FORVALTNINGSDATABASEN

TYNSET, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TYNSET (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 87 46 133 85 32 117 2 14 16
1981 89 55 144 85 33 118 4 22 26
1982 86 64 150 81 31 112 5 33 38
1983 94 83 177 89 50 139 5 33 38
1984 85 93 178 80 43 123 5 50 55
1985 79 96 175 74 42 116 5 54 59
1986 79 95 174 74 37 111 5 58 63
1987 81 103 184 77 51 128 4 52 56
1988 82 106 188 76 52 128 6 54 60
1989 80 98 178 74 49 123 6 49 55
1990 76 96 172 69 43 112 7 53 60
1991 60 94 154 53 41 94 7 53 60
1992 63 93 156 54 41 95 9 52 61
1993 57 98 155 48 46 94 9 52 61
1994 64 58 122 53 21 74 11 37 48
1995 52 58 110 43 25 68 9 33 42
1996 59 59 118 50 24 74 9 35 44
1997 55 63 118 47 26 73 8 37 45
1998 58 51 109 49 22 71 9 29 38
1999 63 65 128 50 26 76 13 39 52
2000 44 40 84 40 22 62 4 18 22
2001 57 37 94 56 23 79 1 14 15
2002 39 39 78 34 22 56 5 17 22
2003 43 39 82 39 22 61 4 17 21
2004 50 49 99 45 24 69 5 25 30
2005 44 52 96 37 30 67 7 22 29
2006 40 50 90 36 26 62 4 24 28
2007 40 49 89 36 27 63 4 22 26
2008 46 47 93 42 28 70 4 19 23
2009 42 43 85 38 29 67 4 14 18
2010 39 42 81 37 26 63 2 16 18
2011 36 39 75 32 25 57 4 14 18
2012 33 39 72 30 23 53 3 16 19
2013 33 38 71 30 23 53 3 15 18
2014 32 36 68 30 24 54 2 12 14
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TYNSET (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 86.3 38.5 124.8 85.0 32.0 117.0 1.3 6.5 7.8
1981 87.8 43.6 131.4 85.0 33.0 118.0 2.8 10.6 13.4
1982 83.9 46.9 130.8 81.0 31.0 112.0 2.9 15.9 18.8
1983 92.6 66.3 158.9 89.0 50.0 139.0 3.6 16.3 19.9
1984 83.6 72.1 155.6 80.0 43.0 123.0 3.6 29.1 32.7
1985 78.2 73.0 151.1 74.0 42.0 116.0 4.2 31.0 35.1
1986 78.2 70.1 148.2 74.0 37.0 111.0 4.2 33.1 37.2
1987 79.6 80.1 159.7 77.0 51.0 128.0 2.6 29.1 31.7
1988 79.7 82.9 162.6 76.0 52.0 128.0 3.7 30.9 34.6
1989 77.3 76.3 153.6 74.0 49.0 123.0 3.3 27.4 30.6
1990 73.0 72.8 145.8 69.0 43.0 112.0 4.0 29.8 33.8
1991 57.2 69.5 126.7 53.0 41.0 94.0 4.2 28.5 32.7
1992 59.3 69.4 128.8 54.0 41.0 95.0 5.3 28.4 33.8
1993 51.9 73.3 125.2 48.0 46.0 94.0 3.9 27.3 31.2
1994 59.4 40.1 99.4 53.0 21.0 74.0 6.4 19.1 25.4
1995 48.8 41.8 90.6 43.0 25.0 68.0 5.8 16.9 22.6
1996 54.6 39.8 94.4 50.0 24.0 74.0 4.6 15.8 20.4
1997 51.3 44.6 95.9 47.0 26.0 73.0 4.3 18.6 22.9
1998 53.5 39.2 92.8 49.0 22.0 71.0 4.5 17.2 21.8
1999 56.3 47.1 103.4 50.0 26.0 76.0 6.3 21.1 27.4
2000 42.1 33.3 75.4 40.0 22.0 62.0 2.1 11.3 13.4
2001 56.3 32.0 88.3 56.0 23.0 79.0 0.3 9.0 9.3
2002 36.7 33.8 70.5 34.0 22.0 56.0 2.7 11.8 14.5
2003 41.1 33.8 74.9 39.0 22.0 61.0 2.1 11.8 13.9
2004 47.8 40.6 88.4 45.0 24.0 69.0 2.8 16.6 19.4
2005 40.3 44.3 84.6 37.0 30.0 67.0 3.3 14.3 17.6
2006 38.3 42.0 80.3 36.0 26.0 62.0 2.3 16.0 18.3
2007 38.4 40.8 79.2 36.0 27.0 63.0 2.4 13.8 16.2
2008 44.1 39.2 83.3 42.0 28.0 70.0 2.1 11.2 13.3
2009 40.4 38.0 78.3 38.0 29.0 67.0 2.4 8.9 11.4
2010 38.0 35.8 73.8 37.0 26.0 63.0 1.0 9.8 10.8
2011 34.6 34.0 68.5 32.0 25.0 57.0 2.6 8.9 11.5
2012 32.0 33.6 65.7 30.0 23.0 53.0 2.0 10.6 12.7
2013 31.6 32.8 64.4 30.0 23.0 53.0 1.6 9.8 11.4
2014 31.4 32.0 63.4 30.0 24.0 54.0 1.4 7.9 9.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TYNSET (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 133 0.1 124.8 0.1
1981 144 0.1 131.4 0.1
1982 150 0.1 130.8 0.1
1983 177 0.1 158.9 0.1
1984 178 0.1 155.6 0.1
1985 175 0.1 151.1 0.1
1986 174 0.1 148.2 0.1
1987 184 0.1 159.7 0.1
1988 188 0.1 162.6 0.1
1989 178 0.1 153.6 0.1
1990 172 0.1 145.8 0.1
1991 154 0.1 126.7 0.1
1992 156 0.1 128.8 0.1
1993 155 0.1 125.2 0.1
1994 122 0.1 99.4 0.1
1995 110 0.1 90.6 0.1
1996 118 0.1 94.4 0.1
1997 118 0.1 95.9 0.1
1998 109 0.1 92.8 0.1
1999 128 0.1 103.4 0.1
2000 84 0.1 2.7 75.4 0.1
2001 94 0.1 3.1 88.3 0.1
2002 78 0.1 2.6 70.5 0.1
2003 82 0.1 2.8 74.9 0.1
2004 99 0.1 3.3 88.4 0.1
2005 96 0.1 3.1 84.6 0.1
2006 90 0.1 2.8 80.3 0.1
2007 89 0.1 2.6 79.2 0.1
2008 93 0.1 2.8 83.3 0.1
2009 85 0.1 2.6 78.3 0.1
2010 81 0.1 2.4 73.8 0.1
2011 75 0.1 2.2 68.5 0.1
2012 72 0.0 2.2 65.7 0.0
2013 71 0.0 2.2 64.4 0.0
2014 68 0.0 2.1 63.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TYNSET (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.3
DOMSTOLENE I NORGE 12 11.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 5.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
FINANSDEPARTEMENTET 9 7.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TYNSET (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.8
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 7.8
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 5.9
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.5
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 9 7.7
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 3.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TYNSET (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:37 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I TYNSET KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:5:17 HEDMARK POLITIDISTRIKT TYNSET LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.2
13:8:133 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TYNSET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.8
50:6:21 JORDSKIFTERETTENE NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 8 7.8
11:5:2:2:4 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORD-ØSTERDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 5.9
90:2:2:4:25 NAV HEDMARK NAV TYNSET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
13:9:2:1:24 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST TYNSET TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.5
16:3:2:29 SKATT ØST SKATT ØST AVD TYNSET FINANSDEPARTEMENTET 9 7.7
50:8:42 TINGRETTENE NORD-ØSTERDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 3.4