FORVALTNINGSDATABASEN

ØVRE EIKER, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØVRE EIKER (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 237 177 414 235 111 346 2 66 68
1981 245 183 428 240 116 356 5 67 72
1982 225 172 397 223 107 330 2 65 67
1983 225 197 422 221 125 346 4 72 76
1984 210 177 387 208 113 321 2 64 66
1985 199 176 375 195 108 303 4 68 72
1986 187 171 358 184 98 282 3 73 76
1987 190 175 365 189 112 301 1 63 64
1988 183 185 368 177 101 278 6 84 90
1989 172 194 366 166 100 266 6 94 100
1990 160 203 363 153 100 253 7 103 110
1991 154 205 359 142 100 242 12 105 117
1992 110 175 285 100 84 184 10 91 101
1993 94 147 241 88 63 151 6 84 90
1994 97 155 252 94 72 166 3 83 86
1995 102 154 256 98 69 167 4 85 89
1996 106 153 259 103 61 164 3 92 95
1997 95 137 232 90 69 159 5 68 73
1998 110 141 251 105 68 173 5 73 78
1999 107 123 230 103 62 165 4 61 65
2000 83 88 171 78 44 122 5 44 49
2001 88 94 182 85 47 132 3 47 50
2002 84 100 184 81 53 134 3 47 50
2003 102 120 222 92 64 156 10 56 66
2004 116 137 253 102 86 188 14 51 65
2005 121 141 262 97 86 183 24 55 79
2006 109 136 245 90 74 164 19 62 81
2007 105 134 239 93 83 176 12 51 63
2008 100 149 249 88 93 181 12 56 68
2009 99 147 246 90 97 187 9 50 59
2010 103 143 246 92 99 191 11 44 55
2011 101 149 250 87 99 186 14 50 64
2012 107 141 248 94 93 187 13 48 61
2013 118 137 255 104 88 192 14 49 63
2014 133 156 289 109 119 228 24 37 61
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØVRE EIKER (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 236.5 142.9 379.4 235.1 111.0 346.1 1.4 31.9 33.3
1981 242.3 150.8 393.1 240.1 116.0 356.1 2.2 34.8 37.0
1982 224.0 139.7 363.7 223.0 107.0 330.0 1.0 32.7 33.7
1983 222.9 162.8 385.7 221.0 125.0 346.0 1.9 37.8 39.7
1984 208.8 145.7 354.5 208.0 113.0 321.0 0.8 32.7 33.5
1985 196.7 143.2 339.9 195.0 108.0 303.0 1.7 35.2 36.9
1986 185.3 136.6 321.9 184.0 98.0 282.0 1.3 38.6 39.9
1987 189.5 147.6 337.1 189.0 112.0 301.0 0.5 35.6 36.1
1988 179.9 144.5 324.4 177.0 101.0 278.0 2.9 43.5 46.4
1989 168.9 149.1 318.1 166.0 100.0 266.0 2.9 49.2 52.1
1990 156.7 153.4 310.1 153.4 100.0 253.4 3.3 53.4 56.7
1991 148.4 154.9 303.3 142.3 100.0 242.3 6.1 54.9 61.1
1992 105.2 132.6 237.9 100.0 84.0 184.0 5.2 48.7 53.9
1993 91.0 108.2 199.2 88.0 63.0 151.0 3.0 45.2 48.2
1994 95.3 119.5 214.9 94.0 72.0 166.0 1.4 47.5 48.9
1995 99.8 117.6 217.4 98.0 69.0 167.0 1.8 48.6 50.4
1996 103.8 114.8 218.6 103.0 61.0 164.0 0.8 53.8 54.6
1997 91.4 109.3 200.6 90.0 69.0 159.0 1.4 40.3 41.6
1998 107.2 111.4 218.6 105.0 68.0 173.0 2.2 43.4 45.6
1999 104.8 96.5 201.3 103.0 62.0 165.0 1.8 34.5 36.3
2000 81.0 71.3 152.3 78.0 44.0 122.0 3.0 27.3 30.3
2001 86.3 76.4 162.7 85.0 47.0 132.0 1.3 29.4 30.7
2002 82.4 82.7 165.2 81.0 53.0 134.0 1.5 29.7 31.2
2003 97.6 101.1 198.7 92.0 64.0 156.0 5.6 37.1 42.7
2004 109.0 119.4 228.4 102.0 86.0 188.0 7.0 33.4 40.4
2005 108.4 122.9 231.3 97.0 86.0 183.0 11.4 36.9 48.3
2006 98.9 118.3 217.2 90.0 74.0 164.0 8.9 44.3 53.2
2007 98.3 119.1 217.4 93.0 83.0 176.0 5.3 36.1 41.4
2008 93.1 130.4 223.5 88.0 93.0 181.0 5.1 37.4 42.5
2009 94.0 130.3 224.3 90.0 97.0 187.0 4.0 33.3 37.3
2010 96.7 129.4 226.2 92.0 99.0 191.0 4.7 30.4 35.2
2011 93.6 131.6 225.1 87.0 99.0 186.0 6.6 32.5 39.1
2012 100.1 123.2 223.2 94.0 93.0 187.0 6.1 30.2 36.2
2013 110.5 121.0 231.5 104.0 88.0 192.0 6.5 33.0 39.5
2014 123.8 144.3 268.1 109.0 119.0 228.0 14.8 25.3 40.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ØVRE EIKER (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 414 0.2 379.4 0.2
1981 428 0.2 393.1 0.2
1982 397 0.2 363.7 0.2
1983 422 0.2 385.7 0.2
1984 387 0.2 354.5 0.2
1985 375 0.2 339.9 0.2
1986 358 0.2 321.9 0.2
1987 365 0.2 337.1 0.2
1988 368 0.2 324.4 0.2
1989 366 0.2 318.1 0.2
1990 363 0.2 310.1 0.2
1991 359 0.2 303.3 0.2
1992 285 0.2 237.9 0.1
1993 241 0.1 199.2 0.1
1994 252 0.1 214.9 0.1
1995 256 0.2 217.4 0.1
1996 259 0.2 218.6 0.1
1997 232 0.1 200.6 0.1
1998 251 0.1 218.6 0.1
1999 230 0.1 201.3 0.1
2000 171 0.1 3.3 152.3 0.1
2001 182 0.1 3.4 162.7 0.1
2002 184 0.1 3.4 165.2 0.1
2003 222 0.2 4.1 198.7 0.2
2004 253 0.2 4.8 228.4 0.2
2005 262 0.2 4.9 231.3 0.2
2006 245 0.2 4.5 217.2 0.2
2007 239 0.2 4.3 217.4 0.2
2008 249 0.2 4.4 223.5 0.2
2009 246 0.2 4.3 224.3 0.2
2010 246 0.2 4.1 226.2 0.2
2011 250 0.2 4.0 225.1 0.2
2012 248 0.2 3.9 223.2 0.2
2013 255 0.2 3.9 231.5 0.2
2014 289 0.2 4.4 268.1 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØVRE EIKER (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 114 103.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 46.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 49.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 28.1
FINANSDEPARTEMENTET 28 26.4
DOMSTOLENE I NORGE 9 9.0
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØVRE EIKER (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 114 103.7
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 46.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 31 29.5
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 16.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.5
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 28 26.4
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.6
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 9 9.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ØVRE EIKER (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:2:23 BUFETAT SØR BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER SUNDMOEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 72 63.1
83:6:2:2:25 BUFETAT SØR BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM ORIEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 42 40.6
13:8:60 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HOKKSUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 46.8
4:5:8:2:27 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HASSEL FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 31 29.5
90:2:2:6:26 NAV BUSKERUD NAV ØVRE EIKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 16.6
90:2:13:6 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING BUSKERUD AVD HOKKSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.5
16:3:3:31 SKATT SØR SKATT SØR AVD ØVRE EIKER FINANSDEPARTEMENTET 28 26.4
4:7:15:10:10 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ØVRE EIKER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 19.6
50:8:10 TINGRETTENE EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 9 9.0
89:51:4:7 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØVRE EIKER KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0