FORVALTNINGSDATABASEN

Lotsberg, Daniel og Ola Lindberg (2019):

Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen.

Bergen, Norges Handelshøyskole, økonomi og administrasjon, masteroppgave i hovedprofilen Strategi og Ledelse

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://hdl.handle.net/11250/2611847

Omtale:

https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/handle/11250/2611847

Antall sider:

160

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3439

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Formålet med studien er å få innsikt i hvordan ulike landsdekkende statlige etater har tilpasset sin organisasjonsstruktur i tråd med hvordan forventningene og krav fra eksterne omgivelser har endret seg. Der etatene tidligere var gruppert basert på geografi, velger de nå å gruppere seg basert på funksjoner. Ved å studere tre ulike landsdekkende statlige etater søker vi å utvide forståelsen for hvordan organisasjonene sin interne struktur kan gjøre de ulike etatene bedre rustet til å møte nye krav fra omgivelsene rundt seg, der blant annet digitalisering er en viktig endringsfaktor.

For å få best mulig innsikt i studiens tema har vi gjennomført en kvalitativ casestudie av de tre etatene som har gått fra en geografisk basert organisasjonsstruktur til funksjonsbasert –Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen – og sammenlignet de ulike omorganiseringene. Forholdet mellom geografi og funksjon er justert. Digitalisering har vært en viktig bakgrunn, da ulike mekanismer fjerner behovet for lokal tilstedeværelse, og man kan tenke annerledes ved utformingen av organisasjoner. De tre etatene vi har studert, er alle de landsdekkende statlige etatene i landet som har valgt å gjennomføre en slik endring i struktur. Det empiriske grunnlaget baserer seg på 15 dybdeintervjuer og tre bakgrunnsintervjuer. Det har gitt oss god forståelse og innblikk i hvordan de ulike etatene har tilpasset seg, hva som har vært motivet og hvilke utfordringer de står ovenfor. Det er tre etater med samme mål, men på ulike stadier i omorganiseringen.

Studien avdekker at digitalisering påvirker valg av organisasjonsstruktur. Mer spesifikt kan vi på bakgrunn av vår forskning si at digitalisering medfører en overgang fra gruppering basert på geografi, til gruppering basert på funksjon for landsdekkende statlige etater. Videre viser studien at digitalisering må sees på som noe subjektivt, da det er ulik virkelighetsforståelse knyttet til digitalisering. Til tross for en overgang til oppgaveløsning i landsdekkende funksjoner, medfører ikke digitalisering, slik mange har hevdet, nødvendigvis en nedbygging av regionale strukturer og fagmiljøer. Tvert imot flyttes mange oppgaver og mye ansvar ut fra direktoratene og til funksjonene. Overgangen fører med seg utfordringer knyttet til blant annet strukturelle forhold, samordning og fjernledelse.

Det er av vår oppfatning at studien vi har gjennomført er dagsaktuell. Vi håper også at den kan være til nytte for de etatene vi har samarbeidet med, og andre aktører som vurderer en liknende omorganisering i fremtiden.