FORVALTNINGSDATABASEN

SPITSBERGEN, SVALBARD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SPITSBERGEN (SVALBARD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 13 52 34 6 40 5 7 12
1981 47 27 74 43 16 59 4 11 15
1982 56 31 87 53 19 72 3 12 15
1983 49 39 88 46 26 72 3 13 16
1984 51 34 85 49 21 70 2 13 15
1985 62 40 102 59 28 87 3 12 15
1986 66 45 111 63 32 95 3 13 16
1987 59 46 105 58 34 92 1 12 13
1988 57 45 102 53 36 89 4 9 13
1989 50 46 96 47 34 81 3 12 15
1990 28 44 72 28 31 59 13 13
1991 46 51 97 45 40 85 1 11 12
1992 45 41 86 44 31 75 1 10 11
1993 56 48 104 52 33 85 4 15 19
1994 42 52 94 41 39 80 1 13 14
1995 60 54 114 53 42 95 7 12 19
1996 58 64 122 57 49 106 1 15 16
1997 49 51 100 49 41 90 10 10
1998 58 52 110 51 39 90 7 13 20
1999 73 56 129 68 47 115 5 9 14
2000 68 67 135 63 52 115 5 15 20
2001 65 65 130 61 49 110 4 16 20
2002 66 51 117 57 39 96 9 12 21
2003 53 52 105 43 36 79 10 16 26
2004 54 49 103 40 28 68 14 21 35
2005 46 49 95 39 30 69 7 19 26
2006 52 52 104 46 32 78 6 20 26
2007 37 16 53 37 14 51 2 2
2008 37 22 59 36 18 54 1 4 5
2009 37 24 61 36 21 57 1 3 4
2010 39 26 65 35 23 58 4 3 7
2011 41 28 69 35 24 59 6 4 10
2012 39 21 60 39 18 57 3 3
2013 35 25 60 35 20 55 5 5
2014 40 21 61 40 19 59 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SPITSBERGEN (SVALBARD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34.8 10.6 45.4 34.0 6.0 40.0 0.8 4.6 5.4
1981 43.7 21.8 65.5 43.2 16.4 59.6 0.5 5.4 5.9
1982 53.6 26.2 79.8 53.2 19.1 72.4 0.4 7.1 7.5
1983 46.4 33.6 80.1 46.0 26.1 72.2 0.4 7.5 7.9
1984 49.6 28.1 77.7 49.2 21.0 70.3 0.3 7.1 7.4
1985 60.1 34.0 94.1 59.8 28.6 88.5 0.3 5.3 5.6
1986 63.6 40.2 103.8 63.3 32.6 95.8 0.3 7.7 8.0
1987 58.4 40.9 99.3 58.4 34.5 92.9 0.0 6.4 6.5
1988 54.0 42.6 96.6 53.4 36.7 90.1 0.6 6.0 6.5
1989 48.0 41.8 89.7 47.4 34.3 81.7 0.5 7.5 8.0
1990 28.2 40.0 68.2 28.2 31.3 59.5 8.6 8.6
1991 46.0 48.2 94.3 45.2 40.4 85.5 0.9 7.9 8.7
1992 45.2 38.2 83.4 44.2 31.1 75.4 1.0 7.0 8.0
1993 54.2 44.0 98.3 52.1 33.2 85.3 2.1 10.8 13.0
1994 41.4 47.9 89.3 41.0 39.1 80.2 0.3 8.8 9.1
1995 55.2 50.3 105.5 53.1 42.1 95.2 2.1 8.1 10.3
1996 57.2 67.5 124.7 57.0 58.0 115.0 0.2 9.5 9.7
1997 49.0 47.8 96.8 49.0 41.0 90.0 6.8 6.8
1998 52.8 48.2 101.1 51.0 39.0 90.0 1.9 9.2 11.1
1999 69.2 53.3 122.5 68.0 47.0 115.0 1.2 6.3 7.5
2000 64.8 61.8 126.6 63.0 52.0 115.0 1.8 9.8 11.6
2001 61.9 56.9 118.8 61.0 49.0 110.0 0.9 7.9 8.8
2002 61.3 47.8 109.2 57.0 39.0 96.0 4.3 8.8 13.1
2003 45.1 46.0 91.1 43.0 36.0 79.0 2.1 10.0 12.1
2004 45.1 41.3 86.4 40.0 28.0 68.0 5.1 13.3 18.4
2005 41.1 40.5 81.6 39.0 30.0 69.0 2.1 10.4 12.6
2006 47.8 41.8 89.6 46.0 32.0 78.0 1.8 9.8 11.6
2007 37.0 15.8 52.8 37.0 14.0 51.0 1.8 1.8
2008 36.5 20.6 57.1 36.0 18.0 54.0 0.5 2.6 3.1
2009 36.5 22.8 59.3 36.0 21.0 57.0 0.5 1.8 2.3
2010 38.0 24.8 62.8 35.0 23.0 58.0 3.0 1.8 4.8
2011 38.0 26.5 64.5 35.0 24.0 59.0 3.0 2.5 5.5
2012 39.0 20.2 59.2 39.0 18.0 57.0 2.2 2.2
2013 35.0 23.4 58.4 35.0 20.0 55.0 3.4 3.4
2014 40.0 20.6 60.6 40.0 19.0 59.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SPITSBERGEN (SVALBARD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 52 0.0 45.4 0.0
1981 74 0.0 65.5 0.0
1982 87 0.0 79.8 0.0
1983 88 0.0 80.1 0.0
1984 85 0.0 77.7 0.0
1985 102 0.1 94.1 0.1
1986 111 0.1 103.8 0.1
1987 105 0.1 99.3 0.1
1988 102 0.1 96.6 0.1
1989 96 0.1 89.7 0.1
1990 72 0.0 68.2 0.0
1991 97 0.1 94.3 0.1
1992 86 0.0 83.4 0.1
1993 104 0.1 98.3 0.1
1994 94 0.1 89.3 0.1
1995 114 0.1 105.5 0.1
1996 122 0.1 124.7 0.1
1997 100 0.1 96.8 0.1
1998 110 0.1 101.1 0.1
1999 129 0.1 122.5 0.1
2000 135 0.1 126.6 0.1
2001 130 0.1 118.8 0.1
2002 117 0.1 109.2 0.1
2003 105 0.1 91.1 0.1
2004 103 0.1 86.4 0.1
2005 95 0.1 81.6 0.1
2006 104 0.1 89.6 0.1
2007 53 0.0 52.8 0.0
2008 59 0.0 57.1 0.0
2009 61 0.0 59.3 0.0
2010 65 0.0 62.8 0.0
2011 69 0.0 64.5 0.0
2012 60 0.0 59.2 0.0
2013 60 0.0 58.4 0.0
2014 61 0.0 4.5 60.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SPITSBERGEN (SVALBARD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 9 9.0
FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.8
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SPITSBERGEN (SVALBARD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NORSK POLARINSTITUTT KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 9 9.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.8
SVALBARD KIRKE KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.8
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SPITSBERGEN (SVALBARD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:29 NAV TROMS NAV SVALBARD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
34:4:2 NORSK POLARINSTITUTT NORSK POLARINSTITUTT LONGYEARBYEN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 9 9.0
16:3:6:28 SKATT NORD SKATT NORD AVD SVALBARD FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
59:22:26 STATSBYGG STATSBYGG NORD LONGYEARBYEN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.8
89:51:12:1 SVALBARD KIRKE SVALBARD KIRKE KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:17:1 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.8
42:8:2:8:4 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT SVALBARD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0