Forvaltningsdatabasen

LARVIK, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LARVIK (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 344 339 683 328 187 515 16 152 168
1989 328 266 594 314 154 468 14 112 126
1990 338 284 622 317 155 472 21 129 150
1991 322 285 607 305 160 465 17 125 142
1992 312 287 599 295 166 461 17 121 138
1993 329 309 638 309 168 477 20 141 161
1994 292 291 583 271 151 422 21 140 161
1995 275 286 561 259 143 402 16 143 159
1996 274 291 565 258 150 408 16 141 157
1997 245 259 504 232 141 373 13 118 131
1998 244 250 494 222 139 361 22 111 133
1999 254 255 509 226 142 368 28 113 141
2000 175 159 334 172 98 270 3 61 64
2001 183 161 344 178 101 279 5 60 65
2002 178 166 344 176 113 289 2 53 55
2003 148 149 297 146 99 245 2 50 52
2004 184 200 384 177 133 310 7 67 74
2005 210 224 434 198 142 340 12 82 94
2006 143 178 321 139 117 256 4 61 65
2007 141 182 323 130 127 257 11 55 66
2008 146 177 323 137 129 266 9 48 57
2009 140 194 334 130 152 282 10 42 52
2010 140 166 306 131 133 264 9 33 42
2011 141 164 305 132 131 263 9 33 42
2012 140 158 298 133 123 256 7 35 42
2013 169 170 339 159 136 295 10 34 44
2014 175 171 346 161 137 298 14 34 48
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LARVIK (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 336.0 262.5 598.5 328.0 187.0 515.0 8.0 75.5 83.5
1989 320.9 212.2 533.1 314.0 154.0 468.0 6.9 58.2 65.1
1990 323.9 218.9 542.8 317.0 155.0 472.0 6.9 63.9 70.8
1991 310.0 224.5 534.5 305.0 160.0 465.0 5.0 64.5 69.5
1992 300.7 227.9 528.6 295.0 166.0 461.0 5.7 61.9 67.6
1993 314.6 240.8 555.3 309.0 168.0 477.0 5.6 72.8 78.3
1994 278.1 225.2 503.2 271.0 151.0 422.0 7.1 74.2 81.2
1995 264.4 216.9 481.3 259.0 143.0 402.0 5.4 73.9 79.3
1996 264.7 225.3 490.0 258.0 150.0 408.0 6.7 75.3 82.0
1997 238.7 204.3 443.0 232.0 141.0 373.0 6.7 63.3 70.0
1998 232.4 199.7 432.1 222.0 139.0 361.0 10.4 60.7 71.1
1999 233.8 204.1 437.9 226.0 142.0 368.0 7.8 62.1 69.9
2000 173.8 134.4 308.2 172.0 98.0 270.0 1.8 36.4 38.2
2001 181.1 137.1 318.2 178.0 101.0 279.0 3.1 36.0 39.2
2002 177.1 144.8 321.9 176.0 113.0 289.0 1.1 31.8 32.9
2003 146.9 130.8 277.7 146.0 99.0 245.0 0.9 31.8 32.7
2004 181.2 176.4 357.6 177.0 133.0 310.0 4.2 43.3 47.6
2005 204.8 193.9 398.7 198.0 142.0 340.0 6.8 51.9 58.7
2006 140.9 155.6 296.5 139.0 117.0 256.0 1.9 38.6 40.5
2007 135.9 163.2 299.1 130.0 127.0 257.0 5.9 36.2 42.1
2008 141.9 159.8 301.7 137.0 129.0 266.0 4.9 30.8 35.7
2009 135.8 181.2 317.0 130.0 152.0 282.0 5.8 29.2 35.0
2010 136.3 155.1 291.4 131.0 133.0 264.0 5.3 22.1 27.4
2011 137.4 151.4 288.8 132.0 131.0 263.0 5.4 20.4 25.8
2012 137.2 146.3 283.6 133.0 123.0 256.0 4.2 23.3 27.6
2013 164.2 156.9 321.1 159.0 136.0 295.0 5.2 20.9 26.1
2014 168.5 157.7 326.2 161.0 137.0 298.0 7.5 20.7 28.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LARVIK (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1988 683 0.4 598.5 0.4
1989 594 0.3 533.1 0.3
1990 622 0.3 542.8 0.3
1991 607 0.3 534.5 0.3
1992 599 0.3 528.6 0.3
1993 638 0.3 555.3 0.3
1994 583 0.3 503.2 0.3
1995 561 0.3 481.3 0.3
1996 565 0.3 490.0 0.3
1997 504 0.3 443.0 0.3
1998 494 0.3 432.1 0.3
1999 509 0.3 437.9 0.3
2000 334 0.2 2.0 308.2 0.2
2001 344 0.3 2.0 318.2 0.3
2002 344 0.3 2.0 321.9 0.3
2003 297 0.2 1.7 277.7 0.2
2004 384 0.3 2.2 357.6 0.3
2005 434 0.3 2.4 398.7 0.3
2006 321 0.2 1.8 296.5 0.3
2007 323 0.2 1.7 299.1 0.2
2008 323 0.2 1.7 301.7 0.2
2009 334 0.2 1.8 317.0 0.2
2010 306 0.2 1.7 291.4 0.2
2011 305 0.2 1.7 288.8 0.2
2012 298 0.2 1.7 283.6 0.2
2013 339 0.2 1.9 321.1 0.2
2014 346 0.2 1.9 326.2 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LARVIK (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 211 204.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 40 37.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 38.1
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
FINANSDEPARTEMENTET 25 22.4
DOMSTOLENE I NORGE 8 7.6
KULTURDEPARTEMENTET 13 11.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LARVIK (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 34 31.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 17.0
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 38.1
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 93 89.6
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 5.8
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 0.5
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 23 21.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 7.6
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 13 11.4
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.3
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 71 70.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LARVIK (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:11:2:25 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) VESTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.4
13:8:72 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LARVIK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 34 31.2
4:5:8:2:14 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SØNDRE VESTFOLD FENGSEL LARVIK AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 17.0
90:2:2:7:10 NAV VESTFOLD NAV LARVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 38.1
4:7:14:3 POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLEN JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER JKØ STAVERN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 93 89.6
13:9:2:2:12 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR LARVIK TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 5.8
35:10:10 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON LARVIK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:8:53 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LARVIK FINANSDEPARTEMENTET 2 0.5
16:3:3:16 SKATT SØR SKATT SØR AVD LARVIK FINANSDEPARTEMENTET 23 21.9
50:8:30 TINGRETTENE LARVIK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 7.6
89:51:4:21 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I LARVIK KULTURDEPARTEMENTET 13 11.4
4:7:8:1 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET HOVEDKONTORET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.3
4:7:15:11:7 VESTFOLD POLITIDISTRIKT POLITIET I LARVIK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 71 70.3