FORVALTNINGSDATABASEN

(4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 11 11.0 11 11.0
Kvinner 9 7.0 4 4.0 5 3.0
Totalt 20 18.0 15 15.0 5 3.0
(4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 20 18.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 220 ASKER 20 18.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 20 18.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 20 18.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 220 ASKER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 20 18.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:11:2:10) Departementsområdet ENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 220 ASKER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:10 NASJONALT UTDANNINGSSENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB 20 18.0