FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den konstituerande styringa": "1.1 Organisering generelt"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den konstituerande styringa" og "1.1 Organisering generelt".

142 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Public Management: The New Zealand Model Boston, Jonathan, John Martin, June Pallot & Pat Walsh
Bok 1996 The Great Experiment. Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand Castle, Francis, Rolf Gerritsen & Jack Vowles
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 1999 Public Management Reform and Innovation H. George Fredrickson & Jocelyn M. Johnston
Bok 1999 Effektivitet i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J., Lars-Erik Boge og Terje P. Hagen
Bok 2000 In the Web of Politics. Three Decades of the U.S. Federal Executive. Aberbach, J. D. & B. A. Rockman
Bok 2000 Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid Baldersheim, Harald, Bernt Hagtvet og Knut Heidar
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2001 Rethinking Democratic Accountability Behn, Robert D.
Bok 2001 The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue Barzelay, Michael
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2002 Erfaringer fra statlige fusjoner Bøgh, Peter, Aanæs, Ellen Hov og Spångberg, Kjerstin
Bok 2003 The Executive Agency Revolution in Whitehall. Public Interest versus Bureau-Shaping Perspectives. Oliver, James
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Bok 2005 Modernising Government: The Way Forward OECD
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bokkapittel Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Bokkapittel Types of State Organizations: Arguments, Doctrines and Changes Beyond New Public Management Roness, Paul G.
Bokkapittel Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet? Christensen, Tom
Bokkapittel Do Goals Help Create Innovative Organizations? Behn, R
Bokkapittel The National Performance Review As Implicit Evaluation of CSRA Ban, C.
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Transforming Governmental Culture: A Sceptical View of New Public Management Gregory, Robert
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bokkapittel Results: through a glass darkly. Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Mellom fleksibiltet og forutsigbarhet: en komparativ effektstudie av teamorganisering i to norske departementsavdelinger. Børresen, Bjørn B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1996 Tobakkskaderådets organisering og funksjon. En gjennomgang av rådsforsamlingen m.m. i Statens tobakkskaderåd Bøgh, Peter Chr.
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 1996 Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1998 Den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene Grøver, Tone og Johannessen, Marit
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 På kryss og tvers Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle
Rapport 2000 Organisering av ytre fiskerietat Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2000 Å styre det komplekse Klepsvik, Knut, Fosseng, Arne, Kvalvåg, Marianne og Wærness, Marit Stadler
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten Johannessen, Marit
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2000 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Utfordringer for Statens dyrehelsetilsyn Nordvik, Jørn-Flemming, Haarstad, Mette og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Kriminalitetsforebyggende arbeid Johannessen, Marit og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2001 Mer veg for pengene Ibenholt, Tone, Vik, Gudrun, Søvik, Sidsel og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2001 God kjemi? Bøen, Gotfred, Nebben, Eivor Bremer og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2002 Fra fjord til bord Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Flere veier til målet Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2003 Spredt, men samlet? Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2003 EØS og tilsyn Vemundvik, Sissel og Kringen, Jacob
Rapport 2003 NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 Gjennomgang av organisering og drift ved Oslo statsadvokatembeter Harsheim, Janike og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2004 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Vik, Gudrun
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel. Dokument nr. 3:10 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Ny organisering av transportpolitikken i hovedstadsområdet ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter
Rapport 2006 Evaluering av Høykom III Ibenholt, Tone, Sørgård, Jan og Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Vitenskapskomiteen for mattrygghet - en organisasjonsgjennomgang Nebben, Eivor Bremer, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2006 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne, Verne, Guri, Storrøsten, Marianne
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Omstillingen av Forsvaret 2002-2005 Brachel, Thomas, Botheim, Ingunn, Bakkeland, Gunnar
Rapport 2006 Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer Førsund, Finn F.
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne
Rapport 2006 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 Forest Fires to Hurricane Katrina: Case Studies of Incident Command Systems. Report to the IBM Center for the Business of Government. Moynihan, Donald P.
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Rapportkapittel Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management Christensen, Tom
Notat 1999 The New Zealand Model of Public Management: A Brief Assessment. Boston, Jonathan
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2000 Active Administrative Policy: Presumptions and Practice. The Case of Norway, Sweden and the USA. Christensen, Tom og Per Lægreid, Lois R. Wise
Notat 2000 Statlig tilsyn Strøm, Maria og Kringen, Jacob
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2006 Globalization of Administrative Reforms: The Dilemmas of Combining Political Control and Increased Institutional Autonomy. Christensen, Tom & Per Lægreid
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Tidsskriftsartikkel 1997 Bureaucratic Reform and Issues of Political Responsiveness Cope, Glen Hahn
Tidsskriftsartikkel 1997 Understanding Public-sector Reform: Global Trends and Diverse Agendas Cheung, Anthony B.L.
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2000 The Government Performance and Results Act and the Tradition of Federal Management Reform: Square Pegs in Round Holes. Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 2000 Decentralization of Human Resource Management: Driving Forces and Implications. Hou, Yilin, Sally C. Selden, Patricia W. Ingraham & Stuart I. Bretschneider
Tidsskriftsartikkel 2001 Administrative reform - Changing Leadership Roles? Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2001 Human Resources Practices in State Government: Findings from a National Survey. Selden, Sally C., Patricia W. Ingraham, and Willow Jacobson
Tidsskriftsartikkel 2002 Organizing for homeland security. (Special Report).(World Trade Center and Pentagon Attacks, 2001) Wise, Charles R.
Tidsskriftsartikkel 2002 Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J.
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Executive Agencies: Have They Improved Management in Government.” Public Money and Management 24, no.2 (2004): 104-112. Talbot, Colin
Tidsskriftsartikkel 2004 Distributed Public Governance in Britain Flinders, Matthew
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2005 The Benefits of Human Resource Centralization: Insights from a Survey of Human Resource Directors in a Decentralized State. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Power to the Principals: Decentralization in Three Large School Districts. William G. Ouchi
Tidsskriftsartikkel 2006 A Broader Look at the "Accountability" Movement: Some Grim Realities in State Civil Service Systems. Hays, Steve W., & Sowa, Jessica E.
Tidsskriftsartikkel 2006 Reform, Reorganization, and the Renaissance of the Managerial Presidency: The Impact of 9/11 on the Executive Establishment. Conley, Richard S.
Tidsskriftsartikkel 2006 Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U.K. Labour Government's Public Service Improvement Strategy. Walker, Richard og George Boyne
Tidsskriftsartikkel 2006 Framing the Field of Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per & Synnøve Serigstad
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly
Tidsskriftsartikkel 2008 New Labour`s Re-disorganization: Hyper-Modernism and the Costs of Reform - a Cautionary Tale. Pollitt, Christopher