FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den konstituerande styringa": "1.2 Endring i tilknytningsform"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den konstituerande styringa" og "1.2 Endring i tilknytningsform".

96 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Public Management: The New Zealand Model Boston, Jonathan, John Martin, June Pallot & Pat Walsh
Bok 1996 The Great Experiment. Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand Castle, Francis, Rolf Gerritsen & Jack Vowles
Bok 1997 Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber. Greve, Carsten
Bok 2000 Statens virksomheder. Aktieselskabsdannelse og privatisering i 1990èrne. Greve, Carsten
Bok 2001 The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue Barzelay, Michael
Bok 2001 Quangos:Trends, Causes and Consequences. van Thiel, Sandra
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2002 Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Government Bodies OECD
Bok 2002 Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2003 The Executive Agency Revolution in Whitehall. Public Interest versus Bureau-Shaping Perspectives. Oliver, James
Bok 2005 Modernising Government: The Way Forward OECD
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet? Christensen, Tom
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Bokkapittel Types of State Organizations: Arguments, Doctrines and Changes Beyond New Public Management Roness, Paul G.
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra kornblanding til gryn: Statkorn fra forvaltningsbedrift til statseid aksjeselskap : en analyse av omleggingsprosessen og dens effekter. Assmann, Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Knudsen, Halvor Gillund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Fra forvaltningsbedrift til særlovselskap: en studie av endrede rammevilkårs effekter på beslutningsatferd i Norges Statsbaner. Lieng, Jan-Bertil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Posten: fra forvaltningsbedrift til særlovselskap: en studie av fristillingens effekt med henhold til hvordan sentrale hensyn på postområdet defineres og håndteres. Blindheim, Bjørn-Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forretning, forvaltning og politikk: en effektstudie av et fristilt monopol, tilfellet Statnett. Seip, Nicolai Kaurin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1996 Vurdering av organiseringen av UNESCO-arbeidet i Norge Hernar, Olav
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1998 Den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene Grøver, Tone og Johannessen, Marit
Rapport 1998 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Sundby, Inger Johanne, Lien, Øystein Solheim, Amlie, Thor og Fosseng, Arne
Rapport 1998 Fakta, former og fristilling Sund, Haagen, Kjøllesdal, Janne K., Tvedt, Kari, Spångberg, Kjerstin og Fosseng, Arne
Rapport 1999 Staten sin bruk av stiftingar Lien, Øystein Solheim, Tellnes, Hogne og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Er det rom i staten? Kjøllesdal, Janne K., Haarstad, Mette og Ibenholt, Tone
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Mer veg for pengene Ibenholt, Tone, Vik, Gudrun, Søvik, Sidsel og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Organisering av Statens kartverk og samhandling med offentlige aktører Kjøllesdal, Janne K., Sund, Haagen, Spångberg, Kjerstin, Søvik, Sidsel og Vestre, Mari
Rapport 2001 Patentstyret - Vurdering av tilknytningsform Kjøllesdal, Janne K., Kringen, Jacob og Spångberg, Kjerstin
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2001 I god form. Tilknytningsformer i staten Kjøllesdal, Janne K., Rønning, Marit, Spångberg, Kjerstin og Søvik, Sidsel
Rapport 2002 Eksportutvalget for fisk - evaluering av tilknytningsform Søvik, Sidsel og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2003 Organiseringen av Meteorologisk institutt Søvik, Sidsel, Sund, Haagen og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2004 Kommunikasjon med det regionale ledd Aanæs, Ellen Hov, Viggen, Marit
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Sammanhållna processer - en studie av horisoentell samverkan Quist, Johan
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne, Verne, Guri, Storrøsten, Marianne
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS. Dokument nr. 3.2 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapportkapittel Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management Christensen, Tom
Notat 1997 Statlige tilknytningsformer - endringer og egnethet Solheim, Øystein
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2000 Active Administrative Policy: Presumptions and Practice. The Case of Norway, Sweden and the USA. Christensen, Tom og Per Lægreid, Lois R. Wise
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2006 Globalization of Administrative Reforms: The Dilemmas of Combining Political Control and Increased Institutional Autonomy. Christensen, Tom & Per Lægreid
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2001 Administrative reform - Changing Leadership Roles? Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2004 Executive Agencies: Have They Improved Management in Government.” Public Money and Management 24, no.2 (2004): 104-112. Talbot, Colin
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Citizens and Consumers – A NPM Dilemma Aberbach, Joel D. & Tom Christensen
Tidsskriftsartikkel 2006 Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Power to the Principals: Decentralization in Three Large School Districts. William G. Ouchi
Tidsskriftsartikkel 2006 Reform, Reorganization, and the Renaissance of the Managerial Presidency: The Impact of 9/11 on the Executive Establishment. Conley, Richard S.
Tidsskriftsartikkel 2006 Organizing for Homeland Security After Katrina: Is Adaptive Management What’s Missing? Wise, Charles R.
Tidsskriftsartikkel 2006 Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U.K. Labour Government's Public Service Improvement Strategy. Walker, Richard og George Boyne
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 MANAGING FOR RESULTS AND PERFORMANCE IN ASIA: ASSESSING REFROM INITATIVES IN THE PUBLIC SECTOR. Wescott, Clay G. & L.R. Jones.
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly