FORVALTNINGSDATABASEN

FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FINNMARK
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1997 1230 3227 1934 796 2730 63 434 497
1981 2128 1418 3546 2066 920 2986 62 498 560
1982 2092 1424 3516 2030 883 2913 62 541 603
1983 2259 1443 3702 2185 924 3109 74 519 593
1984 2223 1419 3642 2126 900 3026 97 519 616
1985 2221 1438 3659 2128 919 3047 93 519 612
1986 2016 1459 3475 1939 953 2892 77 506 583
1987 2027 1538 3565 1944 1000 2944 83 538 621
1988 1981 1514 3495 1890 993 2883 91 521 612
1989 1878 1535 3413 1796 1034 2830 82 501 583
1990 1944 1598 3542 1853 1067 2920 91 531 622
1991 1984 1622 3606 1863 1046 2909 121 576 697
1992 1979 1630 3609 1841 1037 2878 138 593 731
1993 1977 1716 3693 1836 1081 2917 141 635 776
1994 1680 1598 3278 1528 1007 2535 152 591 743
1995 1668 1588 3256 1520 980 2500 148 608 756
1996 1692 1571 3263 1555 988 2543 137 583 720
1997 1678 1534 3212 1551 959 2510 127 575 702
1998 1690 1465 3155 1557 936 2493 133 529 662
1999 1682 1434 3116 1555 953 2508 127 481 608
2000 1495 1091 2586 1420 772 2192 75 319 394
2001 1497 1097 2594 1425 764 2189 72 333 405
2002 1547 1161 2708 1480 815 2295 67 346 413
2003 984 1024 2008 932 758 1690 52 266 318
2004 1021 1098 2119 961 829 1790 60 269 329
2005 1059 1172 2231 975 879 1854 84 293 377
2006 1061 1209 2270 989 940 1929 72 269 341
2007 1089 1252 2341 1011 965 1976 78 287 365
2008 1087 1254 2341 982 992 1974 105 262 367
2009 1077 1324 2401 991 1077 2068 86 247 333
2010 1077 1369 2446 980 1113 2093 97 256 353
2011 1097 1367 2464 979 1115 2094 118 252 370
2012 1047 1380 2427 934 1136 2070 113 244 357
2013 1064 1407 2471 956 1143 2099 108 264 372
2014 1084 1413 2497 978 1169 2147 106 244 350
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FINNMARK
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1969.0 1023.1 2992.1 1938.8 796.4 2735.2 30.2 226.7 256.9
1981 2100.7 1175.3 3276.1 2070.3 920.6 2990.9 30.4 254.7 285.1
1982 2063.4 1164.5 3227.9 2032.0 883.2 2915.2 31.4 281.3 312.7
1983 2221.7 1186.6 3408.4 2187.9 924.6 3112.5 33.8 262.1 295.9
1984 2170.7 1160.2 3330.9 2129.1 900.9 3030.0 41.6 259.3 300.9
1985 2169.2 1177.4 3346.6 2129.1 919.2 3048.3 40.1 258.2 298.3
1986 1975.2 1208.6 3183.8 1939.8 953.1 2892.9 35.4 255.5 290.9
1987 1989.8 1274.3 3264.1 1945.7 1000.2 2945.9 44.1 274.0 318.1
1988 1934.9 1260.5 3195.4 1890.5 993.8 2884.3 44.4 266.7 311.2
1989 1837.7 1289.6 3127.3 1796.8 1034.4 2831.3 40.9 255.2 296.1
1990 1906.5 1344.8 3251.3 1854.4 1067.4 2921.7 52.1 277.5 329.6
1991 1925.3 1344.6 3269.9 1864.7 1047.4 2912.1 60.7 297.1 357.8
1992 1904.5 1335.0 3239.5 1843.1 1037.9 2881.0 61.3 297.1 358.5
1993 1901.4 1386.6 3287.9 1837.7 1082.0 2919.7 63.7 304.5 368.2
1994 1609.9 1307.9 2917.8 1528.0 1007.1 2535.1 81.9 300.8 382.7
1995 1596.0 1290.6 2886.6 1520.0 980.0 2500.0 75.9 310.6 386.6
1996 1622.5 1282.0 2904.5 1555.0 988.0 2543.0 67.5 294.0 361.5
1997 1615.0 1244.3 2859.2 1551.0 959.0 2510.0 64.0 285.3 349.2
1998 1623.6 1209.7 2833.3 1557.0 936.0 2493.0 66.6 273.7 340.3
1999 1615.9 1202.5 2818.4 1555.0 953.0 2508.0 60.9 249.5 310.4
2000 1461.0 943.4 2404.4 1420.0 772.0 2192.0 41.0 171.4 212.4
2001 1463.8 943.3 2407.1 1425.0 764.0 2189.0 38.8 179.3 218.2
2002 1515.2 996.1 2511.2 1480.0 815.0 2295.0 35.2 181.1 216.2
2003 959.4 903.6 1863.0 932.0 758.0 1690.0 27.4 145.6 173.0
2004 991.0 973.3 1964.3 961.0 829.0 1790.0 30.0 144.4 174.4
2005 1019.7 1036.3 2055.9 975.0 879.0 1854.0 44.7 157.3 201.9
2006 1026.8 1083.3 2110.1 989.0 940.0 1929.0 37.8 143.3 181.1
2007 1050.5 1122.2 2172.8 1011.0 965.0 1976.0 39.5 157.2 196.8
2008 1033.8 1134.6 2168.4 982.0 992.0 1974.0 51.8 142.6 194.4
2009 1031.8 1215.2 2247.0 991.0 1077.0 2068.0 40.8 138.2 179.0
2010 1025.2 1250.7 2275.9 980.0 1113.0 2093.0 45.2 137.7 182.9
2011 1036.8 1254.1 2290.9 979.0 1115.0 2094.0 57.8 139.1 196.9
2012 990.2 1269.8 2260.0 934.0 1136.0 2070.0 56.2 133.9 190.0
2013 1010.2 1285.7 2296.0 956.0 1143.0 2099.0 54.2 142.7 197.0
2014 1030.3 1301.3 2331.6 978.0 1169.0 2147.0 52.3 132.4 184.6
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FINNMARK
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 3227 1.8 2992.1 1.8
1981 3546 1.9 3276.1 1.9
1982 3516 1.9 3227.9 1.9
1983 3702 2.0 3408.4 2.0
1984 3642 2.0 3330.9 2.0
1985 3659 2.0 3346.6 2.0
1986 3475 1.9 3183.8 1.9
1987 3565 1.9 3264.1 1.9
1988 3495 1.9 3195.4 1.9
1989 3413 1.8 3127.3 1.8
1990 3542 1.9 3251.3 1.9
1991 3606 2.0 3269.9 1.9
1992 3609 2.0 3239.5 1.9
1993 3693 2.0 3287.9 2.0
1994 3278 1.9 2917.8 1.9
1995 3256 1.9 2886.6 1.9
1996 3263 1.9 2904.5 1.9
1997 3212 1.9 2859.2 1.9
1998 3155 1.9 2833.3 1.8
1999 3116 1.9 2818.4 1.8
2000 2586 1.9 7.6 2404.4 1.9
2001 2594 1.9 7.6 2407.1 1.9
2002 2708 2.1 8.0 2511.2 2.1
2003 2008 1.6 5.9 1863.0 1.6
2004 2119 1.6 6.2 1964.3 1.6
2005 2231 1.7 6.5 2055.9 1.7
2006 2270 1.8 6.5 2110.1 1.8
2007 2341 1.8 6.5 2172.8 1.8
2008 2341 1.7 6.4 2168.4 1.7
2009 2401 1.7 6.6 2247.0 1.7
2010 2446 1.7 6.7 2275.9 1.7
2011 2464 1.7 6.6 2290.9 1.7
2012 2427 1.7 6.4 2260.0 1.7
2013 2471 1.7 6.6 2296.0 1.7
2014 2497 1.6 6.6 2331.6 1.7

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i FINNMARK, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
2012 ALTA 572 0.4 22.9 5.6 533.3 0.4 22.9
2011 KAUTOKEINO 223 0.1 8.9 16.9 186.0 0.1 8.0
2030 SØR-VARANGER 400 0.3 16.0 7.0 384.7 0.3 16.5
2003 VADSØ 453 0.3 18.1 15.1 434.5 0.3 18.6
2004 HAMMERFEST 256 0.2 10.3 4.4 246.8 0.2 10.6
2021 KARASJOK 196 0.1 7.8 14.1 182.5 0.1 7.8
2002 VARDØ 125 0.1 5.0 13.5 117.2 0.1 5.0
2025 TANA 42 0.0 1.7 2.9 37.5 0.0 1.6
2018 MÅSØY 10 0.0 0.4 1.9 8.9 0.0 0.4
2019 NORDKAPP 76 0.0 3.0 5.2 72.0 0.1 3.1
2022 LEBESBY 13 0.0 0.5 2.3 10.0 0.0 0.4
2028 BÅTSFJORD 15 0.0 0.6 1.4 13.3 0.0 0.6
2014 LOPPA 6 0.0 0.2 1.6 6.0 0.0 0.3
2015 HASVIK 7 0.0 0.3 1.6 5.7 0.0 0.2
2017 KVALSUND 3 0.0 0.1 0.8 1.8 0.0 0.1
2020 PORSANGER 62 0.0 2.5 3.3 59.6 0.0 2.6
2023 GAMVIK 4 0.0 0.2 0.8 4.0 0.0 0.2
2024 BERLEVÅG 12 0.0 0.5 2.7 9.4 0.0 0.4
2027 NESSEBY 22 0.0 0.9 5.8 18.4 0.0 0.8

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FINNMARK, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 440 411.0
KULTURDEPARTEMENTET 38 36.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 96 90.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 148 130.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 528 468.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 480 457.0
FINANSDEPARTEMENTET 147 139.8
DOMSTOLENE I NORGE 33 30.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 35 34.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 153 144.4
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 8 8.0
HUSBANKEN 18 17.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 259 252.9
SAMEDIGGI / SAMETINGET 114 111.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FINNMARK, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.7
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 22.3
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 141 123.7
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 112 98.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 11.4
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
FINNMARKSKOMMISJONEN DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 32 31.2
FYLKESMANNEN I FINNMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 118 114.6
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 18 17.5
HØGSKOLEN I NARVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 4.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 66 60.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 51 48.3
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 93 89.5
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 49 46.4
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 178 159.4
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 42.7
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.9
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 159 152.2
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 35 33.5
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 163 160.4
REINDRIFTSFORVALTNINGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 23 22.1
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 114 111.2
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 116 93.7
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 0.4
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 100 96.4
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
STATENS STRÅLEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 15 14.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 24 21.2
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 41 39.0
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 275 253.5
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 144 138.7
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 199 192.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i FINNMARK, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 2012 ALTA 6 5.7
ARKIVVERKET 2011 KAUTOKEINO 3 3.0
BIOFORSK 2030 SØR-VARANGER 24 22.3
BUFETAT NORD 2003 VADSØ 29 23.2
BUFETAT NORD 2004 HAMMERFEST 19 17.8
BUFETAT NORD 2012 ALTA 89 78.7
BUFETAT NORD 2021 KARASJOK 4 4.0
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 2012 ALTA 7 6.5
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 2011 KAUTOKEINO 58 50.4
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 2021 KARASJOK 54 47.7
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 2002 VARDØ 1 1.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 2004 HAMMERFEST 4 3.2
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 2030 SØR-VARANGER 9 7.2
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 2003 VADSØ 4 4.0
FINNMARKSKOMMISJONEN 2025 TANA 5 5.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2003 VADSØ 19 19.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 3.2
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2018 MÅSØY 2 2.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2019 NORDKAPP 4 4.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1 1.0
FYLKESMANNEN I FINNMARK 2003 VADSØ 118 114.6
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 2011 KAUTOKEINO 6 6.0
GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE 2030 SØR-VARANGER 4 4.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 2004 HAMMERFEST 3 3.0
HUSBANKEN 2004 HAMMERFEST 18 17.5
HØGSKOLEN I NARVIK 2012 ALTA 4 3.5
INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 2011 KAUTOKEINO 9 4.2
JORDSKIFTERETTENE 2003 VADSØ 4 4.0
KONFLIKTRÅDENE 2003 VADSØ 1 1.0
KONFLIKTRÅDENE 2004 HAMMERFEST 1 1.0
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 2002 VARDØ 66 60.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 2003 VADSØ 40 38.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 2004 HAMMERFEST 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 2021 KARASJOK 2 0.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 2030 SØR-VARANGER 5 5.0
KYSTVERKET 2019 NORDKAPP 2 2.0
KYSTVERKET REDERI 2019 NORDKAPP 1 1.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2002 VARDØ 22 21.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2004 HAMMERFEST 7 7.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2019 NORDKAPP 56 53.5
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 8 8.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 2003 VADSØ 11 10.1
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 13 13.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 2012 ALTA 7 6.6
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 2021 KARASJOK 11 9.7
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 3 3.0
NAV FINNMARK 2002 VARDØ 5 5.0
NAV FINNMARK 2003 VADSØ 53 49.2
NAV FINNMARK 2004 HAMMERFEST 16 14.5
NAV FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 6 5.4
NAV FINNMARK 2012 ALTA 29 27.1
NAV FINNMARK 2014 LOPPA 3 3.0
NAV FINNMARK 2015 HASVIK 3 3.0
NAV FINNMARK 2017 KVALSUND 2 0.8
NAV FINNMARK 2018 MÅSØY 3 2.8
NAV FINNMARK 2019 NORDKAPP 5 4.0
NAV FINNMARK 2020 PORSANGER 7 6.5
NAV FINNMARK 2021 KARASJOK 4 4.0
NAV FINNMARK 2022 LEBESBY 5 3.0
NAV FINNMARK 2023 GAMVIK 1 1.0
NAV FINNMARK 2024 BERLEVÅG 3 2.1
NAV FINNMARK 2025 TANA 3 2.9
NAV FINNMARK 2027 NESSEBY 6 3.1
NAV FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 4 3.2
NAV FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 20 18.8
NAV FORVALTNING 2002 VARDØ 5 5.0
NAV FORVALTNING 2003 VADSØ 21 20.5
NAV FORVALTNING 2012 ALTA 18 17.2
NAV HJELPEMIDLER 2020 PORSANGER 30 29.0
NAV KONTAKTSENTER 2012 ALTA 9 9.0
NAV KONTROLL 2002 VARDØ 14 12.9
NAV ØKONOMILINJEN 2030 SØR-VARANGER 159 152.2
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2003 VADSØ 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2004 HAMMERFEST 4 4.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2011 KAUTOKEINO 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2012 ALTA 8 7.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2014 LOPPA 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2015 HASVIK 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2017 KVALSUND 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2018 MÅSØY 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2019 NORDKAPP 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2020 PORSANGER 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2021 KARASJOK 4 3.8
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2022 LEBESBY 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2023 GAMVIK 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2024 BERLEVÅG 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2025 TANA 2 1.7
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 2030 SØR-VARANGER 3 3.0
REGION NORD 2003 VADSØ 80 79.1
REGION NORD 2004 HAMMERFEST 6 6.0
REGION NORD 2012 ALTA 59 58.5
REGION NORD 2020 PORSANGER 8 8.0
REGION NORD 2030 SØR-VARANGER 10 8.8
REINDRIFTSFORVALTNINGEN 2012 ALTA 23 22.1
SAMEDIGGI / SAMETINGET 2021 KARASJOK 101 98.9
SAMEDIGGI / SAMETINGET 2027 NESSEBY 13 12.3
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 2011 KAUTOKEINO 116 93.7
SJØFARTSDIREKTORATET 2004 HAMMERFEST 3 2.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2020 PORSANGER 1 0.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 2028 BÅTSFJORD 1 0.2
SKATT NORD 2002 VARDØ 1 1.0
SKATT NORD 2003 VADSØ 37 35.7
SKATT NORD 2004 HAMMERFEST 39 38.6
SKATT NORD 2012 ALTA 16 14.3
SKATT NORD 2020 PORSANGER 2 1.8
SKATT NORD 2028 BÅTSFJORD 2 2.0
SKATT NORD 2030 SØR-VARANGER 3 3.0
STATENS KARTVERK 2003 VADSØ 5 5.0
STATENS STRÅLEVERN 2030 SØR-VARANGER 5 5.0
STATPED 2004 HAMMERFEST 1 1.0
STATPED 2011 KAUTOKEINO 2 2.0
STATPED 2012 ALTA 15 13.3
STATPED 2020 PORSANGER 3 3.0
STATSBYGG 2003 VADSØ 4 4.0
STATSBYGG 2004 HAMMERFEST 1 1.0
STATSBYGG 2011 KAUTOKEINO 3 2.5
STATSBYGG 2012 ALTA 3 3.0
STATSBYGG 2021 KARASJOK 2 2.0
STATSBYGG 2027 NESSEBY 2 2.0
TINGRETTENE 2003 VADSØ 7 6.3
TINGRETTENE 2004 HAMMERFEST 4 4.0
TINGRETTENE 2012 ALTA 7 6.5
TINGRETTENE 2025 TANA 6 4.4
TOLLREGION NORD-NORGE 2004 HAMMERFEST 10 10.0
TOLLREGION NORD-NORGE 2025 TANA 8 6.8
TOLLREGION NORD-NORGE 2030 SØR-VARANGER 23 22.2
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2004 HAMMERFEST 36 32.5
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2012 ALTA 230 213.4
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2021 KARASJOK 2 0.7
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2030 SØR-VARANGER 7 7.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2004 HAMMERFEST 72 71.8
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2011 KAUTOKEINO 6 4.7
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2012 ALTA 42 40.9
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2014 LOPPA 2 2.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2015 HASVIK 3 1.7
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2018 MÅSØY 4 3.1
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2019 NORDKAPP 6 5.5
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2020 PORSANGER 9 9.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2002 VARDØ 10 9.8
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2003 VADSØ 18 18.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2021 KARASJOK 12 11.2
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2022 LEBESBY 6 5.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2023 GAMVIK 2 2.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2024 BERLEVÅG 8 6.3
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2025 TANA 18 16.8
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2027 NESSEBY 1 1.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2028 BÅTSFJORD 7 7.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2030 SØR-VARANGER 117 115.2