FORVALTNINGSDATABASEN

ASKER, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ASKER (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 189 144 333 187 115 302 2 29 31
1981 168 151 319 166 123 289 2 28 30
1982 169 156 325 167 116 283 2 40 42
1983 164 156 320 161 109 270 3 47 50
1984 165 175 340 156 115 271 9 60 69
1985 160 161 321 147 107 254 13 54 67
1986 162 174 336 148 115 263 14 59 73
1987 168 185 353 153 130 283 15 55 70
1988 162 185 347 145 130 275 17 55 72
1989 160 193 353 140 131 271 20 62 82
1990 178 185 363 157 124 281 21 61 82
1991 159 183 342 140 125 265 19 58 77
1992 161 194 355 141 134 275 20 60 80
1993 180 203 383 160 129 289 20 74 94
1994 191 206 397 168 133 301 23 73 96
1995 196 199 395 159 124 283 37 75 112
1996 204 210 414 168 142 310 36 68 104
1997 252 240 492 217 171 388 35 69 104
1998 184 223 407 155 145 300 29 78 107
1999 342 297 639 305 186 491 37 111 148
2000 128 141 269 122 105 227 6 36 42
2001 141 133 274 136 97 233 5 36 41
2002 152 133 285 146 96 242 6 37 43
2003 140 134 274 134 100 234 6 34 40
2004 127 144 271 120 107 227 7 37 44
2005 109 153 262 103 113 216 6 40 46
2006 108 134 242 103 94 197 5 40 45
2007 103 127 230 100 87 187 3 40 43
2008 103 142 245 95 91 186 8 51 59
2009 94 134 228 79 87 166 15 47 62
2010 98 138 236 89 93 182 9 45 54
2011 99 121 220 90 87 177 9 34 43
2012 95 114 209 89 80 169 6 34 40
2013 91 109 200 84 81 165 7 28 35
2014 99 110 209 87 84 171 12 26 38
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ASKER (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 187.4 130.2 317.6 187.0 115.0 302.0 0.4 15.2 15.6
1981 166.7 139.6 306.4 166.0 123.0 289.0 0.7 16.6 17.4
1982 168.0 136.3 304.3 167.0 116.0 283.0 1.0 20.3 21.3
1983 162.2 132.8 295.1 161.0 109.0 270.0 1.2 23.8 25.1
1984 157.9 145.4 303.3 156.0 115.0 271.0 1.9 30.4 32.3
1985 150.4 132.9 283.4 147.0 107.0 254.0 3.4 26.0 29.4
1986 151.5 145.6 297.1 148.0 115.0 263.0 3.5 30.5 34.1
1987 156.9 160.6 317.5 153.0 130.0 283.0 3.9 30.6 34.5
1988 149.7 159.4 309.1 145.0 130.0 275.0 4.7 29.4 34.1
1989 144.9 164.9 309.7 140.0 131.0 271.0 4.8 33.9 38.7
1990 162.8 158.5 321.3 157.0 124.0 281.0 5.8 34.5 40.3
1991 144.7 156.6 301.3 140.0 125.0 265.0 4.7 31.6 36.3
1992 146.8 166.5 313.2 141.0 134.0 275.0 5.8 32.5 38.2
1993 165.2 170.3 335.5 160.0 129.0 289.0 5.2 41.3 46.5
1994 175.9 172.3 348.1 168.0 133.0 301.0 7.9 39.3 47.1
1995 169.1 164.3 333.3 159.0 124.0 283.0 10.1 40.3 50.3
1996 177.3 178.5 355.8 168.0 142.0 310.0 9.3 36.5 45.8
1997 226.9 211.1 438.0 217.0 171.0 388.0 9.9 40.1 50.0
1998 162.8 191.0 353.8 155.0 145.0 300.0 7.8 46.0 53.8
1999 314.0 249.1 563.1 305.0 186.0 491.0 9.0 63.1 72.1
2000 125.7 128.4 254.1 122.0 105.0 227.0 3.7 23.4 27.1
2001 138.7 120.6 259.3 136.0 97.0 233.0 2.7 23.6 26.3
2002 149.5 121.5 271.0 146.0 96.0 242.0 3.5 25.5 29.0
2003 138.0 123.3 261.3 134.0 100.0 234.0 4.0 23.3 27.3
2004 124.3 133.4 257.8 120.0 107.0 227.0 4.3 26.4 30.8
2005 107.0 140.9 247.9 103.0 113.0 216.0 4.0 27.9 31.9
2006 106.6 121.7 228.3 103.0 94.0 197.0 3.6 27.7 31.3
2007 101.9 113.7 215.6 100.0 87.0 187.0 1.9 26.6 28.5
2008 99.0 122.3 221.3 95.0 91.0 186.0 4.0 31.3 35.3
2009 87.4 117.0 204.4 79.0 87.0 166.0 8.4 30.0 38.4
2010 93.9 122.8 216.6 89.0 93.0 182.0 4.9 29.8 34.6
2011 95.7 109.6 205.4 90.0 87.0 177.0 5.7 22.6 28.4
2012 92.2 100.3 192.6 89.0 80.0 169.0 3.2 20.3 23.6
2013 87.8 98.8 186.6 84.0 81.0 165.0 3.8 17.8 21.6
2014 92.7 101.1 193.7 87.0 84.0 171.0 5.7 17.1 22.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ASKER (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 333 0.2 317.6 0.2
1981 319 0.2 306.4 0.2
1982 325 0.2 304.3 0.2
1983 320 0.2 295.1 0.2
1984 340 0.2 303.3 0.2
1985 321 0.2 283.4 0.2
1986 336 0.2 297.1 0.2
1987 353 0.2 317.5 0.2
1988 347 0.2 309.1 0.2
1989 353 0.2 309.7 0.2
1990 363 0.2 321.3 0.2
1991 342 0.2 301.3 0.2
1992 355 0.2 313.2 0.2
1993 383 0.2 335.5 0.2
1994 397 0.2 348.1 0.2
1995 395 0.2 333.3 0.2
1996 414 0.2 355.8 0.2
1997 492 0.3 438.0 0.3
1998 407 0.2 353.8 0.2
1999 639 0.4 563.1 0.4
2000 269 0.2 1.2 254.1 0.2
2001 274 0.2 1.2 259.3 0.2
2002 285 0.2 1.2 271.0 0.2
2003 274 0.2 1.2 261.3 0.2
2004 271 0.2 1.2 257.8 0.2
2005 262 0.2 1.2 247.9 0.2
2006 242 0.2 1.0 228.3 0.2
2007 230 0.2 0.9 215.6 0.2
2008 245 0.2 1.0 221.3 0.2
2009 228 0.2 0.9 204.4 0.2
2010 236 0.2 0.9 216.6 0.2
2011 220 0.2 0.9 205.4 0.2
2012 209 0.1 0.8 192.6 0.1
2013 200 0.1 0.7 186.6 0.1
2014 209 0.1 0.8 193.7 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ASKER (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 62 59.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 28.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 58 53.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 39 37.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
KULTURDEPARTEMENTET 12 11.5
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ASKER (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 41.7
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 28.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 14.8
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 39 37.6
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 12 11.5
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 38.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ASKER (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:2:1 ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT ASKER POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 41.7
83:6:2:1:18 BUFETAT ØST BUFETAT ØST GULLHELLA BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 28.6
4:11:2:10 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) NASJONALT UTDANNINGSSENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.0
13:8:20 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ASKER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 14.8
90:2:2:2:4 NAV AKERSHUS NAV ASKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 39 37.6
42:8:2:5:2 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) AVD DAL FORSØKSGÅRD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.2
89:51:2:1 OSLO BISPEDØMME ASKER PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 12 11.5
13:9:2:1:2 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST BILLINGSTAD TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 38.3
59:22:69 STATSBYGG STATSBYGG ØST ASKER DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0