FORVALTNINGSDATABASEN

(42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 20 18.2 16 16.0 4 2.2
Kvinner 34 29.5 23 23.0 11 6.5
Totalt 54 47.7 39 39.0 15 8.7
(42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
20 FINNMARK 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
FINNMARK 2021 KARASJOK 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
20 FINNMARK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
FINNMARK 2021 KARASJOK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2:2:1) Departementsområdet SKOLE KARASJOK per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
FINNMARK 2021 KARASJOK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 42:2:2:1 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK 54 47.7