FORVALTNINGSDATABASEN

NORD-AURDAL, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORD-AURDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 96 63 159 90 34 124 6 29 35
1981 103 82 185 94 43 137 9 39 48
1982 95 79 174 87 43 130 8 36 44
1983 102 91 193 93 48 141 9 43 52
1984 97 91 188 88 53 141 9 38 47
1985 97 94 191 87 51 138 10 43 53
1986 93 112 205 83 62 145 10 50 60
1987 99 115 214 89 62 151 10 53 63
1988 97 144 241 88 89 177 9 55 64
1989 76 136 212 70 83 153 6 53 59
1990 76 140 216 66 75 141 10 65 75
1991 78 142 220 66 73 139 12 69 81
1992 73 110 183 62 60 122 11 50 61
1993 62 131 193 51 62 113 11 69 80
1994 40 62 102 34 24 58 6 38 44
1995 42 72 114 35 30 65 7 42 49
1996 43 80 123 36 34 70 7 46 53
1997 40 69 109 35 32 67 5 37 42
1998 49 78 127 41 33 74 8 45 53
1999 48 79 127 42 34 76 6 45 51
2000 38 52 90 35 23 58 3 29 32
2001 52 46 98 49 20 69 3 26 29
2002 40 58 98 37 23 60 3 35 38
2003 32 55 87 30 25 55 2 30 32
2004 36 61 97 29 24 53 7 37 44
2005 36 59 95 32 23 55 4 36 40
2006 36 57 93 33 24 57 3 33 36
2007 38 55 93 32 30 62 6 25 31
2008 36 46 82 32 26 58 4 20 24
2009 27 45 72 23 29 52 4 16 20
2010 29 50 79 26 31 57 3 19 22
2011 26 43 69 21 27 48 5 16 21
2012 26 44 70 22 28 50 4 16 20
2013 28 40 68 23 25 48 5 15 20
2014 40 40 80 34 25 59 6 15 21
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORD-AURDAL (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94.3 50.3 144.6 90.0 34.0 124.0 4.3 16.3 20.6
1981 99.9 64.7 164.6 94.0 43.0 137.0 5.9 21.7 27.6
1982 92.6 62.2 154.9 87.0 43.0 130.0 5.6 19.2 24.9
1983 99.3 71.2 170.5 93.0 48.0 141.0 6.3 23.2 29.5
1984 94.0 72.2 166.2 88.0 53.0 141.0 6.0 19.2 25.2
1985 93.1 74.0 167.1 87.0 51.0 138.0 6.1 23.0 29.1
1986 89.3 88.2 177.4 83.0 62.0 145.0 6.3 26.2 32.4
1987 95.6 89.5 185.1 89.0 62.0 151.0 6.6 27.5 34.1
1988 93.7 118.3 212.0 88.0 89.0 177.0 5.7 29.3 35.0
1989 73.5 110.8 184.3 70.0 83.0 153.0 3.5 27.8 31.3
1990 71.3 107.5 178.9 66.0 75.0 141.0 5.3 32.5 37.9
1991 71.9 106.8 178.8 66.0 73.0 139.0 5.9 33.8 39.8
1992 67.6 84.3 151.9 62.0 60.0 122.0 5.6 24.3 29.9
1993 55.9 95.8 151.7 51.0 62.0 113.0 4.9 33.8 38.7
1994 36.8 42.2 79.0 34.0 24.0 58.0 2.8 18.2 21.0
1995 38.6 51.7 90.3 35.0 30.0 65.0 3.6 21.7 25.3
1996 39.4 56.8 96.2 36.0 34.0 70.0 3.4 22.8 26.2
1997 37.6 52.9 90.6 35.0 32.0 67.0 2.6 20.9 23.6
1998 45.2 54.6 99.7 41.0 33.0 74.0 4.2 21.6 25.7
1999 45.3 60.6 105.9 42.0 34.0 76.0 3.3 26.6 29.9
2000 36.6 40.2 76.8 35.0 23.0 58.0 1.6 17.2 18.8
2001 50.8 35.4 86.2 49.0 20.0 69.0 1.8 15.4 17.2
2002 38.9 44.5 83.4 37.0 23.0 60.0 1.9 21.5 23.4
2003 31.4 42.6 74.0 30.0 25.0 55.0 1.4 17.6 19.0
2004 32.7 45.5 78.2 29.0 24.0 53.0 3.7 21.5 25.2
2005 34.3 43.8 78.2 32.0 23.0 55.0 2.3 20.8 23.2
2006 34.5 42.5 77.1 33.0 24.0 57.0 1.5 18.5 20.1
2007 36.1 43.3 79.4 32.0 30.0 62.0 4.1 13.3 17.4
2008 34.9 37.6 72.5 32.0 26.0 58.0 2.9 11.6 14.5
2009 24.4 37.4 61.8 23.0 29.0 52.0 1.4 8.4 9.8
2010 28.1 42.0 70.2 26.0 31.0 57.0 2.1 11.1 13.1
2011 24.4 38.0 62.3 21.0 27.0 48.0 3.4 10.9 14.4
2012 24.9 38.9 63.8 22.0 28.0 50.0 2.9 10.9 13.8
2013 26.5 36.0 62.5 23.0 25.0 48.0 3.5 10.9 14.4
2014 38.4 35.3 73.8 34.0 25.0 59.0 4.4 10.4 14.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORD-AURDAL (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 159 0.1 144.6 0.1
1981 185 0.1 164.6 0.1
1982 174 0.1 154.9 0.1
1983 193 0.1 170.5 0.1
1984 188 0.1 166.2 0.1
1985 191 0.1 167.1 0.1
1986 205 0.1 177.4 0.1
1987 214 0.1 185.1 0.1
1988 241 0.1 212.0 0.1
1989 212 0.1 184.3 0.1
1990 216 0.1 178.9 0.1
1991 220 0.1 178.8 0.1
1992 183 0.1 151.9 0.1
1993 193 0.1 151.7 0.1
1994 102 0.1 79.0 0.1
1995 114 0.1 90.3 0.1
1996 123 0.1 96.2 0.1
1997 109 0.1 90.6 0.1
1998 127 0.1 99.7 0.1
1999 127 0.1 105.9 0.1
2000 90 0.1 2.4 76.8 0.1
2001 98 0.1 2.5 86.2 0.1
2002 98 0.1 2.5 83.4 0.1
2003 87 0.1 2.2 74.0 0.1
2004 97 0.1 2.5 78.2 0.1
2005 95 0.1 2.4 78.2 0.1
2006 93 0.1 2.3 77.1 0.1
2007 93 0.1 2.2 79.4 0.1
2008 82 0.1 2.0 72.5 0.1
2009 72 0.1 1.8 61.8 0.0
2010 79 0.1 2.0 70.2 0.1
2011 69 0.0 1.7 62.3 0.0
2012 70 0.0 1.8 63.8 0.0
2013 68 0.0 1.7 62.5 0.0
2014 80 0.1 2.0 73.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORD-AURDAL (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
DOMSTOLENE I NORGE 9 8.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 13.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.5
FINANSDEPARTEMENTET 13 11.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 20.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORD-AURDAL (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.1
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 13.8
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.5
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 13 11.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 3.5
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 20.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORD-AURDAL (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:19 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORD-AURDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
50:6:29 JORDSKIFTERETTENE VALDRES JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
11:5:2:2:6 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VALDRES OG GJØVIKREGIONEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.1
90:2:2:5:14 NAV OPPLAND NAV VALDRES NORD-AURDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 13.8
13:9:2:1:5 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST FAGERNES TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.5
16:3:2:15 SKATT ØST SKATT ØST AVD LEIRA I VALDRES FINANSDEPARTEMENTET 13 11.9
50:8:65 TINGRETTENE VALDRES TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 3.5
4:7:15:7:3 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT NORD-AURDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 20.0