartikkel 2006 Framing the Field of Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per & Synnøve Serigstad
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid