FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den konstituerande styringa": "1.4 Finansiering"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den konstituerande styringa" og "1.4 Finansiering".

89 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Brukerorientert kvalitet Berg, Kirsti
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 1999 Effektivitet i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J., Lars-Erik Boge og Terje P. Hagen
Bok 2002 Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Government Bodies OECD
Bok 2002 Public Sector Transparency and Accountability: Making It Happen OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2003 The Executive Agency Revolution in Whitehall. Public Interest versus Bureau-Shaping Perspectives. Oliver, James
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2005 Modernising Government: The Way Forward OECD
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2008 The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Moynihan, Donald P.
Bokkapittel Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Bokkapittel Transforming Governmental Culture: A Sceptical View of New Public Management Gregory, Robert
Bokkapittel Policy Capacity and the Effects of New Public Management. Painter, Martin
Bokkapittel New Public Management i norsk statsforvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1996 Mål, midler og melk. Analyse av reguleringssystemer og konkurransevilkår i meierisektoren Lien, Øystein Solheim, Paulsrud, Astrid
Rapport 1996 Evaluering av tilskuddsordning for private grunn- og videregående skoler Øvrelid, Ragnhild, Bakli, Oddbjørg, Lidahl, Anne K, Førland, Hanne Mari
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1997 NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren Kommunal- og arbeidsdepartementet
Rapport 1997 NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemementet
Rapport 1997 NOU 1997: 17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester Sosial- og helsedepartementet
Rapport 1999 Styrt selvstyre? Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester. Dokument nr. 3:6 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Vegen videre. En kartlegging av konkurranseforholdene i Statens vegvesen Bakli, Oddbjørg, Ibenholt, Tone, Sund, Haagen
Rapport 2000 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline
Rapport 2001 Virkemiddelbruk og sektorstyring Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus. Dokument nr. 3:6 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2003 NOU 2003: 1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2003 Linking Performance and Budgeting: Opportunities in the Federal Budgeting Process. Joyce, Philip J.
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene. Dokument nr. 3:8 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2004 Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2005 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Larsen, Knut Arild, Engh, Øyvind
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2006 Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer Førsund, Finn F.
Rapport 2006 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2006 Likestilling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler Vemundvik, Sissel, Ibenholt, Tone
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU) ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Notat 1998 Flytting av statlige institusjoner; en vurdering av foreliggende kostnadsberegning ECON Senter for økonomisk analyse
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2002 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn
Notat 2003 Datautveksling i offentlig sektor Hana, Olaug Nesheim og Berg, Hans Fredrik
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2006 What Do We Talk About When We Talk About Performance: Dialogue Theory and Performance Budgeting. Moynihan, Donald P.
Notat 2006 Kritisk analyse - forprosjekt ECON Senter for økonomisk analyse
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster or Flexible Management Tool? Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.
Tidsskriftsartikkel 2000 The Government Performance and Results Act and the Tradition of Federal Management Reform: Square Pegs in Round Holes. Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 2002 Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J.
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2004 Distributed Public Governance in Britain Flinders, Matthew
Tidsskriftsartikkel 2004 Privatisering som konsekvens av og middel i organiseringen av forvaltningen Erfaringer med private barneverninstitusjoner. Nylehn, Børre
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2006 Reform, Reorganization, and the Renaissance of the Managerial Presidency: The Impact of 9/11 on the Executive Establishment. Conley, Richard S.
Tidsskriftsartikkel 2006 Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Responsibility Budgeting at the Air Force Materiel Command. Barzelay, Michael & Fred Thompson.
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing Performance Budgeting at the OMB: The Influence of Politics, Performance, and Program Size. Gilmour, John B., and David E. Lewis
Tidsskriftsartikkel 2006 Does Performance Budgeting Work? An Examination of OMB’s PART Scores. Gilmour, John B., and David E. Lewis.
Tidsskriftsartikkel 2006 Do Legislatures Matter in Budgetary Reform? Bourdeaux, Carolyn
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing Reforms of Government Accounting and Budgeting. Cheng, Rita & Kenneth A Smith
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly
Tidsskriftsartikkel 2007 False or Fitting Recognition? The Use of High Performance Bonuses in Motivating Organizational Achievements. Heinrich, C.J.
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.