FORVALTNINGSDATABASEN

MELHUS, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MELHUS (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 98 136 234 97 75 172 1 61 62
1981 97 136 233 97 81 178 55 55
1982 98 122 220 98 66 164 56 56
1983 97 135 232 97 69 166 66 66
1984 102 154 256 100 88 188 2 66 68
1985 100 141 241 97 76 173 3 65 68
1986 92 139 231 90 71 161 2 68 70
1987 93 136 229 89 73 162 4 63 67
1988 109 144 253 105 76 181 4 68 72
1989 115 145 260 112 81 193 3 64 67
1990 110 156 266 105 87 192 5 69 74
1991 106 158 264 99 86 185 7 72 79
1992 92 158 250 88 85 173 4 73 77
1993 88 155 243 81 85 166 7 70 77
1994 58 142 200 51 80 131 7 62 69
1995 66 130 196 60 79 139 6 51 57
1996 65 122 187 59 80 139 6 42 48
1997 65 119 184 60 78 138 5 41 46
1998 68 122 190 64 75 139 4 47 51
1999 61 105 166 57 71 128 4 34 38
2000 31 28 59 30 21 51 1 7 8
2001 58 79 137 55 63 118 3 16 19
2002 66 85 151 64 64 128 2 21 23
2003 47 78 125 47 61 108 17 17
2004 59 85 144 46 60 106 13 25 38
2005 60 82 142 49 54 103 11 28 39
2006 59 74 133 49 51 100 10 23 33
2007 45 63 108 42 47 89 3 16 19
2008 42 69 111 37 41 78 5 28 33
2009 57 79 136 47 47 94 10 32 42
2010 56 86 142 38 53 91 18 33 51
2011 56 89 145 40 55 95 16 34 50
2012 63 100 163 46 65 111 17 35 52
2013 62 101 163 43 65 108 19 36 55
2014 59 98 157 43 61 104 16 37 53
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MELHUS (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 97.5 108.8 206.3 97.0 75.0 172.0 0.5 33.8 34.3
1981 97.0 111.9 208.9 97.0 81.0 178.0 30.9 30.9
1982 98.0 96.4 194.4 98.0 66.0 164.0 30.4 30.4
1983 97.0 103.6 200.6 97.0 69.0 166.0 34.6 34.6
1984 100.9 121.4 222.3 100.0 88.0 188.0 0.9 33.4 34.3
1985 98.3 109.4 207.7 97.0 76.0 173.0 1.3 33.4 34.7
1986 90.7 105.4 196.1 90.0 71.0 161.0 0.6 34.4 35.1
1987 91.9 107.6 199.4 89.0 73.0 162.0 2.9 34.5 37.5
1988 107.6 111.6 219.1 105.0 76.0 181.0 2.6 35.5 38.1
1989 113.8 113.4 227.2 112.0 81.0 193.0 1.8 32.4 34.2
1990 108.3 121.7 230.0 105.0 87.0 192.0 3.3 34.7 38.0
1991 103.5 118.2 221.6 99.0 86.0 185.0 4.5 32.2 36.6
1992 90.3 117.6 207.9 88.0 85.0 173.0 2.3 32.6 34.9
1993 84.4 116.8 201.2 81.0 85.0 166.0 3.4 31.8 35.2
1994 55.3 111.1 166.4 51.0 80.0 131.0 4.3 31.1 35.4
1995 63.2 104.6 167.7 60.0 79.0 139.0 3.2 25.5 28.7
1996 61.8 102.5 164.4 59.0 80.0 139.0 2.8 22.5 25.4
1997 62.6 100.1 162.6 60.0 78.0 138.0 2.6 22.1 24.6
1998 65.7 99.9 165.7 64.0 75.0 139.0 1.7 25.0 26.7
1999 59.4 92.2 151.5 57.0 71.0 128.0 2.4 21.1 23.5
2000 30.3 25.7 56.0 30.0 21.0 51.0 0.3 4.7 5.0
2001 56.8 72.6 129.5 55.0 63.0 118.0 1.9 9.6 11.5
2002 65.4 75.6 141.0 64.0 64.0 128.0 1.4 11.6 13.0
2003 47.0 70.3 117.3 47.0 61.0 108.0 9.3 9.3
2004 53.2 74.5 127.7 46.0 60.0 106.0 7.2 14.5 21.7
2005 55.3 70.6 125.9 49.0 54.0 103.0 6.3 16.6 22.9
2006 54.2 64.4 118.6 49.0 51.0 100.0 5.2 13.4 18.6
2007 43.5 56.0 99.6 42.0 47.0 89.0 1.5 9.1 10.6
2008 39.5 57.9 97.5 37.0 41.0 78.0 2.5 16.9 19.5
2009 53.4 67.2 120.7 47.0 47.0 94.0 6.4 20.2 26.7
2010 48.7 74.4 123.1 38.0 53.0 91.0 10.7 21.5 32.1
2011 49.3 74.8 124.2 40.0 55.0 95.0 9.3 19.8 29.2
2012 55.3 84.9 140.1 46.0 65.0 111.0 9.3 19.9 29.1
2013 52.3 86.1 138.4 43.0 65.0 108.0 9.3 21.1 30.4
2014 51.6 82.4 134.0 43.0 61.0 104.0 8.6 21.5 30.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MELHUS (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 234 0.1 206.3 0.1
1981 233 0.1 208.9 0.1
1982 220 0.1 194.4 0.1
1983 232 0.1 200.6 0.1
1984 256 0.1 222.3 0.1
1985 241 0.1 207.7 0.1
1986 231 0.1 196.1 0.1
1987 229 0.1 199.4 0.1
1988 253 0.1 219.1 0.1
1989 260 0.1 227.2 0.1
1990 266 0.1 230.0 0.1
1991 264 0.1 221.6 0.1
1992 250 0.1 207.9 0.1
1993 243 0.1 201.2 0.1
1994 200 0.1 166.4 0.1
1995 196 0.1 167.7 0.1
1996 187 0.1 164.4 0.1
1997 184 0.1 162.6 0.1
1998 190 0.1 165.7 0.1
1999 166 0.1 151.5 0.1
2000 59 0.0 1.4 56.0 0.0
2001 137 0.1 3.4 129.5 0.1
2002 151 0.1 3.8 141.0 0.1
2003 125 0.1 3.0 117.3 0.1
2004 144 0.1 3.4 127.7 0.1
2005 142 0.1 3.5 125.9 0.1
2006 133 0.1 3.2 118.6 0.1
2007 108 0.1 2.4 99.6 0.1
2008 111 0.1 2.4 97.5 0.1
2009 136 0.1 3.0 120.7 0.1
2010 142 0.1 3.1 123.1 0.1
2011 145 0.1 3.1 124.2 0.1
2012 163 0.1 3.5 140.1 0.1
2013 163 0.1 3.4 138.4 0.1
2014 157 0.1 3.3 134.0 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MELHUS (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 61 48.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 13.6
KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
FINANSDEPARTEMENTET 16 13.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MELHUS (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 61 48.3
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 13.6
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 16 13.3
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MELHUS (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:331 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT GILANTUNET UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 27 25.4
83:6:2:4:335 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 22.9
90:2:2:16:18 NAV SØR-TRØNDELAG NAV MELHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 13.6
89:51:9:28 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I MELHUS, FLÅ, HORG OG HØLONDA KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:5:17 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD MELHUS FINANSDEPARTEMENTET 16 13.3
42:2:12:20 STATPED STATPED MELHUS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.0
59:22:5 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE MELHUS DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:20:9 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT MELHUS LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.8