FORVALTNINGSDATABASEN

SKI, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKI (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 268 100 368 267 71 338 1 29 30
1981 272 107 379 271 71 342 1 36 37
1982 269 120 389 267 89 356 2 31 33
1983 289 115 404 285 74 359 4 41 45
1984 220 125 345 215 80 295 5 45 50
1985 234 132 366 228 83 311 6 49 55
1986 225 150 375 215 95 310 10 55 65
1987 254 167 421 241 104 345 13 63 76
1988 300 169 469 279 109 388 21 60 81
1989 306 205 511 291 129 420 15 76 91
1990 344 292 636 330 200 530 14 92 106
1991 349 279 628 335 191 526 14 88 102
1992 300 240 540 286 151 437 14 89 103
1993 268 208 476 257 135 392 11 73 84
1994 238 212 450 225 141 366 13 71 84
1995 244 229 473 227 167 394 17 62 79
1996 245 233 478 224 162 386 21 71 92
1997 280 238 518 249 154 403 31 84 115
1998 244 200 444 225 141 366 19 59 78
1999 228 198 426 212 143 355 16 55 71
2000 163 127 290 159 96 255 4 31 35
2001 157 136 293 154 103 257 3 33 36
2002 164 149 313 161 115 276 3 34 37
2003 181 208 389 176 150 326 5 58 63
2004 178 206 384 172 151 323 6 55 61
2005 178 213 391 171 152 323 7 61 68
2006 176 228 404 172 164 336 4 64 68
2007 192 239 431 184 170 354 8 69 77
2008 190 214 404 184 164 348 6 50 56
2009 182 235 417 174 171 345 8 64 72
2010 197 242 439 188 183 371 9 59 68
2011 224 275 499 217 214 431 7 61 68
2012 212 275 487 200 207 407 12 68 80
2013 219 271 490 206 201 407 13 70 83
2014 237 281 518 226 212 438 11 69 80
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKI (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 267.5 86.1 353.6 267.0 71.0 338.0 0.5 15.1 15.6
1981 271.3 89.0 360.3 271.0 71.0 342.0 0.3 18.0 18.3
1982 267.9 105.0 372.9 267.0 89.0 356.0 0.9 16.0 16.9
1983 287.1 95.8 382.8 285.0 74.0 359.0 2.1 21.8 23.8
1984 216.5 102.7 319.2 215.0 80.0 295.0 1.5 22.7 24.2
1985 229.3 108.0 337.4 228.0 83.0 311.0 1.3 25.0 26.4
1986 217.5 123.4 340.9 215.0 95.0 310.0 2.5 28.4 30.9
1987 244.4 138.1 382.5 241.0 104.0 345.0 3.4 34.1 37.5
1988 286.0 143.1 429.1 279.0 109.0 388.0 6.9 34.1 41.1
1989 295.4 170.1 465.5 291.0 129.0 420.0 4.4 41.1 45.5
1990 334.7 248.4 583.0 330.0 200.0 530.0 4.7 48.3 53.0
1991 339.9 239.6 579.5 335.0 191.0 526.0 4.9 48.6 53.5
1992 290.3 201.8 492.0 286.0 151.0 437.0 4.3 50.8 55.0
1993 260.1 175.9 436.0 257.0 135.0 392.0 3.1 40.9 44.0
1994 230.0 185.0 415.0 225.0 141.0 366.0 5.0 44.0 49.0
1995 233.3 202.1 435.5 227.0 167.0 394.0 6.3 35.1 41.5
1996 230.7 204.0 434.7 224.0 162.0 386.0 6.7 42.0 48.7
1997 258.5 200.8 459.3 249.0 154.0 403.0 9.5 46.8 56.3
1998 230.0 175.2 405.2 225.0 141.0 366.0 5.0 34.2 39.2
1999 216.5 170.8 387.3 212.0 143.0 355.0 4.5 27.8 32.3
2000 161.8 115.1 276.9 159.0 96.0 255.0 2.8 19.1 21.9
2001 155.5 124.2 279.8 154.0 103.0 257.0 1.5 21.2 22.8
2002 162.3 136.5 298.8 161.0 115.0 276.0 1.3 21.5 22.8
2003 178.8 187.9 366.7 176.0 150.0 326.0 2.8 37.9 40.7
2004 175.3 188.3 363.6 172.0 151.0 323.0 3.3 37.3 40.6
2005 174.8 192.8 367.6 171.0 152.0 323.0 3.8 40.8 44.6
2006 174.1 208.8 382.9 172.0 164.0 336.0 2.1 44.8 46.9
2007 189.3 216.9 406.2 184.0 170.0 354.0 5.3 46.8 52.1
2008 188.0 195.2 383.2 184.0 164.0 348.0 4.0 31.2 35.2
2009 179.2 213.0 392.2 174.0 171.0 345.0 5.2 42.0 47.2
2010 193.6 222.1 415.8 188.0 183.0 371.0 5.6 39.2 44.8
2011 220.5 254.8 475.3 217.0 214.0 431.0 3.5 40.8 44.3
2012 205.7 252.4 458.1 200.0 207.0 407.0 5.7 45.4 51.1
2013 213.1 244.5 457.6 206.0 201.0 407.0 7.1 43.5 50.6
2014 233.1 254.7 487.8 226.0 212.0 438.0 7.1 42.7 49.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKI (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 368 0.2 353.6 0.2
1981 379 0.2 360.3 0.2
1982 389 0.2 372.9 0.2
1983 404 0.2 382.8 0.2
1984 345 0.2 319.2 0.2
1985 366 0.2 337.4 0.2
1986 375 0.2 340.9 0.2
1987 421 0.2 382.5 0.2
1988 469 0.3 429.1 0.3
1989 511 0.3 465.5 0.3
1990 636 0.3 583.0 0.3
1991 628 0.3 579.5 0.3
1992 540 0.3 492.0 0.3
1993 476 0.3 436.0 0.3
1994 450 0.3 415.0 0.3
1995 473 0.3 435.5 0.3
1996 478 0.3 434.7 0.3
1997 518 0.3 459.3 0.3
1998 444 0.3 405.2 0.3
1999 426 0.3 387.3 0.3
2000 290 0.2 2.6 276.9 0.2
2001 293 0.2 2.7 279.8 0.2
2002 313 0.2 2.8 298.8 0.2
2003 389 0.3 3.5 366.7 0.3
2004 384 0.3 3.3 363.6 0.3
2005 391 0.3 3.3 367.6 0.3
2006 404 0.3 3.3 382.9 0.3
2007 431 0.3 3.4 406.2 0.3
2008 404 0.3 3.1 383.2 0.3
2009 417 0.3 3.2 392.2 0.3
2010 439 0.3 3.3 415.8 0.3
2011 499 0.3 3.7 475.3 0.4
2012 487 0.3 3.5 458.1 0.3
2013 490 0.3 3.5 457.6 0.3
2014 518 0.3 3.6 487.8 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKI (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 17.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 295 279.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 63 61.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 73 65.1
FINANSDEPARTEMENTET 48 44.2
DOMSTOLENE I NORGE 16 15.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKI (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 17.4
FOLLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 288 273.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 57 55.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.8
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 30.5
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 34.6
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 47 43.2
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 16 15.0
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKI (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:22 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I KRÅKSTAD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:1:23 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I LANGHUS KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
83:6:2:1:27 BUFETAT ØST BUFETAT ØST MST SKI BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 17.4
4:7:15:4:1 FOLLO POLITIDISTRIKT FOLLO POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 288 273.0
13:8:116 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SKI INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 40.8
13:8:117 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SKI TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.8
4:5:8:1:3 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SKI UNDERKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.8
90:2:2:2:27 NAV AKERSHUS NAV SKI ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 30.5
90:2:13:25 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING SKI ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 34.6
13:11:5 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET REGION SKI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:8:35 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SKI FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:2:26 SKATT ØST SKATT ØST AVD SKI FINANSDEPARTEMENTET 47 43.2
50:8:12 TINGRETTENE FOLLO TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 16 15.0
4:7:8:2 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 1 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7