FORVALTNINGSDATABASEN

NORDREISA, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORDREISA (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 31 73 39 20 59 3 11 14
1981 40 43 83 38 26 64 2 17 19
1982 43 34 77 41 20 61 2 14 16
1983 38 36 74 36 16 52 2 20 22
1984 34 25 59 32 10 42 2 15 17
1985 41 28 69 39 12 51 2 16 18
1986 39 28 67 36 14 50 3 14 17
1987 41 33 74 40 13 53 1 20 21
1988 36 33 69 35 13 48 1 20 21
1989 40 35 75 37 18 55 3 17 20
1990 44 47 91 43 26 69 1 21 22
1991 48 47 95 45 25 70 3 22 25
1992 47 53 100 44 26 70 3 27 30
1993 42 48 90 38 24 62 4 24 28
1994 27 46 73 24 21 45 3 25 28
1995 25 48 73 21 19 40 4 29 33
1996 24 51 75 22 23 45 2 28 30
1997 30 51 81 27 25 52 3 26 29
1998 33 51 84 30 26 56 3 25 28
1999 34 47 81 30 27 57 4 20 24
2000 32 27 59 28 19 47 4 8 12
2001 26 26 52 22 18 40 4 8 12
2002 28 25 53 26 18 44 2 7 9
2003 22 20 42 21 16 37 1 4 5
2004 24 25 49 24 18 42 7 7
2005 23 25 48 22 18 40 1 7 8
2006 23 25 48 22 18 40 1 7 8
2007 19 28 47 18 20 38 1 8 9
2008 27 27 54 25 20 45 2 7 9
2009 28 25 53 27 16 43 1 9 10
2010 26 21 47 26 14 40 7 7
2011 31 23 54 30 19 49 1 4 5
2012 32 23 55 32 19 51 4 4
2013 33 24 57 32 20 52 1 4 5
2014 34 23 57 34 19 53 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORDREISA (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41.2 25.1 66.3 39.0 20.0 59.0 2.2 5.1 7.3
1981 39.4 33.9 73.3 38.0 26.0 64.0 1.4 7.9 9.3
1982 42.2 27.0 69.2 41.0 20.0 61.0 1.2 6.9 8.2
1983 37.7 26.6 64.2 36.0 16.0 52.0 1.6 10.6 12.2
1984 33.7 17.9 51.6 32.0 10.0 42.0 1.7 7.9 9.6
1985 40.1 20.3 60.4 39.0 12.0 51.0 1.1 8.3 9.4
1986 37.7 21.4 59.0 36.0 14.0 50.0 1.7 7.4 9.0
1987 40.5 23.1 63.6 40.0 13.0 53.0 0.5 10.1 10.6
1988 35.2 22.8 58.0 35.0 13.0 48.0 0.2 9.8 10.0
1989 37.6 26.5 64.1 37.0 18.0 55.0 0.6 8.4 9.1
1990 43.2 35.1 78.3 43.0 26.0 69.0 0.2 9.1 9.3
1991 46.3 33.5 79.8 45.0 25.0 70.0 1.3 8.5 9.8
1992 45.2 37.1 82.3 44.0 26.0 70.0 1.2 11.1 12.3
1993 39.8 32.0 71.9 38.0 24.0 62.0 1.9 8.0 9.9
1994 25.6 31.8 57.4 24.0 21.0 45.0 1.6 10.8 12.4
1995 22.7 31.9 54.7 21.0 19.0 40.0 1.7 12.9 14.7
1996 23.1 37.2 60.3 22.0 23.0 45.0 1.1 14.2 15.3
1997 28.8 37.6 66.4 27.0 25.0 52.0 1.8 12.6 14.4
1998 32.1 38.5 70.6 30.0 26.0 56.0 2.1 12.5 14.6
1999 31.9 36.6 68.5 30.0 27.0 57.0 1.9 9.6 11.5
2000 30.1 22.1 52.2 28.0 19.0 47.0 2.1 3.1 5.2
2001 24.1 20.9 45.0 22.0 18.0 40.0 2.1 2.9 5.0
2002 27.0 21.0 48.0 26.0 18.0 44.0 1.0 3.0 4.0
2003 21.5 17.5 39.1 21.0 16.0 37.0 0.5 1.5 2.1
2004 24.0 20.5 44.5 24.0 18.0 42.0 2.5 2.5
2005 22.8 21.4 44.1 22.0 18.0 40.0 0.8 3.3 4.2
2006 22.0 22.2 44.2 22.0 18.0 40.0 0.1 4.2 4.2
2007 18.0 24.1 42.2 18.0 20.0 38.0 0.1 4.2 4.2
2008 25.6 23.7 49.4 25.0 20.0 45.0 0.6 3.7 4.3
2009 27.8 21.4 49.2 27.0 16.0 43.0 0.8 5.4 6.2
2010 26.0 17.9 43.9 26.0 14.0 40.0 3.9 3.9
2011 30.8 21.4 52.2 30.0 19.0 49.0 0.8 2.4 3.2
2012 32.0 21.4 53.4 32.0 19.0 51.0 2.4 2.4
2013 32.8 22.4 55.2 32.0 20.0 52.0 0.8 2.4 3.2
2014 34.0 21.4 55.4 34.0 19.0 53.0 2.4 2.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORDREISA (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 73 0.0 66.3 0.0
1981 83 0.0 73.3 0.0
1982 77 0.0 69.2 0.0
1983 74 0.0 64.2 0.0
1984 59 0.0 51.6 0.0
1985 69 0.0 60.4 0.0
1986 67 0.0 59.0 0.0
1987 74 0.0 63.6 0.0
1988 69 0.0 58.0 0.0
1989 75 0.0 64.1 0.0
1990 91 0.0 78.3 0.0
1991 95 0.1 79.8 0.0
1992 100 0.1 82.3 0.0
1993 90 0.0 71.9 0.0
1994 73 0.0 57.4 0.0
1995 73 0.0 54.7 0.0
1996 75 0.0 60.3 0.0
1997 81 0.0 66.4 0.0
1998 84 0.0 70.6 0.0
1999 81 0.0 68.5 0.0
2000 59 0.0 3.0 52.2 0.0
2001 52 0.0 2.6 45.0 0.0
2002 53 0.0 2.7 48.0 0.0
2003 42 0.0 2.0 39.1 0.0
2004 49 0.0 2.4 44.5 0.0
2005 48 0.0 2.3 44.1 0.0
2006 48 0.0 2.2 44.2 0.0
2007 47 0.0 2.2 42.2 0.0
2008 54 0.0 2.5 49.4 0.0
2009 53 0.0 2.5 49.2 0.0
2010 47 0.0 2.2 43.9 0.0
2011 54 0.0 2.5 52.2 0.0
2012 55 0.0 2.6 53.4 0.0
2013 57 0.0 2.7 55.2 0.0
2014 57 0.0 2.6 55.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORDREISA (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 10.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.3
FINANSDEPARTEMENTET 9 8.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORDREISA (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.6
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 10.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.3
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 9 8.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORDREISA (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:5:2:8:4 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORD-TROMS LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.6
90:2:2:19:23 NAV TROMS NAV NORDREISA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 10.0
89:51:11:34 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME NORDREISA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
13:9:2:5:19 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD STORSLETT TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.3
16:3:6:22 SKATT NORD SKATT NORD AVD NORD-TROMS FINANSDEPARTEMENTET 9 8.5
42:2:12:31 STATPED STATPED STORSLETT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:23:9 TROMS POLITIDISTRIKT NORDREISA OG KVÆNANGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0