FORVALTNINGSDATABASEN

Reusch, Christian (leder), Håkon With Andersen, Hilde Elvine Bjørnå, Anne Mette Dørum, Rune Kjørlaug, Dag Wiese Schartum, Espen Sjøvoll og Lone Merethe Solheim (2019):

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d4091c3f6abc4eacae1ae527a4cef30b/nn-no/pdfs/nou201920190009000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017.
Avgitt til Kulturdepartementet 2. april 2019.

Antall sider:

298

ISBN-nummer:

978-82-583-1399-8

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4533

Disse opplysningene er sist endret:

20/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.