FORVALTNINGSDATABASEN

(42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 22 19.2 15 15.0 7 4.2
Kvinner 36 31.2 23 23.0 13 8.2
Totalt 58 50.4 38 38.0 20 12.4
(42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
20 FINNMARK 58 50.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 58 50.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 58 50.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
20 FINNMARK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 58 50.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 58 50.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2:2:2) Departementsområdet SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 42:2:2:2 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO 58 50.4