FORVALTNINGSDATABASEN

AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AKERSHUS
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4661 3117 7778 4582 2074 6656 79 1043 1122
1981 4561 3106 7667 4474 1971 6445 87 1135 1222
1982 4635 3317 7952 4536 2098 6634 99 1219 1318
1983 4601 3255 7856 4494 2005 6499 107 1250 1357
1984 4635 3456 8091 4467 2043 6510 168 1413 1581
1985 4419 3405 7824 4265 1977 6242 154 1428 1582
1986 4523 3545 8068 4345 2108 6453 178 1437 1615
1987 4617 3687 8304 4414 2237 6651 203 1450 1653
1988 4654 3828 8482 4434 2376 6810 220 1452 1672
1989 4648 4030 8678 4429 2530 6959 219 1500 1719
1990 4819 4260 9079 4603 2720 7323 216 1540 1756
1991 4730 4010 8740 4499 2562 7061 231 1448 1679
1992 4795 4138 8933 4559 2677 7236 236 1461 1697
1993 4699 4173 8872 4399 2625 7024 300 1548 1848
1994 4206 4121 8327 3891 2600 6491 315 1521 1836
1995 4219 4014 8233 3854 2583 6437 365 1431 1796
1996 4726 4434 9160 4339 2853 7192 387 1581 1968
1997 3986 3676 7662 3668 2437 6105 318 1239 1557
1998 4198 3917 8115 3812 2579 6391 386 1338 1724
1999 4226 3971 8197 3757 2654 6411 469 1317 1786
2000 3211 2960 6171 3010 2095 5105 201 865 1066
2001 3158 3041 6199 2934 2154 5088 224 887 1111
2002 3246 2883 6129 3048 2086 5134 198 797 995
2003 2962 2833 5795 2755 2069 4824 207 764 971
2004 3089 3085 6174 2845 2278 5123 244 807 1051
2005 3230 3183 6413 2946 2324 5270 284 859 1143
2006 3138 3186 6324 2868 2351 5219 270 835 1105
2007 3163 3269 6432 2887 2417 5304 276 852 1128
2008 3269 3402 6671 2946 2559 5505 323 843 1166
2009 3369 3524 6893 3005 2683 5688 364 841 1205
2010 3443 3655 7098 3086 2806 5892 357 849 1206
2011 3430 3569 6999 3083 2735 5818 347 834 1181
2012 3359 3545 6904 3006 2740 5746 353 805 1158
2013 3404 3502 6906 3061 2717 5778 343 785 1128
2014 3546 3566 7112 3176 2833 6009 370 733 1103
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AKERSHUS
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4621.6 2638.3 7259.9 4583.9 2074.7 6658.5 37.7 563.6 601.4
1981 4517.0 2593.6 7110.7 4476.3 1971.8 6448.1 40.7 621.9 662.6
1982 4587.1 2768.7 7355.7 4539.2 2099.2 6638.4 47.9 669.5 717.4
1983 4551.4 2689.7 7241.0 4498.2 2007.7 6505.9 53.2 682.0 735.1
1984 4524.9 2785.2 7310.1 4471.0 2044.3 6515.4 53.8 740.9 794.7
1985 4320.3 2741.9 7062.2 4265.9 1977.6 6243.4 54.5 764.3 818.8
1986 4412.5 2875.7 7288.2 4345.7 2108.1 6453.8 66.7 767.6 834.4
1987 4492.4 3018.7 7511.1 4415.2 2237.2 6652.4 77.2 781.5 858.7
1988 4518.9 3175.0 7693.9 4434.7 2376.0 6810.7 84.3 799.0 883.3
1989 4509.7 3352.4 7862.1 4429.7 2530.0 6959.7 80.0 822.4 902.3
1990 4683.7 3553.5 8237.2 4603.7 2720.0 7323.7 80.0 833.5 913.5
1991 4583.9 3344.4 7928.3 4499.1 2562.0 7061.1 84.8 782.4 867.2
1992 4650.6 3478.4 8129.0 4560.0 2678.1 7238.1 90.6 800.3 890.9
1993 4513.9 3457.9 7971.8 4399.7 2625.4 7025.2 114.2 832.5 946.7
1994 4018.6 3470.9 7489.5 3891.6 2601.0 6492.6 127.0 869.9 996.8
1995 3999.2 3416.0 7415.2 3855.2 2584.1 6439.4 144.0 831.9 975.9
1996 4491.1 3775.1 8266.2 4339.0 2853.0 7192.0 152.1 922.1 1074.2
1997 3795.7 3185.7 6981.4 3668.0 2437.0 6105.0 127.7 748.7 876.4
1998 3957.0 3360.0 7317.0 3812.0 2579.0 6391.0 145.0 781.0 926.0
1999 3930.3 3425.6 7355.9 3757.0 2654.0 6411.0 173.3 771.6 944.9
2000 3118.9 2657.9 5776.9 3010.0 2095.0 5105.0 108.9 563.0 671.9
2001 3057.6 2729.0 5786.6 2934.0 2154.0 5088.0 123.6 575.0 698.6
2002 3151.5 2607.4 5759.0 3048.0 2086.0 5134.0 103.5 521.4 625.0
2003 2864.6 2575.9 5440.5 2755.0 2069.0 4824.0 109.6 506.9 616.5
2004 2973.1 2813.1 5786.2 2845.0 2278.0 5123.0 128.1 535.1 663.2
2005 3096.1 2893.4 5989.5 2946.0 2324.0 5270.0 150.1 569.4 719.5
2006 3015.1 2911.6 5926.7 2868.0 2351.0 5219.0 147.1 560.6 707.7
2007 3032.0 2979.7 6011.8 2887.0 2417.0 5304.0 145.0 562.7 707.8
2008 3108.4 3096.7 6205.1 2946.0 2559.0 5505.0 162.4 537.7 700.0
2009 3193.0 3219.8 6412.8 3005.0 2683.0 5688.0 188.0 536.8 724.8
2010 3268.4 3349.5 6617.9 3086.0 2806.0 5892.0 182.4 543.5 725.9
2011 3261.1 3275.8 6536.9 3083.0 2735.0 5818.0 178.1 540.8 718.9
2012 3183.5 3253.2 6436.7 3006.0 2740.0 5746.0 177.5 513.2 690.7
2013 3234.2 3213.8 6448.0 3061.0 2717.0 5778.0 173.2 496.8 670.0
2014 3364.5 3290.0 6654.5 3176.0 2833.0 6009.0 188.5 457.0 645.5
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AKERSHUS
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 7778 4.4 7259.9 4.4
1981 7667 4.2 7110.7 4.1
1982 7952 4.3 7355.7 4.3
1983 7856 4.2 7241.0 4.2
1984 8091 4.4 7310.1 4.3
1985 7824 4.3 7062.2 4.2
1986 8068 4.3 7288.2 4.3
1987 8304 4.4 7511.1 4.3
1988 8482 4.6 7693.9 4.6
1989 8678 4.7 7862.1 4.6
1990 9079 4.9 8237.2 4.8
1991 8740 4.8 7928.3 4.7
1992 8933 4.9 8129.0 4.9
1993 8872 4.8 7971.8 4.8
1994 8327 4.9 7489.5 4.9
1995 8233 4.9 7415.2 4.8
1996 9160 5.4 8266.2 5.4
1997 7662 4.6 6981.4 4.6
1998 8115 4.8 7317.0 4.8
1999 8197 4.9 7355.9 4.8
2000 6171 4.6 3.0 5776.9 4.6
2001 6199 4.6 2.9 5786.6 4.6
2002 6129 4.7 2.9 5759.0 4.8
2003 5795 4.6 2.7 5440.5 4.7
2004 6174 4.7 2.9 5786.2 4.8
2005 6413 5.0 2.9 5989.5 5.0
2006 6324 4.9 2.8 5926.7 5.0
2007 6432 4.9 2.7 6011.8 5.0
2008 6671 4.9 2.7 6205.1 5.0
2009 6893 4.9 2.8 6412.8 5.0
2010 7098 4.9 2.9 6617.9 5.0
2011 6999 4.8 2.8 6536.9 4.9
2012 6904 4.7 2.7 6436.7 4.7
2013 6906 4.6 2.6 6448.0 4.7
2014 7112 4.7 2.7 6654.5 4.7

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i AKERSHUS, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
231 SKEDSMO 2073 1.4 29.1 7.2 1985.3 1.4 29.8
219 BÆRUM 1203 0.8 16.9 1.6 1146.6 0.8 17.2
220 ASKER 209 0.1 2.9 0.8 193.7 0.1 2.9
214 ÅS 1727 1.1 24.3 20.0 1541.5 1.1 23.2
211 VESTBY 123 0.1 1.7 1.8 96.8 0.1 1.5
213 SKI 518 0.3 7.3 3.6 487.8 0.3 7.3
215 FROGN 40 0.0 0.6 0.9 36.9 0.0 0.6
216 NESODDEN 18 0.0 0.3 0.4 16.3 0.0 0.2
217 OPPEGÅRD 28 0.0 0.4 0.3 27.0 0.0 0.4
221 AURSKOG-HØLAND 87 0.1 1.2 1.8 80.1 0.1 1.2
226 SØRUM 33 0.0 0.5 0.7 30.3 0.0 0.5
227 FET 34 0.0 0.5 1.3 32.8 0.0 0.5
228 RÆLINGEN 17 0.0 0.2 0.6 16.2 0.0 0.2
229 ENEBAKK 12 0.0 0.2 0.4 10.6 0.0 0.2
230 LØRENSKOG 89 0.1 1.3 0.4 83.8 0.1 1.3
233 NITTEDAL 44 0.0 0.6 0.5 40.3 0.0 0.6
234 GJERDRUM 6 0.0 0.1 0.4 4.9 0.0 0.1
235 ULLENSAKER 676 0.4 9.5 2.8 659.4 0.5 9.9
236 NES 48 0.0 0.7 0.8 44.9 0.0 0.7
237 EIDSVOLL 88 0.1 1.2 1.3 83.2 0.1 1.3
238 NANNESTAD 32 0.0 0.4 1.1 31.0 0.0 0.5
239 HURDAL 7 0.0 0.1 0.9 5.2 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AKERSHUS, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 752 697.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1892 1828.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 493 462.6
KULTURDEPARTEMENTET 115 109.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 351 300.9
FORSVARSDEPARTEMENTET 843 822.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1502 1317.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 462 444.7
DOMSTOLENE I NORGE 85 81.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 93 91.1
FINANSDEPARTEMENTET 387 367.7
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 116 111.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AKERSHUS, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.8
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 335 324.2
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 199 181.8
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 80 76.7
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 351 300.9
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.0
FOLLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 288 273.0
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 649 631.6
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 281 249.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 183 175.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 10.0
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 69 67.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 557 541.1
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 109 103.5
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) FORSVARSDEPARTEMENTET 194 191.3
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 524 490.2
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 211 190.4
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1221 1067.6
NORSK AKKREDITERING NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 23.5
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 185 177.2
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 35 33.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 227 218.2
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 688 668.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 7 6.4
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 266 250.0
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 45.3
STATENS STRÅLEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 116 111.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 75 71.0
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS FINANSDEPARTEMENTET 114 111.3
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i AKERSHUS, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 231 SKEDSMO 17 16.8
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 219 BÆRUM 293 282.5
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 220 ASKER 42 41.7
BIOFORSK 214 ÅS 199 181.8
BORG BISPEDØMME 211 VESTBY 3 3.0
BORG BISPEDØMME 213 SKI 5 5.0
BORG BISPEDØMME 214 ÅS 4 4.0
BORG BISPEDØMME 215 FROGN 3 3.0
BORG BISPEDØMME 216 NESODDEN 3 3.0
BORG BISPEDØMME 217 OPPEGÅRD 6 5.6
BORG BISPEDØMME 221 AURSKOG-HØLAND 3 3.0
BORG BISPEDØMME 226 SØRUM 1 1.0
BORG BISPEDØMME 227 FET 2 2.0
BORG BISPEDØMME 228 RÆLINGEN 2 2.0
BORG BISPEDØMME 229 ENEBAKK 2 2.0
BORG BISPEDØMME 230 LØRENSKOG 4 3.8
BORG BISPEDØMME 231 SKEDSMO 11 11.0
BORG BISPEDØMME 233 NITTEDAL 3 3.0
BORG BISPEDØMME 234 GJERDRUM 1 1.0
BORG BISPEDØMME 235 ULLENSAKER 10 9.8
BORG BISPEDØMME 236 NES 9 7.5
BORG BISPEDØMME 237 EIDSVOLL 4 4.0
BORG BISPEDØMME 238 NANNESTAD 2 2.0
BORG BISPEDØMME 239 HURDAL 2 1.0
BUFETAT ØST 211 VESTBY 103 79.4
BUFETAT ØST 213 SKI 18 17.4
BUFETAT ØST 214 ÅS 36 31.6
BUFETAT ØST 219 BÆRUM 65 56.2
BUFETAT ØST 220 ASKER 34 28.6
BUFETAT ØST 221 AURSKOG-HØLAND 55 49.8
BUFETAT ØST 231 SKEDSMO 32 30.3
BUFETAT ØST 235 ULLENSAKER 8 7.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 220 ASKER 20 18.0
FOLLO POLITIDISTRIKT 213 SKI 288 273.0
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 231 SKEDSMO 649 631.6
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 231 SKEDSMO 281 249.5
JERNBANEVERKET 213 SKI 57 55.5
JERNBANEVERKET 219 BÆRUM 2 1.4
JERNBANEVERKET 220 ASKER 16 14.8
JERNBANEVERKET 231 SKEDSMO 90 85.5
JERNBANEVERKET 236 NES 1 1.0
JERNBANEVERKET 237 EIDSVOLL 17 17.0
JORDSKIFTERETTENE 231 SKEDSMO 10 10.0
JUSTERVESENET 231 SKEDSMO 69 67.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 213 SKI 3 2.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 219 BÆRUM 234 225.3
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 231 SKEDSMO 97 95.1
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 235 ULLENSAKER 223 217.8
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 214 ÅS 69 65.4
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 219 BÆRUM 9 8.4
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 235 ULLENSAKER 27 26.1
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 237 EIDSVOLL 4 3.6
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 219 BÆRUM 194 191.3
NAV AKERSHUS 211 VESTBY 16 13.4
NAV AKERSHUS 213 SKI 32 30.5
NAV AKERSHUS 214 ÅS 14 14.0
NAV AKERSHUS 215 FROGN 13 12.1
NAV AKERSHUS 216 NESODDEN 15 13.3
NAV AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 22 21.4
NAV AKERSHUS 219 BÆRUM 85 81.1
NAV AKERSHUS 220 ASKER 39 37.6
NAV AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 14 12.5
NAV AKERSHUS 226 SØRUM 14 12.7
NAV AKERSHUS 227 FET 8 7.4
NAV AKERSHUS 228 RÆLINGEN 15 14.2
NAV AKERSHUS 229 ENEBAKK 10 8.6
NAV AKERSHUS 230 LØRENSKOG 41 36.8
NAV AKERSHUS 231 SKEDSMO 80 76.4
NAV AKERSHUS 233 NITTEDAL 17 14.5
NAV AKERSHUS 234 GJERDRUM 5 3.9
NAV AKERSHUS 235 ULLENSAKER 33 32.0
NAV AKERSHUS 236 NES 18 17.0
NAV AKERSHUS 237 EIDSVOLL 19 17.7
NAV AKERSHUS 238 NANNESTAD 9 8.8
NAV AKERSHUS 239 HURDAL 5 4.2
NAV FORVALTNING 213 SKI 41 34.6
NAV FORVALTNING 219 BÆRUM 48 43.2
NAV FORVALTNING 231 SKEDSMO 122 112.6
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 214 ÅS 1220 1067.4
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 220 ASKER 1 0.2
NORSK AKKREDITERING 231 SKEDSMO 24 23.5
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 214 ÅS 185 177.2
OSLO BISPEDØMME 219 BÆRUM 23 21.5
OSLO BISPEDØMME 220 ASKER 12 11.5
POST- OG TELETILSYNET 213 SKI 6 6.0
REGION ØST 215 FROGN 23 21.3
REGION ØST 220 ASKER 42 38.3
REGION ØST 231 SKEDSMO 132 129.5
REGION ØST 235 ULLENSAKER 30 29.1
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 221 AURSKOG-HØLAND 15 14.8
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 226 SØRUM 17 15.6
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 227 FET 24 23.4
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 230 LØRENSKOG 44 43.2
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 231 SKEDSMO 306 298.1
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 233 NITTEDAL 24 22.8
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 235 ULLENSAKER 186 182.2
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 236 NES 20 19.4
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 237 EIDSVOLL 32 29.5
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 238 NANNESTAD 20 19.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 213 SKI 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 219 BÆRUM 2 1.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 231 SKEDSMO 3 2.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 235 ULLENSAKER 1 1.0
SKATT ØST 213 SKI 47 43.2
SKATT ØST 219 BÆRUM 105 96.6
SKATT ØST 231 SKEDSMO 77 74.3
SKATT ØST 235 ULLENSAKER 37 36.0
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT 231 SKEDSMO 46 45.3
STATENS STRÅLEVERN 219 BÆRUM 116 111.4
STATSBYGG 211 VESTBY 1 1.0
STATSBYGG 215 FROGN 1 0.5
STATSBYGG 219 BÆRUM 4 4.0
STATSBYGG 220 ASKER 3 3.0
STATSBYGG 226 SØRUM 1 1.0
STATSBYGG 231 SKEDSMO 3 3.0
STATSBYGG 235 ULLENSAKER 7 6.5
STATSBYGG 238 NANNESTAD 1 1.0
TINGRETTENE 213 SKI 16 15.0
TINGRETTENE 219 BÆRUM 23 21.9
TINGRETTENE 231 SKEDSMO 24 22.7
TINGRETTENE 237 EIDSVOLL 12 11.4
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 235 ULLENSAKER 114 111.3
UTRYKNINGSPOLITIET 213 SKI 4 3.7