FORVALTNINGSDATABASEN

SANDNES, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SANDNES (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 414 218 632 408 151 559 6 67 73
1981 434 270 704 425 173 598 9 97 106
1982 444 259 703 436 161 597 8 98 106
1983 464 274 738 453 174 627 11 100 111
1984 451 287 738 444 174 618 7 113 120
1985 455 316 771 445 187 632 10 129 139
1986 446 327 773 424 194 618 22 133 155
1987 457 348 805 435 220 655 22 128 150
1988 477 389 866 454 254 708 23 135 158
1989 481 414 895 454 260 714 27 154 181
1990 476 417 893 453 256 709 23 161 184
1991 485 423 908 452 237 689 33 186 219
1992 465 403 868 445 231 676 20 172 192
1993 456 379 835 420 210 630 36 169 205
1994 293 328 621 264 182 446 29 146 175
1995 296 371 667 273 206 479 23 165 188
1996 292 377 669 271 196 467 21 181 202
1997 286 359 645 260 189 449 26 170 196
1998 298 368 666 267 192 459 31 176 207
1999 288 378 666 258 210 468 30 168 198
2000 217 262 479 209 174 383 8 88 96
2001 215 254 469 208 163 371 7 91 98
2002 229 270 499 222 164 386 7 106 113
2003 256 309 565 240 187 427 16 122 138
2004 293 363 656 276 226 502 17 137 154
2005 286 371 657 267 235 502 19 136 155
2006 281 435 716 262 289 551 19 146 165
2007 307 459 766 286 332 618 21 127 148
2008 293 478 771 280 335 615 13 143 156
2009 294 529 823 280 375 655 14 154 168
2010 321 593 914 293 398 691 28 195 223
2011 303 591 894 279 394 673 24 197 221
2012 296 561 857 268 366 634 28 195 223
2013 273 477 750 249 316 565 24 161 185
2014 265 498 763 245 354 599 20 144 164
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SANDNES (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 410.8 185.1 595.9 408.0 151.0 559.0 2.8 34.1 36.9
1981 429.1 222.5 651.5 425.0 173.0 598.0 4.1 49.5 53.5
1982 440.1 212.6 652.7 436.0 161.0 597.0 4.1 51.6 55.7
1983 458.7 227.2 685.9 453.0 174.0 627.0 5.7 53.2 58.9
1984 447.1 235.1 682.2 444.0 174.0 618.0 3.2 61.1 64.2
1985 449.6 257.3 706.9 445.0 187.0 632.0 4.6 70.3 74.9
1986 430.5 263.5 694.0 424.0 194.0 618.0 6.5 69.5 76.0
1987 440.5 290.6 731.0 435.0 220.0 655.0 5.5 70.6 76.1
1988 458.8 329.0 787.8 454.0 254.0 708.0 4.8 75.1 79.9
1989 461.3 347.1 808.4 454.0 260.0 714.0 7.3 87.1 94.4
1990 461.1 344.8 805.9 453.0 256.0 709.0 8.1 88.8 96.9
1991 460.5 335.0 795.5 452.0 237.0 689.0 8.5 98.0 106.5
1992 451.8 322.4 774.3 445.0 231.0 676.0 6.8 91.4 98.3
1993 433.7 297.4 731.1 420.0 210.0 630.0 13.7 87.4 101.1
1994 274.5 264.3 538.8 264.0 182.0 446.0 10.5 82.3 92.8
1995 279.4 301.4 580.8 273.0 206.0 479.0 6.4 95.4 101.8
1996 277.5 299.3 576.8 271.0 196.0 467.0 6.4 103.3 109.8
1997 266.2 286.9 553.1 260.0 189.0 449.0 6.2 97.9 104.1
1998 277.6 292.2 569.9 267.0 192.0 459.0 10.6 100.2 110.9
1999 269.6 306.7 576.3 258.0 210.0 468.0 11.6 96.7 108.3
2000 213.9 230.9 444.8 209.0 174.0 383.0 4.9 56.9 61.8
2001 212.3 220.7 433.0 208.0 163.0 371.0 4.3 57.7 62.0
2002 226.4 232.5 459.0 222.0 164.0 386.0 4.4 68.5 73.0
2003 249.8 265.1 514.9 240.0 187.0 427.0 9.8 78.1 87.9
2004 286.6 316.9 603.4 276.0 226.0 502.0 10.6 90.9 101.4
2005 279.3 323.1 602.3 267.0 235.0 502.0 12.3 88.1 100.3
2006 273.7 385.3 659.0 262.0 289.0 551.0 11.7 96.3 108.0
2007 298.1 416.6 714.8 286.0 332.0 618.0 12.1 84.7 96.8
2008 287.5 429.6 717.1 280.0 335.0 615.0 7.5 94.6 102.1
2009 288.6 476.5 765.1 280.0 375.0 655.0 8.6 101.5 110.1
2010 311.6 529.8 841.4 293.0 398.0 691.0 18.6 131.8 150.4
2011 293.1 523.6 816.7 279.0 394.0 673.0 14.1 129.6 143.7
2012 284.3 495.0 779.3 268.0 366.0 634.0 16.3 129.0 145.3
2013 263.0 424.1 687.2 249.0 316.0 565.0 14.0 108.2 122.2
2014 255.3 452.2 707.5 245.0 354.0 599.0 10.3 98.2 108.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SANDNES (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 632 0.4 595.9 0.4
1981 704 0.4 651.5 0.4
1982 703 0.4 652.7 0.4
1983 738 0.4 685.9 0.4
1984 738 0.4 682.2 0.4
1985 771 0.4 706.9 0.4
1986 773 0.4 694.0 0.4
1987 805 0.4 731.0 0.4
1988 866 0.5 787.8 0.5
1989 895 0.5 808.4 0.5
1990 893 0.5 805.9 0.5
1991 908 0.5 795.5 0.5
1992 868 0.5 774.3 0.5
1993 835 0.5 731.1 0.4
1994 621 0.4 538.8 0.4
1995 667 0.4 580.8 0.4
1996 669 0.4 576.8 0.4
1997 645 0.4 553.1 0.4
1998 666 0.4 569.9 0.4
1999 666 0.4 576.3 0.4
2000 479 0.4 1.9 444.8 0.4
2001 469 0.3 1.8 433.0 0.3
2002 499 0.4 1.9 459.0 0.4
2003 565 0.5 2.1 514.9 0.4
2004 656 0.5 2.3 603.4 0.5
2005 657 0.5 2.3 602.3 0.5
2006 716 0.6 2.4 659.0 0.6
2007 766 0.6 2.4 714.8 0.6
2008 771 0.6 2.3 717.1 0.6
2009 823 0.6 2.4 765.1 0.6
2010 914 0.6 2.6 841.4 0.6
2011 894 0.6 2.4 816.7 0.6
2012 857 0.6 2.4 779.3 0.6
2013 750 0.5 2.1 687.2 0.5
2014 763 0.5 2.1 707.5 0.5

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SANDNES (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 41 35.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 196 187.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 11.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 108 98.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 369 344.8
KULTURDEPARTEMENTET 17 13.0
DOMSTOLENE I NORGE 21 17.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SANDNES (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 41 35.7
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 11.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 11.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.3
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 96 87.7
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 129 121.4
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 78.7
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.9
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 81 74.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 139 133.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 17 13.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 21 17.0
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SANDNES (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:3:38 BUFETAT VEST BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER ADMINISTRASJON BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 15.4
83:6:2:3:40 BUFETAT VEST BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER MINDE 2 BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 20.3
4:11:2:18 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ROGALAND SIVILFORSVARDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 11.0
13:8:112 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SANDNES SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 11.0
4:5:8:3:9 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.3
11:5:2:4:6 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 39 34.1
11:5:2:4:8 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.3
11:5:2:4:11 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 43 40.7
11:5:2:4:12 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET REGIONSKONTOR FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 8 7.6
90:2:13:23 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING SANDNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 129 121.4
90:2:6:11 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 78.7
90:2:9:4 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.9
90:2:2:11:44 NAV ROGALAND NAV MARKED SØR-ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:11:29 NAV ROGALAND NAV SANDNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 67 62.3
90:2:2:11:31 NAV ROGALAND NAV SERVICEENHET ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 8.6
4:7:15:14:10 ROGALAND POLITIDISTRIKT POLITIHUSET I SANDNES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 139 133.0
89:51:6:11 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I GAND SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
89:51:6:16 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HANA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
89:51:6:21 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HØYLAND SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 1.9
89:51:6:32 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I RISKA OG HØLE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:6:36 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SANDNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 5 3.6
50:8:27 TINGRETTENE JÆREN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 21 17.0
11:11:4 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET SANDNES LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 10.9