FORVALTNINGSDATABASEN

GOL, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GOL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 89 62 151 87 38 125 2 24 26
1981 92 87 179 88 50 138 4 37 41
1982 79 89 168 77 48 125 2 41 43
1983 82 93 175 78 44 122 4 49 53
1984 82 82 164 80 32 112 2 50 52
1985 83 82 165 78 36 114 5 46 51
1986 85 87 172 83 32 115 2 55 57
1987 76 88 164 73 35 108 3 53 56
1988 74 82 156 72 38 110 2 44 46
1989 76 85 161 74 39 113 2 46 48
1990 74 85 159 72 40 112 2 45 47
1991 71 83 154 68 36 104 3 47 50
1992 67 73 140 64 35 99 3 38 41
1993 61 61 122 56 22 78 5 39 44
1994 34 47 81 31 20 51 3 27 30
1995 31 46 77 30 18 48 1 28 29
1996 33 56 89 30 23 53 3 33 36
1997 30 54 84 26 20 46 4 34 38
1998 32 55 87 26 21 47 6 34 40
1999 35 47 82 30 17 47 5 30 35
2000 30 37 67 29 15 44 1 22 23
2001 19 24 43 18 11 29 1 13 14
2002 20 25 45 18 13 31 2 12 14
2003 27 38 65 25 20 45 2 18 20
2004 37 45 82 35 23 58 2 22 24
2005 37 46 83 34 23 57 3 23 26
2006 36 42 78 35 22 57 1 20 21
2007 34 37 71 33 20 53 1 17 18
2008 34 33 67 33 19 52 1 14 15
2009 36 34 70 33 21 54 3 13 16
2010 31 33 64 29 23 52 2 10 12
2011 33 27 60 32 20 52 1 7 8
2012 36 26 62 34 19 53 2 7 9
2013 36 27 63 34 19 53 2 8 10
2014 32 27 59 31 21 52 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GOL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 88.0 50.4 138.4 87.0 38.0 125.0 1.0 12.4 13.4
1981 90.1 68.3 158.5 88.0 50.0 138.0 2.1 18.3 20.5
1982 78.0 67.6 145.6 77.0 48.0 125.0 1.0 19.6 20.6
1983 80.3 68.0 148.3 78.0 44.0 122.0 2.3 24.0 26.3
1984 81.4 55.9 137.4 80.2 32.1 112.3 1.3 23.8 25.1
1985 80.9 58.6 139.6 78.0 36.0 114.0 2.9 22.6 25.6
1986 84.6 59.6 144.2 83.0 32.0 115.0 1.6 27.6 29.2
1987 75.1 62.9 138.0 73.0 35.1 108.1 2.1 27.8 29.9
1988 73.3 60.6 133.9 72.0 38.0 110.0 1.3 22.6 23.9
1989 75.2 62.5 137.7 74.0 39.0 113.0 1.2 23.5 24.7
1990 72.9 61.6 134.6 72.0 40.0 112.0 0.9 21.6 22.6
1991 69.4 57.9 127.2 68.0 36.0 104.0 1.4 21.9 23.2
1992 65.1 52.3 117.4 64.0 35.0 99.0 1.1 17.4 18.5
1993 58.4 38.5 96.9 56.0 22.0 78.0 2.4 16.5 18.9
1994 32.5 33.7 66.2 31.0 20.0 51.0 1.5 13.7 15.2
1995 30.5 33.3 63.8 30.0 18.0 48.0 0.5 15.3 15.8
1996 31.9 39.2 71.2 30.0 23.0 53.0 1.9 16.2 18.2
1997 28.2 36.7 64.9 26.0 20.0 46.0 2.2 16.7 18.9
1998 29.1 38.8 68.0 26.0 21.0 47.0 3.1 17.8 21.0
1999 33.1 34.5 67.6 30.0 17.0 47.0 3.1 17.5 20.6
2000 29.6 28.7 58.3 29.0 15.0 44.0 0.6 13.7 14.3
2001 18.5 18.7 37.2 18.0 11.0 29.0 0.5 7.7 8.2
2002 19.1 20.3 39.4 18.0 13.0 31.0 1.1 7.3 8.4
2003 26.4 30.5 56.9 25.0 20.0 45.0 1.4 10.5 11.9
2004 36.2 35.9 72.2 35.0 23.0 58.0 1.2 12.9 14.2
2005 36.0 37.5 73.5 34.0 23.0 57.0 2.0 14.5 16.5
2006 35.6 34.8 70.4 35.0 22.0 57.0 0.6 12.9 13.5
2007 33.4 31.1 64.5 33.0 20.0 53.0 0.4 11.1 11.5
2008 33.5 28.4 61.8 33.0 19.0 52.0 0.5 9.4 9.9
2009 35.0 29.5 64.6 33.0 21.0 54.0 2.0 8.6 10.6
2010 30.3 29.4 59.6 29.0 23.0 52.0 1.3 6.3 7.6
2011 32.5 24.6 57.1 32.0 20.0 52.0 0.5 4.6 5.1
2012 35.1 23.8 58.9 34.0 19.0 53.0 1.1 4.8 5.9
2013 34.8 24.5 59.4 34.0 19.0 53.0 0.9 5.5 6.4
2014 31.2 25.1 56.3 31.0 21.0 52.0 0.2 4.1 4.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GOL (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 151 0.1 138.4 0.1
1981 179 0.1 158.5 0.1
1982 168 0.1 145.6 0.1
1983 175 0.1 148.3 0.1
1984 164 0.1 137.4 0.1
1985 165 0.1 139.6 0.1
1986 172 0.1 144.2 0.1
1987 164 0.1 138.0 0.1
1988 156 0.1 133.9 0.1
1989 161 0.1 137.7 0.1
1990 159 0.1 134.6 0.1
1991 154 0.1 127.2 0.1
1992 140 0.1 117.4 0.1
1993 122 0.1 96.9 0.1
1994 81 0.0 66.2 0.0
1995 77 0.0 63.8 0.0
1996 89 0.1 71.2 0.0
1997 84 0.1 64.9 0.0
1998 87 0.1 68.0 0.0
1999 82 0.0 67.6 0.0
2000 67 0.1 2.5 58.3 0.0
2001 43 0.0 1.6 37.2 0.0
2002 45 0.0 1.7 39.4 0.0
2003 65 0.1 2.4 56.9 0.0
2004 82 0.1 2.9 72.2 0.1
2005 83 0.1 2.9 73.5 0.1
2006 78 0.1 2.6 70.4 0.1
2007 71 0.1 2.3 64.5 0.1
2008 67 0.0 2.3 61.8 0.0
2009 70 0.0 2.5 64.6 0.0
2010 64 0.0 2.2 59.6 0.0
2011 60 0.0 2.1 57.1 0.0
2012 62 0.0 2.2 58.9 0.0
2013 63 0.0 2.2 59.4 0.0
2014 59 0.0 2.0 56.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GOL (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.8
FINANSDEPARTEMENTET 13 11.9
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GOL (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.3
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.8
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 13 11.9
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GOL (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
50:6:33 JORDSKIFTERETTENE ØVRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
11:5:2:3:4 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HALLINGDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
90:2:2:6:10 NAV BUSKERUD NAV GOL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
4:7:15:6:2 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT GOL OG HEMSEDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.3
13:9:2:2:6 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR GOL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 10.8
16:3:3:9 SKATT SØR SKATT SØR AVD GOL FINANSDEPARTEMENTET 13 11.9
89:51:4:9 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I GOL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0